Connect with us

ขอสินเชื่อธุรกิจต้องเตรียมอะไรบ้าง

ก่อนจะสมัครหรือขอสินเชื่อ เราควรรู้รายละเอียดหรือข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมตัว เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นให้ Tadoo ช่วยคุณในการเตรียมตัวอีกด้วย

สินเชื่อธุรกิจเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

การทำธุรกิจนั้น ควรที่มีเงินสำรองในการหมุนเวียน หากคุณไม่มีเงินหรือหมุนเวียนไม่ทัน สินเชื่อธุรกิจนั้น เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการขอสินเชื่อ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้น เพื่อจะได้เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจหรืออาจจะขยายสาขา ต่อเติมธุรกิจของคุณให้ได้มากขึ้น

จุดเด่น

  • จัดแจงและบริหาร เพื่อความรู้ต้องและสมบูรณ์ในการขอสินเชื่อธุรกิจ
  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์

ตรวจสอบประวัติทางเงินให้ดี

การขอสินเชื่อนั้นหรือเงินกู้ ต้องรู้ข้อมูลและรายละเอียดของสินเชื่อนั้นๆ และตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้ดี การมีประวัติทางการเงินที่ดีนั้น ส่งผลดีให้กับตัวคุณ และทางธนาคารหรือสถาบันก็จะประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ศึกษาแผนการธุรกิจ

แผนดำเนินธุรกิจที่วางไว้ แบ่งเป็น แผนระยะสั้น 1-3 ปี และ แผนระยะยาว 3-5 ปีเพื่อแสดงให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเห็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ได้ศึกษาไว้ แผนธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของการทำธุรกิจและยังทำให้ที่ธนาคารนำมาพิจารณาในการอนุมัติวงเงินกู้

“การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงมันจะมากับความสำเร็จ”

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

การเตรียมเอกสารนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกรรมทางเงินหรือการขอสินเชื่อ เราควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

1. เอกสารสำคัญหรือเอกสารส่วนตัว เอกสารที่ยืนยันระบุตัวตนของคุณ หรือระบุสถานที่อยู่ปัจจุบัน

-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีที่มี)

2. เอกสารเกี่ยวกับรายได้ เอกสารที่เกี่ยวกับรายได้ของคุณ

-สลิปเงินเดือน
-หนังสือรับรองเงินเดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
-สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
-Statement ย้อนหลังตามแต่สินเชื่อเจ้านั้นๆกำหนด

3. เอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อยืนยันการทำธุรกิจของคุณ ระยะเวลาที่ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารกำหนดไว้

– สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในบริษัท ทั้งในนามส่วนบุคคล ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
– สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
– สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี

4. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน

– สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกันการกู้ยืม
– แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
– สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
– สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
– หลักฐานประจำตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม

การเตรียมพร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ๆ ในการขอกู้เงินทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการอนุมัติมากขึ้น

ศึกษาเปรียบเทียบสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

การขอธุรกรรมทางเงินหรือขอสินเชื่อนั้น เราควรตรวจสอบรายละเอียดหรือเช็กข้อมูลให้ดีก่อน อย่างเช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินในการอนุมัติ เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร ว่าแต่ละธนาคารเหมาะกับเรา จะได้ประกอบการตัดสินใจในการขอสินเชื่อนั้น ๆ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

สำหรับผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อเชิงธุรกิจเพื่อเปิดกิจการใหม่, ขยายสาขาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือนำเงินไปหมุนเวียนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ – เจ้าของธุรกิจ, เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วตามระยะเวลาที่ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารกำหนด และควรเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอกู้ รวมถึงควรแสดงหลักฐานที่บ่งบอกความมั่นคงของรายได้และการดำเนินธุรกิจ

2. หลักประกันในการขอสินเชื่อเชิงธุรกิจ – หลักประกันในการขอสินเชื่อเชิงธุรกิจ เอกสารที่ใช้ในหลักประกัน เพื่อเป็นการใช้ควบคู่กับเอกสารต่างๆ ในการขออนุมัติจากทางสถาบันทางการเงินหรือธนาคาร เช่น
-ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น สถานประกอบการ ที่อยู่
-ห้องชุดพักอาศัย

3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ – ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ระยะเวลาที่ทางสถาบันการเงินหรือทางธนาคารกำหนด เงื่อนไข เป็นตัวกำหนดเพื่อจะได้มีวินัยในการจ่ายมากขึ้น และจะได้สร้างเครดิตให้ดีสำหรับตัวคุณเองอีกด้วย

4. อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนชำระ ว่ายาวนานแค่ไหน และขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ