Connect with us

เงินกู้ฉุกเฉิน

ในปัจจุบันการกู้เงินนั้นมีหลากหลายมากมาย ควรเลือกที่เงินกู้ที่เหมาะกับตัวคุณ เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ประกอบการตัดสินใจ

เงินกู้ฉุกเฉินคืออะไรและมาจากไหน

เราต้องรู้ก่อนว่า เงินกู้ในระบบนั้นคือ เงินกู้ที่มาจากทางสถาบันทางการเงินและทางธนาคาร และคำว่าสหกรณ์นั้นคือสถาบันทางการเงินอย่างหนึ่งที่เกิดจากองค์กร มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีอาชีพแบบเดียวกัน หรืออาศัย หรือทำงานในชุมชนเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าสหกรณ์เป็นสถาบันทางการเงิน จึงเรียกได้ว่า เงินกู้สหกรณ์นั้น เป็นเงินกู้ในระบบ

จุดเด่น

  • ให้ความรู้เกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
  • เตรียมพร้อมเกี่ยวกับเอกสารเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน

รูปแบบของเงินกู้สหกรณ์

ก่อนที่เราขอสินเชื่อหรือเงินกู้ ควรที่รายละเอียดของเงินกู้นั้น เงินกู้ของสหกรณ์ มี 2รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. เงินกู้ฉุกเฉิน คือ จะกู้ได้เมื่อมีเหตุเร่งด่วน หรือมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวมาก่อน หลายสหกรณ์อาจให้ข้อบังคับว่า สมาชิกสามารถกู้เงินได้ครึ่งหนึ่งจากรายได้ และต้องส่งคืนให้หมดภายใน 2 งวดเป็นต้น

2. เงินกู้สามัญ : เป็นเงินกู้ที่ปล่อยให้สมาชิกสหกรณ์ขอกู้เงินได้มากถึง 4-15 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ก็กำหนดว่าต้องส่งคืนภายใน 24-72 งวด เป็นต้น

เงินกู้ฉุกเฉินให้สิทธิพิเศษอย่างไรบ้าง

ก่อนที่เราจะขอกู้เงินนั้น ควรที่จะรู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ให้ดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา

– กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
– ผ่อนชำระ 4 งวด ไม่มีผู้ค้ำประกัน (สมัครสมาชิก 1 เดือนกู้ได้ทันที)
– กรณีกู้เงินฉุกเฉินต้องไม่มีหนี้สามัญระยะ 1 ปี ค้างชำระในขณะขอกู้

“เงินกู้ฉุกเฉินนั้น เหมาะสำหรับ คนที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ”

เอกสารในการกู้เงินฉุกเฉิน

เอกสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้กู้นั้นต้องเตรียมเพื่อความถูกต้อง เพราะเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนและรายได้ของผู้กู้ เพื่อให้ทางสถาบันทางการเงินจะได้พิจารณาการขออนุมัติ

1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้
3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)
4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินรับรอง) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีรับราชการต้องเซ็นให้เหมือนในบัตรข้าราชการ

ก่อนที่จะขอทำเงินกู้ จำเป็นต้องรู้ข้อมูลหรือหารายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้นั้นๆ เพื่อเป็นความรู้และทำให้การยื่นกู้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการขอเงินกู้ฉุกเฉิน

ในการขอเงินกู้นั้น ควรที่จะรู้ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการขอกู้ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

เงินกู้ฉุกเฉิน (สำหรับข้าราชการ)
1. สัญญากู้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันทำสัญญางวดชำระหนี้ไม่เกิน 12 งวด
2. ผู้กู้ต้องชำระหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดต่อเดือนของจำนวนหนี้ที่มีอยู่ ณ เวลานั้น – แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่การชำระหนี้งวดสุดท้ายที่เหลือต้นเงินน้อยกว่า
3. เมื่อผู้กู้ชำระหนี้แล้วหากยังไม่ครบกำหนดสัญญา ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตลอดระยะเวลาของสัญญากู้
4. เมื่อครบกำหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้ครบถ้วน

เงินกู้ฉุกเฉิน (สำหรับพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์)
1. งวดการชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด
2. เมื่อครบกำหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้ครบถ้วน

การรับเงินกู้ฉุกเฉิน

ผู้กู้จะเลือกรับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่สหกรณ์กำหนดหรือขอรับ ณ สำนักงานสหกรณ์ก็ได้ แต่ถ้าได้เลือกรับวิธีใดแล้วห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินกู้อีกจนกว่าจะพ้นหกเดือนนับตั้งแต่ได้เลือกไว้ครั้งก่อน เว้นแต่ผู้กู้ได้ย้ายจากหน่วยงานเดิม

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ