Connect with us

วิธียกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้าน

เมื่อต้องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้าน ผู้ใช้บริการของแต่ละค่ายมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประกาศของ กทสช. เรื่องยกเลิกอินเทอร์เน็ตก่อนหมดสัญญา

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ ในขณะที่ส่งมอบเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะถือเอาเหตุดังกล่าวมากำหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดมิได้

ผู้ใช้บริการที่ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้น ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้ด้วยการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการให้ครบถ้วนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

จุดเด่น

  • การยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านต้องคืนอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการในสภาพที่สมบูรณ์
  • การยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านต้องชำระยอดค้างทั้งหมดแก่ผู้ให้บริการ
  • หากผู้ใช้บริการทำอุปกรณ์เสียหายต้องชดใช้คืนตามมูลค่าความเสียหายจริง

กรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิ์เลิกสัญญาได้ทันที

1. ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ

2. ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา

3. ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย

4. ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ์หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

การยกเลิกเน็ตบ้าน TOT

1. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
– ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก ทีโอที ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
– ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด

2. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 1 ผู้ใช้บริการจะต้อง
– ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราคิดลด
– บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด
– (ค่าธรรมเนียม X จำนวนเดือนคงเหลือตามระยะสัญญา) / 24 เดือน

ข้อยกเว้นต่อไปนี้ที่ไม่สามารถยกเลิกบริการ TOT ได้
– ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
– ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
– ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
– เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอที มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น

“ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกก่อนครบสัญญาโดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ ได้ซึ่งหากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการให้ ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนมาได้ที่ สำนักงาน กสทช. หรือโทรสอบถามที่ 1200 กด 1”

การยกเลิกเน็ตบ้าน 3BB

การขอยกเลิกบริการ คือ การที่ผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาการใช้บริการและไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป สามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการครบตามที่ระบุในสัญญาแล้วเท่านั้น ในกรณีขอยกเลิกบริการขณะที่ยังไม่ครบตามสัญญา ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าส่วนลดคืนให้แก่บริษัทฯตามจำนวนที่บริษัทฯได้ให้ส่วนลดกับลูกค้า โดยบริษัทฯจะคำนวณส่วนลดคืนตามจำนวนวันที่ใช้งานคงเหลือก่อนครบสัญญาและต้องคืนอุปกรณ์ (กรณียืมอุปกรณ์) ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

เอกสารประกอบการดำเนินการมีดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา: เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาบัตรประชาชน

กรณีนิติบุคคล
– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
– เอกสารทุกใบต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม

ยกเว้นในกรณีที่ใช้งานไม่ครบตามสัญญา ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าส่วนลดคืนให้แก่บริษัทฯตามจำนวนที่บริษัทฯได้ให้ส่วนลดกับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะคำนวณส่วนลดคืนตามจำนวนวันที่ใช้งานคงเหลือก่อนครบสัญญา และต้องคืนอุปกรณ์ (กรณียืมอุปกรณ์) ทั้งหมดในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
สถานที่ดำเนินการ ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ที่ สามบีบีช็อป ทั่วประเทศ

ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการที่ค้างให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมดก่อนการขอยกเลิกจะมีผลบังคับ และต้องคืนอุปกรณ์การใช้งานให้แก่บริษัทคืนในสภาพที่สมบูรณ์

การยกเลิกเน็ตบ้าน CAT

กรณียกเลิกบริการ C internet ต้องคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการยกเลิก หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชำรุดเสียหายอันเกิดจาก การกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ ดังกล่าวในขณะนั้น

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์บอกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องชำระค่าใช้บริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ

ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิ์เลิกสัญญาได้ ทันที
1. ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ
2. บริษัทฯละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา
3. บริษัทฯตกเป็นบุคคลล้มละลาย
4. บริษัทฯเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการ ให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ์หรือประโยชน์อันพึงได้รับของ ผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

การยกเลิกเน็ตบ้าน True

ยกเลิกเน็ตบ้านทรูให้ติดต่อไปยังผู้ให้บริการเพื่อขอยกเลิก โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ และช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

1. ช่องทางติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
– ทางโทรศัพท์ (Call Center) (ไม่คิดค่าบริการ) ผ่านเลขหมาย 0-2700-8088 เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
– ทางโทรสาร (Fax) (คิดอัตราค่าใช้จ่ายตามอัตราปกติ) ผ่านเลขหมาย 0-2858-4338
– ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) Email Address: voc@truecorp.co.th
– ทางเว็บไซต์ (Website) www.trueinternet.co.th
– ทางจดหมาย (Mail) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเลขที่ 1252 ชั้น 10 อาคารทรูทาวเวอร์2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

2. รายละเอียดและเอกสารในการยื่นเรื่องร้องเรียน
– ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้จดทะเบียนต้องมีเอกสารมอบอำนาจจากผู้จดทะเบียน)
– ข้อเท็จจริงของปัญหาที่ร้องเรียน
– เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต

คู่มือยอดนิยมสำหรับอินเทอร์เน็ต