Connect with us

ขอสินเชื่อแบบไม่มีบัตรประชาชนได้ไหม

การขอสินเชื่อนั้น ต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อม เพื่อที่ไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว

ก่อนขอสินเชื่อต้องเตรียมอะไรบ้าง

ในการขอสินเชื่อหรือยืนยันการอนุมัติขอสินเชื่อนั้น ควรเตรียมพร้อมในหลาย ๆ เรื่อง เช่น เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน การเตรียมเอกสารให้ครบนั้นจะทำให้การขอสินเชื่อง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. เอกสารสำคัญ
2. เอกสารรับรองเรื่องรายได้

จุดเด่น

  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในการขอสินเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
  • การขอสินเชื่อนั้น ข้อแรกคือคุณต้องเตรียมเอกสารสำคัญ รวมบัตรประชาชน

เอกสารสำคัญ

การขอสินเชื่อนั้นต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับการยืนยันตัวเองหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กู้ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้กู้ เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

เอกสารรับรองเรื่องรายได้

เอกสารรับรองรายได้เป็นเอกสารที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของคุณ ไม่ว่าจะเอกสารเกี่ยวกับเงินเดือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของคุณต่าง ๆ เพื่อให้ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารที่กำลังทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อนั้นใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ มีดังต่อไปนี้

– เอกสารแสดงรายได้ของผู้มีรายได้ประจำ

– สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

– สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน

– เอกสารแสดงรายได้ของเจ้าของกิจการ

– สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 3-6 เดือน

– หลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ของกิจการหรือของตนเองอย่างน้อย 6 เดือน

– กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน-1 ปี

“การขอสินเชื่อนั้น ควรที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องเอกสารเพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อธนาคารและสถาบันการเงิน”

ไม่มีบัตรประชาชนสามารถยื่นสินเชื่อได้ไหม

การขอสินเชื่อนั้น ข้อแรกเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อจะได้สะดวกรวดเร็วต่อการสมัคร และบัตรประชาชนนั้นถือเป็นเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวตนผู้ขอสินเชื่อ หากกรณีทำบัตรประชาชนหายหรือหาบัตรประชาชนไม่เจอ ต้องทำบัตรประชาชนใหม่ ก่อนการยื่นกู้

ไม่มีบัตรประชาชนก็สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนในการยื่นขอสินเชื่อได้ แต่ถ้าบัตรประชาชนหาย ควรติดต่อขอทำบัตรใหม่ให้เรียบร้อย ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยาก และสามารถทำบัตรได้ในเวลาอันรวดเร็ว

บัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไร

ในปัจจุบัน ถ้าเราทำบัตรประชาชนของเราหาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ แต่เราสามารถไปทำใหม่ที่สำนักงานเขตได้เลย ซึ่งการทำบัตรประชาชนใหม่นั้น ต้องทำภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรหาย มีค่าธรรมเนียม 20 บาท ซึ่งถ้าค่าธรรมเนียมเกินก็จะต้องเสียประมาณ 100 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง
3. หากไม่มีหลักฐานเหล่านั้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ