Connect with us

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อนั้น ควรรู้รายละเอียด เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจ ให้ Tadoo เป็นตัวช่วยของคุณ

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง

การทำสินเชื่อหรือเงินกู้ต่าง ๆ นั้น เราควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ก่อนที่จะทำสัญญากับทางสถาบันการเงินหรือธนาคาร รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ทางธนาคารเรียกเก็บ บางแห่งนั้นมีการเรียกเก็บแบบยิบย่อยซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้กู้ที่ไม่มีทางเลือก จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมให้ดี สำหรับการเสียค่าธรรมเนียมในการทำสินเชื่อนั้น มีดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
2. ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์
3. ค่าธรรมเนียมในการชำระคืนเร็วกว่ากำหนด
4. ค่าประเมินราคาและค่าสำรวจของหลักทรัพย์ค้ำประกัน
5. ค่าติดตามทวงถาม
6. ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า

จุดเด่น

  • คุณควรศึกษาค่าใช้จ่ายก่อนขอสินเชื่อ
  • ระวังบางธนาคารอาจมีนโยบายที่ผู้บริโภคเสียเปรียบ

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ในการยื่นขอสินเชื่อหรือยื่นขอบัตรเครดิตนั้นจะมีค่าดำเนินการ ซึ่งจะเป็นค่าธรรมเนียมจากทางสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพราะการดำเนินการขอสินเชื่อให้กับผู้ขอกู้นั้นมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ผู้ให้กู้ต้องเสีย ฉะนั้น แต่ละแห่งจึงคิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยราคาที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่จำนวนเงินที่ขอกู้

ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์

สำหรับค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์นั้นคือเงินส่วนที่จ่ายให้แก่รัฐบาลตามกฎหมายเมื่อมีการกู้เงิน โดยปกติแล้วอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

“ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ เป็นเงินที่ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารเรียกเก็บ ดังนั้น ควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำสินเชื่อ”

ค่าธรรมเนียมในการชำระคืนเร็วกว่ากำหนด

ค่าธรรมเนียมในการชำระคืนเร็วกว่ากำหนดคือ ผู้กู้ผ่อนชำระเงินหมดก่อนระยะเวลาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด เหตุผลที่ต้องมีค่าธรรมเนียมเพราะการชำระเงินหมดก่อนกำหนดทำให้รายได้จากดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารควรได้รับกลับหายไป ธนาคารจึงต้องคิดค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น โดยจะคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อคุณได้ตัดสินใจที่จะชำระเงินกู้ทั้งหมด ก่อนสินเชื่อจะครบกำหนดผ่อนหมด บางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนเงินต้นที่เหลือ แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วยว่าจะมีการเรียกเก็บอย่างไร ซึ่งบางธนาคารก็อาจจะไม่เก็บเลยก็ได้

ค่าธรรมเนียมแต่ละอย่างจะไม่ได้เรียกเก็บเยอะ แต่พอเอามาคิดรวม ๆ กันแล้วก็เป็นเงินจำนวนมาก หากคิดจะเป็นหนี้ ก็ควรมีหนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า ฉะนั้น ก่อนจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินใดก็ตาม ต้องศึกษารายละเอียดของค่าธรรมเนียมให้ดี

ค่าประเมินราคาและค่าสำรวจของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การขอกู้สินเชื่อนั้น บางสินเชื่อจะต้องมีหลักทรัพย์ประกัน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น โดยทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะคิดค่าสำรวจหลักทรัพย์ของคุณพร้อมพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ คุณเองอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมแอบแฝงซึ่งมาในรูปแบบของการตรวจสอบ ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ประเภทและขนาดพื้นที่ของหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ค้ำประกัน

ค่าติดตามทวงถาม

ในการขอสินเชื่อนั้น การผิดนัดหรือหนีหนี้ ไม่ยอมโทรไปพูดคุยกับทางธนาคาร ปล่อยให้ยิ่งนานขึ้น เมื่อถึงเวลากำหนดจ่าย เจ้าหนี้ทางฝ่ายสถาบันการเงินจะเดินทางไปยังที่อยู่อาศัยของคุณ ธนาคารบางแห่งอาจคิดค่าติดตามทวงหนี้ ซึ่งจะบวกเข้าไปในดอกเบี้ยด้วย เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีค่าติดตามทวงถามเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็น ก็ควรจ่ายหนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และตรงเวลา อย่าปล่อยให้พ้นกำหนดจนกลายเป็นดอกเบี้ยบานปลาย

ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า

ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าจะถูกเรียกเก็บจากผู้ขอกู้เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ขอกู้ผิดนัดชำระเงินค่างวด และชำระเงินคืนล่าช้าเลยวันที่ครบกำหนด โดยธนาคารส่วนมากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ