Connect with us

ถูกหวยหรือถูกรางวัลต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

หากโชคดีถูกหวย ถูกลอตเตอรี ได้รับรางวัลชิงโชค ต้องเสียภาษีไหม แล้วถ้าเสียจะโดนภาษีเก็บเท่าไหร่ มีวิธีคิดภาษีอย่างไร

ถูกหวย-รางวัลชิงโชค ต้องเสียภาษีประเภทไหน อย่างไรบ้าง

สำหรับบางคนแล้วนั้น การทำงานนั้นเป็นหนทางในการสร้างรายได้ แต่ต้องแลกด้วยแรงและความสามารถ ทั้งยังแข่งขันสูงอีกด้วย แต่สำหรับบางคนนั้น การเสี่ยงโชคเป็นหนทางในการทำเป็นทางหลักที่จะได้เงิน การถูกลอตเตอรี่ หรือได้รางวัลชิงโชคต่าง ๆ ทั้งการส่งรหัสใต้ฝาชิงโชค หรือตอบคำถามร่วมสนุกในรายการทีวี หนังสือพิมพ์ รางวัลที่ได้รับล้วนต้องถูกเก็บภาษีทั้งนั้น โดยรางวัลแต่ละประเภท จะถูกเก็บภาษีในรูปแบบและอัตราที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. สลากกินแบ่งรัฐบาล หากสำหรับใครที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกรางวัลจะโดนหักค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทันทีที่ไปขึ้นเงินในอัตรา 0.5% ของเงินรางวัล หากเป็นสลากแบบธรรมดา แต่ถ้าเป็นสลากการกุศลชุดพิเศษ จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตรา 1% โดยทั้ง 2 แบบจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ไม่ต้องนำเงินรางวัลไปยื่นภาษีประจำปีอีก

2. เงินรางวัลชิงโชคอื่น ๆ แต่หากเป็นเงินรางวัลจากการชิงโชคอื่น ๆ เช่น ส่งรหัสใต้ฝา ทายบอลผลโลก ตอบคำถามร่วมสนุก เป็นต้น จะโดนเก็บทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5%

จุดเด่น

  • มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 5% ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้
  • ตอนยื่นภาษีประจำปี ต้องเอารายได้ส่วนนี้มายื่นภาษีเป็นรายได้ของตัวเอง

วิธีคำนวณภาษีเมื่อถูกรางวัล

1. สลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเราถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น สามารถคำนวณแบบง่ายๆ คือ สมมติเราถูกรางวัลลอตเตอรี่ 60 ล้านบาท ก็จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% หรือคิดเป็น 300,000 บาท ดังนั้น สรุปแล้วก็จะได้เงินรางวัลทั้งหมดอยู่ที่ 59.70 ล้านบาท โดยไม่ต้องนำเงินจำนวนนี้ไปคิดภาษีเงินได้ประจำปี

2. เงินรางวัลชิงโชคอื่น ๆ จะโดนหักภาษี 2 ต่อ โดยต่อแรกเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เช่น ส่งรหัสใต้ฝาชิงโชค ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 10 ล้านบาท ก็จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย ในวันแรกที่ไปรับรางวัลเป็นจำนวน 500,000 บาท หลังจากนั้น ถึงนำมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ 10 ล้านบาท ไปรวมกับเงินได้อื่น ๆ ของเรา เพื่อนำไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ซึ่งจะโดนเก็บแบบอัตราเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 5% จนถึง 35% ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของเรา

ถูกรางวัล สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไหม

เงินรางวัลจากการชิงโชค เช่น ส่งรหัสใต้ฝา ทายบอลผลโลก ตอบคำถามร่วมสนุก ที่ไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องนำมาจ่ายเงินภาษีเงินได้ประจำปีด้วย เพราะถูกจัดเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภท 8 โดยสรรพากรอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงเท่านั้น ไม่สามารถหักแบบเหมาจ่ายได้ รวมทั้งไม่สามารถนำค่าลดหย่อนส่วนตัวอื่น ๆ มาหักได้ด้วย

“มูลค่าเงินรางวัลไปรวมกับเงินได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอีกด้วย เพราะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภท 8 แห่งประมวลรัษฎากร หรือมาตรา 40 (8)”

ยกตัวอย่าง

เช่น นาย กบ ส่งรหัสใต้น้ำยี่ห้อหนึ่ง เพื่อชิงโชคทายผลของน้ำยี่ห้อหนึ่ง แล้วได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท หากนาย กบ ต้องการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำไปคำนวณภาษี จะต้องนำหลักฐานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาแสดง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือพิมพ์ หรือใบเสร็จรับเงินค่าส่งไปรษณียบัตร เป็นต้น0

หากเป็นกรณีที่มูลค่าเงินรางวัล รวมกับเงินได้สุทธิอื่น ๆ ไม่ถึง 150,000 บาท คือ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเป็นแบบนี้ เราสามารถยื่นภาษีเพื่อขอคืนภาษีส่วนที่โดนหัก ณ ที่จ่าย 5%

หากไม่ยื่นภาษีเมื่อถูกรางวัล มีความผิดหรือเปล่า

การเลี่ยงหรือไม่ยื่นภาษีเงินรางวัลนั้น มีโอกาสเป็นไปได้ยากมาก และอาจจะต้องถูกกรมสรรพากรตรวจสอบพบได้ง่าย เพราะผู้จัดรายการชิงโชคหรือผู้ถูกรางวัลต้องนำส่งข้อมูลภาษีให้กับกรมสรรพากรรับทราบอยู่แล้ว ดังนั้น จึงควรยื่นภาษีให้ถูกต้องตั้งแต่แรกจะได้ไม่มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา เพราะหากพบการหลีกเลี่ยงภาษี จะมีความผิดและบทลงโทษทางกฎหมาย ดังนี้

1. กรณีไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันชำระภาษี และมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

2. กรณียื่นเสียภาษีไม่ครบจำนวน จะต้องเสียค่าปรับ 1-2 เท่าของจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด

3. เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อหนีภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. จงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จเพื่อหนีภาษี จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Tadoo

– ทองคำแท่ง เป็นสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเป็นลักษณะเดียวกับเงินสด เมื่อซื้อมาเพื่อแจกจ่ายเป็นรางวัล จึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าทองคำแท่ง หรือเงินสดนั้น

– บ้านพร้อมที่ดิน เป็นสินค้าที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าบ้านและที่ดินนั้น

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน