Connect with us

ข่าว

เดินหน้าปลดล็อคกัญชาเสรี ให้ แพทย์แผนไทย-หมอพื้นบ้าน ใช้ได้

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เดินหน้าปลดล็อคกัญชาเสรี ให้ แพทย์แผนไทย-หมอพื้นบ้าน ใช้ได้ | Tadoo
ภาพจาก รัฐบาลไทย
  • follow us in feedly

ครม. เผย เดินหน้าปลดล็อคกัญาเสรี แก้กม. อนุญาตแพทย์แผนไทย บุคลากรในวิชาชีพนี้ หมอชาวบ้าน เกษตรกร หรือบุคคลอื่นผลิต-นำเข้า-ส่งออก กัญชา ได้ หลังกม.เดิมอนุญาตแค่หน่วยงานรัฐและผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีการใช้เป็นยาเสพติดให้โทษสามารถยึดหรือริบได้

วันที่ 4 ส.ค. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอ

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ สธ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจาก ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา และกำหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางไว้เป็นเวลานาน ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่ในการเก็บรักษา

สธ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย และเปิดเผยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกายน 2562) เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. กำหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบุคคลอื่น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ได้

2. กำหนดให้ในกรณีที่มีการยึดหรือริบยาเสพติดให้โทษ เมื่อได้มีการตรวจชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษแล้ว ให้ สธ. หรือผู้ซึ่ง สธ. มอบหมายทำลายหรือนำยาเสพติดให้โทษดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้

3. กำหนดให้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ การนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยจะสามารถนำเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ ยกเว้นกรณีหน่วยงานของรัฐ ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ หรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา (มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

 

ติดตามข่าวสารจาก TaDoo ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Never miss out on future posts by ติดตาม Tadoo.

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

Avatar

Published

on

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท ราคาทองวันนี้ 18/9/63– สมาคมค้าทองคำ ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 ราคาทองคำครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1) 96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) ทองคำแท่ง 28,750.00 28,650.00 ทองคำรูปพรรณ 28,136.96 29,250.00 เช็กราคาทองคำย้อนหลัง คลิก ติดตามข่าวสารจาก TaDoo ได้ทางเฟซบุ๊ก.Never miss out on future posts by ติดตาม Tadoo.

อ่านต่อไป

ข่าว

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563

Avatar

Published

on

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563 | Tadoo

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563 ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 กันยายน 2563 ตรวจหวย 2 ตัวท้าย เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว รางวัลที่ 1 ตรวจหวย 16 ก.ย. 63 รางวัลที่ 1 16/9/63 รางวัลละ 6,000,000 บาท 244083 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท 244082 244084 . เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท 57 . เลขท้าย 3 ตัว2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท 853 623 . เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท 220 127 . ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท 617596 223313 734505 763352 165055 . ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล […]

อ่านต่อไป

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท

Avatar

Published

on

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท | Tadoo

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท ราคาทองวันนี้ 14/9/63– สมาคมค้าทองคำ ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 ราคาทองคำครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น 150 บาท เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1) 96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) ทองคำแท่ง 28,750.00 28,850.00 ทองคำรูปพรรณ 28,227.92 29,350.00 เช็กราคาทองคำย้อนหลัง คลิก ติดตามข่าวสารจาก TaDoo ได้ทางเฟซบุ๊ก.Never miss out on future posts by ติดตาม Tadoo.

อ่านต่อไป
ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
2 days ago

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว3 days ago

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63 | Tadoo
5 days ago

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63 | Tadoo
5 days ago

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท | Tadoo
6 days ago

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
1 week ago

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63 | Tadoo
1 week ago

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63 | Tadoo
1 week ago

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท | Tadoo
1 week ago

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท

ผลหวยฮานอย 8 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 8 9 63 | Tadoo
2 weeks ago

ผลหวยฮานอย 8 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 8 9 63

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ย. ราคาทองทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ย. ราคาทองทรงตัว ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท

ถ่ายทอดสดหวย 1 9 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว3 weeks ago

ถ่ายทอดสดหวย 1 9 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ย. ราคาทองขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,600 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ย. ราคาทองขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,600 บาท

ตรวจหวย 1/9/63 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2563 | Tadoo
3 weeks ago

ตรวจหวย 1/9/63 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2563

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว3 days ago

ตรวจหวย 16 9 63 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2563

ตรวจหวย 1/9/63 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2563 | Tadoo
3 weeks ago

ตรวจหวย 1/9/63 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กันยายน 2563

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63 | Tadoo
5 days ago

ตรวจหวยลาว 14 กันยายน 2563 หวยลาว 14/9/63

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63 | Tadoo
5 days ago

ผลหวยฮานอย 14 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 14 9 63

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63 | Tadoo
1 week ago

ตรวจหวยลาว 10 กันยายน 2563 หวยลาว 10/9/63

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63 | Tadoo
1 week ago

ผลหวยฮานอย 10 กันยายน ตรวจหวยฮานอย 10 9 63

ถ่ายทอดสดหวย 1 9 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 กันยายน 2563 | Tadoo
ข่าว3 weeks ago

ถ่ายทอดสดหวย 1 9 63 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 กันยายน 2563

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท | Tadoo
6 days ago

ราคาทองวันนี้ 14 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,350 บาท

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
2 days ago

ราคาทองวันนี้ 18 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท | Tadoo
1 week ago

ราคาทองวันนี้ 11 ก.ย. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท | Tadoo
1 week ago

ราคาทองวันนี้ 10 ก.ย. ราคาทองขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,300 บาท

99.99 เปอร์เซ็นต์! อาร์เซนอล เตรียมคว้าตัว กาเบรียล มากัลเญส ค่าตัว 27 ลป. | Tadoo
อาร์เซน่อล4 weeks ago

99.99 เปอร์เซ็นต์! อาร์เซนอล เตรียมคว้าตัว กาเบรียล มากัลเญส ค่าตัว 27 ลป.

เพื่อนข้า ใครอย่าแตะ ! ลอฟเรน เผยตั้งใจสับศอก รามอส แก้แค้นให้ ซาลาห์ | Tadoo
ลิเวอร์พูล4 weeks ago

เพื่อนข้า ใครอย่าแตะ ! ลอฟเรน เผยตั้งใจสับศอก รามอส แก้แค้นให้ ซาลาห์

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท | Tadoo
2 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 9 ก.ย. ราคาทองขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ย. ราคาทองขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,600 บาท | Tadoo
3 weeks ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ย. ราคาทองขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 29,600 บาท

ติดตาม Tadoo ทางอีเมล:

Trending