Connect with us

การทำประกันชีวิตช่วยวางแผนมรดกอย่างไร

ประกันชีวิตถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนมรดกอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน

มรดกคืออะไร

มรดก คือ ทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตได้ทำการครอบครองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน บ้าน รถ เงินฝากธนาคาร แต่นอกเหนือจากมรดกด้านทรัพย์สินแล้วหากได้ยินคำว่ามรดกหลายคนอาจลืมคิดไปว่าในความเป็นจริงแล้ว คำว่ามรดกนี้ได้ขยายความไปถึงบรรดาสิทธิหน้าที่ต่างๆ และความรับผิดชอบที่มีอยู่ ก่อนเสียชีวิตด้วยเช่นกัน

จุดเด่น

  • การทำประกันชีวิตคือการวางแผนส่งต่อมรดกที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน
  • การทำประกันชีวิตช่วยให้ผู้รับมรดกได้รับผลประโยชน์เร็วขึ้น
  • มรดกจากประกันชีวิตช่วยในการลดหย่อนภาษี

มรดกด้านทรัพย์สิน

ทรัพย์สินของคนตาย อย่างที่ทราบกันดีว่ามรดกนั่นคือทรัพย์สินอันดับแรกที่คนมักจะนึกถึง เป็นสิ่งที่จะตกไปยังทายาทโดยชอบธรรมหลังจากเจ้าของมรดกได้เสียชีวิต ประกอบไปด้วย ทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถตีราคาออกเป็นตัวเงินได้ และของที่มีมูลค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถตีออกเป็นตัวเงินได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างทรัพย์สินที่นับว่าเป็นมรดก เช่น ที่ดิน บ้าน รถ ทองคำ และสิ่งที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้ เช่น รูปถ่ายบรรพบุรุษ สมุดบันทึก ของสะสม เป็นต้น

มรดกที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน

สิทธิหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนตาย ซึ่งหมายถึงทายาทต้องมีหน้าที่ดูแลหน้าที่รับผิดชอบนั้น จนกว่าจะมีการบอกเลิกหน้าที่นั้น เช่น หน้าที่ในการจ่ายค่าเช่า สิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน การจ่ายภาษี การชำระค่าไฟฟ้า หนี้สิน และการชำระค่าสินค้าต่างๆ

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ก็ถือเป็นมรดกที่ทายาทจำเป็นจะต้องดำเนินการรับผิดชอบต่อ เช่น ความรับผิดชอบในการทำผิดกฎหมายและมีการจ่ายค่าปรับ หรือ การชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่คู่กรณี แล้วแต่เหตุการณ์ เป็นต้น

“คำว่ามรดกไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินของผู้ตายเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความหมายรวมไปถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของผู้เสียชีวิตที่ผู้เป็นทายาทต้องมีการจัดการแทนผู้เสียชีวิต”

ประกันชีวิตช่วยวางแผนมรดกด้านค่าสินไหมทดแทน

การทำประกันชีวิตถือเป็นเครื่องมือการวางแผนมรดกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนมากในปัจจุบัน เพราะการทำประกันชีวิตคือการจ่ายเบี้ยประกันจำนวนน้อยแต่ได้รับค่าตอบแทนสูงถือเป็นการสะสมเบี้ยประกันเพื่อรับเป็นเงินก้อนให้แก่ทายาทเมื่อเสียชีวิตลง ประกันชีวิตช่วยวางแผนด้านค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินที่ได้ระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์จากค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว ผู้รับประโยชน์สามารถนำเงินก้อนมาใช้เป็นเงินมรดกหรือเงินในการจัดการหนี้สินของผู้ตายได้

ประกันชีวิตถือเป็นมรดกที่ทายาทได้รับเงินเร็วกว่ามรดกประเภทอื่นๆ เพราะทายาทหรือผู้รับประโยชน์สามารถเบิกจากบริษัทประกันได้ทันทีหลังจากผู้ทำประกันเสียชีวิต

ประกันชีวิตช่วยวางแผนมรดกรับเงินได้เร็วขึ้น

การจัดการมรดกทำได้หลายรูปแบบ แบบที่คนเรารู้จักกันดีคือ การทำพินัยกรรม ซึ่งการทำพินัยกรรมนี้เป็นการวางแผนมรดกในขณะที่เจ้าของทรัพย์สินยังคงมีชีวิตอยู่เป็นการระบุว่าเจ้าของทรัพย์สินต้องการยกมรดกให้แก่ผู้ใดบ้าง แต่หากมิได้ทำพินัยกรรมไว้มรดกของผู้ตายก็จะตกไปเป็นของทายาทโดยธรรม แต่การจัดการมรดกวิธีการทำพินัยกรรมนี้ ทายาทจะต้องดำเนินการตามกฎหมายในการจัดแจงทรัพย์สินในการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของก่อนจะได้รับมรดกนั้นได้ แต่การทำมรดกด้วยการทำประกันชีวิตทายาทได้รับเงินรวดเร็ว เมื่อผู้ทำประกันได้เสียชีวิตลง ผู้รับผลประโยชน์ไม่ต้องรอให้มีการจัดการมรดกอื่นๆให้เรียบร้อยก่อน แต่สามารถเบิกจากบริษัทประกันได้โดยตรงทันที เป็นการรับมรดกง่ายกว่าการทำพินัยกรรม

ประกันชีวิตช่วยวางแผนมรดกด้านภาษี

ในตามกฎหมายแล้ว ทายาทผู้ที่ได้รับมรดกมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่เรียกว่า “ภาษีการรับมรดก” เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดก โดยที่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี และมักจะมีการกำหนดค่าลดหย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย ผู้รับมรดกจะภาระภาษีตามสัดส่วนมูลค่าของมรดกที่ตนได้รับ หากมีการทำประกันชีวิตจะช่วยในการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ทำประกันเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แยกมาจากเงินมรดกประเภทอื่น และประกันชีวิตใช้เป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ทำประกันได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ประเภทของประกันชีวิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันชีวิต