Connect with us

เคลมประกันอย่างไรเมื่อติดโควิด-19

วิธีเคลมประกันโควิด-19 รู้ไว้เผื่อต้องเคลมประกันขึ้นมาจริงๆ

เตรียมกรมธรรม์

เราอาจจะทำประกันไว้นานจนลืมว่าเราเก็บเล่มกรมธรรม์หรือเอกสารกรมธรรม์ไว้ที่ไหน ก่อนอื่นเราต้องหากรมธรรม์ให้เจอก่อน เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบว่าจะได้รับเงินส่วนใดคืนบ้าง อาทิ ค่ารักษาพยาบาล, ค่าชดเชยรายได้รายวัน และใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อที่ว่าจะได้เบิกเคลมได้ครบทุกรายการ และจะได้เตรียมเอกสารครบตามที่บริษัทร้องขอ และต้องตรวจสอบชื่อบริษัทให้ดี เพื่อป้องกันการติดต่อผิดบริษัท เพราะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งความผิดพลาดนี้มักเกิดจากการจดจำชื่อสลับกัน เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีชื่อคล้ายกันมาก มีสี มีโลโก้คล้ายๆ กัน

จุดเด่น

  • โควิด-19 ไม่มีใครอยากเป็น แต่รู้การเคลมประกันไว้ไม่เสียหาย
  • หากเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนการเคลมประกันจะส่งผลช้า
  • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

จดเลขกรมธรรม์ไว้เคลม

ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทได้ง่ายมาก ลดระยะเวลาไปได้หลายขั้นตอน เพราะฉะนั้นหลังทำประกันโควิด-19ไปแล้ว ต้องตรวจสอบการรับกรมธรรม์ให้สำเร็จด้วย และเรื่องสำคัญอีกอย่างคือ เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ของผู้เอาประกันภัย ต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เอาประกันภัยชื่อเดียวกัน นามสกุลคล้ายกัน ทำประกันไว้กับบริษัทเดียวกัน เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งข้อมูล 3 อย่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้กับเราได้อย่างชัดเจน

เตรียมเอกสาร

ในขั้นตอนเตรียมเอกสาร ทางบริษัทประกันภัยจะขอเอกสารเพื่อเคลมสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัย และเอกสารที่จะต้องใช้ทั้ง 3 อย่างนี้ให้เราถ่ายเอกสารเตรียมไว้ ได้แก่
1) บัตรประชาชนผู้ป่วย
2) สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)
3) สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่มีเลขบัญชี

นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง – ถือเป็นเอกสารสำคัญ เพราะถ้าไม่มีก็เบิกไม่ได้เช่นกัน และต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น โดยแพทย์ต้องระบุชัดเจนว่าเป็นอาการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงทางบริษัทประกันภัยอาจขอดูใบรายการการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วย สำหรับผู้ที่ทำประกันโควิด-19 ไว้หลายบริษัท จำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไว้หลายใบได้ โดยแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะใช้ไปเบิกประกัน คุณหมอเจ้าของไข้จะเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาอีกครั้ง

ใบเสร็จตัวจริง – เป็นเอกสารสำคัญเช่นเดียวกับใบรับรองแพทย์ ที่ต้องใช้ตัวจริงเท่านั้น และไม่ว่าจะมีกี่หน้าต้องตรวจสอบให้ครบ เพราะทางบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคโควิด-19 และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ด้วย สำหรับผู้ที่ทำประกันโควิด-19 ไว้หลายบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะไปถ่ายสำเนาเองไม่ได้ จะต้องเป็นการทำสำเนาจากทางโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองความถูกต้อง

กรมธรรม์เป็นข้อมูลแรกที่เราต้องมีก่อนทำการเคลมประกัน

ขอเอกสารเคลมประกันสินไหมจากบริษัทประกัน

ทุกบริษัทประกันภัยที่ออกประกันโควิดจะให้คุณกรอกใบคำร้อง ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องกรอก 1-3 หน้ากระดาษ A4 เรียกว่า “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม” หากคุณไม่ได้กรอกแบบฟอร์มใบนี้ ทางบริษัทประกันจะยังไม่ทำเรื่องเบิกสินไหมให้คุณ เพราะทางบริษัทประกันจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และรับผลประโยชน์เท่าไหร่

ใบรับรองแพทย์ กับใบเสร็จต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น

รอตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ทางบริษัทประกันภัยตรวจสอบนั้น มีตั้งแต่ยืนรอรับเงินสดที่เคาน์เตอร์ได้เลย หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร หรือรับเป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อผู้รับผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท เช่น บางบริษัทบอกว่าหากต้องสั่งจ่ายเงินสดเกิน 20,000 บาท จะต้องรับเป็นเช็คเท่านั้น

รับเงิน

หลังจากรับเงินมาแล้วต้องตรวจสอบให้ครบตรงจำนวนตามสัญญาในกรมธรรม์เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ถ้ามีจำนวนเงินที่ขาดไปหรือเกินมา ต้องแจ้งกับทางบริษัทประกันภัยทันที เพราะจะมีระยะเวลาระบุไว้ว่าเกินกี่วันแล้วจะทักท้วงไม่ได้

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเบิกเคลมสินไหมประกันโควิด-19ที่ทุกบริษัทถือปฏิบัติคล้ายกัน จะมีต่างกันก็ตรงที่แบบฟอร์มของแต่ละบริษัทที่ให้กรอกข้อมูลมากน้อยไม่เท่ากัน รวมถึงระยะเวลาพิจารณาจ่ายเบี้ยคืนด้วย แต่หากเอกสารครบ ก็รอค่าสินไหมไม่นาน รวมถึงหากทำประกันโควิดแล้วรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญา ก็ทำ Fax Claim ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า หากสนใจประกันโควิด-19 เลือกผ่าน tadoo.co

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ