Connect with us

การต่ออายุวีซ่า

การต่ออายุวีซ่าเป็นเรื่องสำคัญและมองข้ามไม่ได้ Tadoo พร้อมแนะนำวิธีการต่อวีซ่า และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าให้กับคุณ

การต่ออายุวีซ่า

ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใดล้วนกำหนดอายุการใช้งาน วันหมดอายุนั้นขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และการพิจารณาของสถานทูต แต่ถ้าวีซ่าหมดอายุแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่ายังอยู่ในประเทศนั้น ๆ ต่อจะถือว่าทำผิดกฎหมาย อาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีได้ ฉะนั้น หากผู้ถือวีซ่ารู้กำหนดการว่าจะต้องอยู่ต่อเกินอายุของวีซ่า ควรทำเรื่องต่อวีซ่าโดยด่วนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

จุดเด่น

  • หากอยู่ต่อโดยปล่อยให้วีซ่าหมดอายุจะถือว่าเป็นความผิด ประวัติการเดินทางครั้งนั้นจะส่งผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปหรืออาจถูกแบล็กลิสต์ได้
  • นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องพำนักอาศัยเกินกำหนดอายุวีซ่า สามารถทำเรื่องต่อวีซ่าได้ที่สถานทูตประจำประเทศที่อยู่ โดยควรทำเรื่องล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุประมาณ 30 วัน

เอกสารสำหรับต่ออายุวีซ่า

ก่อนต่ออายุวีซ่า เราควรศึกษาเงื่อนไขและขั้นตอนของสถานทูตแต่ละประเทศอย่างละเอียดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด รวมถึงเตรียมเอกสารให้พร้อม ในส่วนของเอกสารสำคัญสำหรับการต่ออายุวีซ่ามีดังนี้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอต่อวีซ่าที่สถานทูตกำหนด
2. หนังสือเดินทางทั้งฉบับจริงและสำเนา อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าครั้งสุดท้าย
3. รูปถ่าย 4×6 ซม. ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. ใบอนุญาตทำงานและสำเนา (กรณีเป็นวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าเพื่อทำงาน)
5. หลักฐานส่วนตัวและหลักฐานครอบครัว
6. ค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้ถือวีซ่าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางการของสถานทูตอีกครั้ง เพราะเงื่อนไขและเอกสารของแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต

การต่ออายุวีซ่าเพื่อทำงาน

กรณีไปทำงานหรือติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศทำให้ต้องอยู่เกินระยะเวลาของวีซ่า ผู้ถือวีซ่าต้องทำเรื่องขอต่อวีซ่าล่วงหน้าประมาณ 30 วัน โดยเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตกำหนดไปให้พร้อม และที่ขาดไม่ได้คือเอกสารที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่าต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของสถานทูตให้ดีว่าธุรกิจหรืออาชีพใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือได้รับการยกเว้น

“การต่ออายุวีซ่านั้น เจ้าหน้าที่จะต่ออายุวีซ่าตามข้อมูลเดิมทำให้ได้วีซ่าประเภทเดิมกลับมา หากต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่าควรยื่นความจำนงและดำเนินการที่สถานทูตประเทศนั้น ๆ”

การต่ออายุวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ

นักเรียนหรือนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อการศึกษา แต่วีซ่าเหล่านั้นจะมีอายุเท่าไรก็แล้วแต่กฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม หากวีซ่าของผู้ที่ศึกษาต่อหมดอายุ แม้ว่ายังไม่จบการศึกษาแต่ก็ต้องเดินทางกลับประเทศตามกฎหมาย ดังนั้น นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศจึงต้องต่อวีซ่าเพื่อไม่ให้มีปัญหากับสถานศึกษาและการเรียน สำหรับการต่อวีซ่านักเรียนนั้นต้องใช้เอกสารรับรองจากสถานศึกษา หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อยืนยันว่าผู้ถือวีซ่ามาศึกษาต่อจริง ทั้งนี้ วีซ่านักเรียนบางประเทศอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์เสริมได้แต่ต้องมีจำนวนชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศควรศึกษากฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างละเอียด

ระยะเวลาของวีซ่าหลังต่ออายุแล้วขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูตและประเภทของวีซ่า

การต่ออายุวีซ่าเพื่อท่องเที่ยว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขยายระยะเวลาพำนักอาศัยในต่างประเทศ สามารถขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวได้โดยเตรียมเอกสารและดำเนินตามขั้นตอนที่สถานทูตกำหนด หากวีซ่าเดิมเป็นวีซ่าแบบ Single Entry เมื่อต่ออายุแล้วก็จะได้วีซ่าแบบเดิม กรณีนี้นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ แต่ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Multiple Entry จะสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้ตามเงื่อนไขของวีซ่า

ต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวแล้วทำงานได้หรือไม่

วีซ่าท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือการประชุมระยะสั้นเท่านั้น บุคคลที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือประกอบกิจการใด ๆ แม้ว่าจะได้รับการต่ออายุวีซ่าให้อยู่ได้นานขึ้นแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทำงานได้ตามกฎเกณฑ์ของวีซ่า หากฝ่าฝืนหรือถูกจับได้จะถือว่ามีความผิด กรณีที่ได้งานทำระหว่างท่องเที่ยว ผู้ถือวีซ่าและนายจ้างต้องดำเนินเรื่องเพื่อขอวีซ่าทำงานแทน

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า