Connect with us

วิธีการขอสินเชื่อระยะสั้น ธกส สำหรับเกษตรกรและประชาชน

โควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ ได้รับผลกระทบทุกอาชีพ ธ.ก.ส. จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินไปตั้งหลัก พาธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปให้ได้

สินเชื่อระยะสั้น ธ.ก.ส. คืออะไร

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจแย่ลงมากเพราะผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลของประเทศไทยมีมาตรการออกมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลเท่านั้น บรรดาเหล่าธนาคารมากมาย ก็ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

ในที่สุดทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวโครงการ “สินเชื่อระยะสั้น ฤดูกาลผลิตใหม่” หรือ Jump Start Credit ซึ่งเป็น “สินเชื่อ” สำหรับกลุ่ม “เกษตรกร” ที่ต้องการ “เงินทุน” เพื่อจะได้นำเงินไปหมุนเวียนหมุนสำหรับการทำเกษตรกรรมในฤดูการผลิตใหม่ ช่วง 2563/2564

จุดเด่น

  • ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในการขอสินเชื่อ
  • ได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่

– ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มี สมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

– มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

ลงทะเบียนกู้เงิน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือจะสแกน QR Code เช่นกัน ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร

“เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19”

ขั้นตอนในการลงทะเบียนในการขอสินเชื่อทางออนไลน์

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยกรอกข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ ดังนี้
– เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
– เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้
– เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน
– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
– เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
– เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน
– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
– กดยืนยันการลงทะเบียน (ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งลงทะเบียนไว้

เตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อให้พร้อม จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด

หลักประกันในการขอกู้

– ให้ใช้หลักประกันตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก
– กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็น หลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
– กรณีใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หรือบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ำประกันต่างหากจากวงเงินกู้ และวงเงินค้ำประกันปกติ เฉพาะโครงการนี้

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน โดยปลอดชำระ 6 เดือนแรก คือลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินใด ๆ ใน 6 เดือนแรก ให้เริ่มผ่อนชำระคืนได้นับจากเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ภายในระยะเวลา 2 ปี

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ