Connect with us

สินเชื่อสำหรับนักเรียน

มองหาตัวช่วยค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนให้ Tadoo ช่วยคุณ

ค้นหาสินเชื่อ

4.7/5

มองหาสินเชื่อสำหรับนักเรียน เลือก Tadoo

สินเชื่อสำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ แต่ไม่มีเงินหมุนเวียนเพื่อเรียนต่อในอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรี และกำลังมองหาเงินหมุน ให้ Tadoo เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการช่วยคุณ

สินเชื่ออะไรบ้างที่นักเรียนขอได้

โดยทั่วไปธนาคาร สถาบันการเงินไม่เต็มใจที่จะปล่อยกู้ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะวัยระดับมัธยม เนื่องจากยังไม่มีงานทำและอาจมีปัญหาในการชำระหนี้ แต่สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริง ๆ ยังมีสินเชื่อของรัฐบาลที่เรียกว่ากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ช่วยสนับสนุนค่าเทอม ค่าใช้จ่ายรายเดือน ข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถทำเรื่องกู้ยืมได้ต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี และค่อยผ่อนชำระคืนเมื่อมีงานทำแล้ว แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกขอหรือยื่นไม่ผ่าน ยังมีสินเชื่อที่น่าสนใจอีกประเภทคือสินเชื่อเพื่อการศึกษา ที่ให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี และสินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับระดับนักเรียนมัธยม โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นขอสินเชื่อแทน เนื่องจากมีรายได้แล้ว ข้อดีคือสินเชื่อส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้หลากหลาย

ค้นหาสินเชื่อ

ขั้นตอนในการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นสินเชื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กที่อยากมีโอกาสในการเรียน สามารถเตรียมตัวตามขั้นตอนดังนี้

สมัคร

ยื่นคำร้องขอสินเชื่อกับธนาคาร

ธนาคารพิจารณา

ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากเอกสารยืนยันตัวตนตน เอกสารประวัติการเงิน และเอกสารแสดงรายได้

อนุมัติผ่าน

เมื่อธนาคารพิจารณาผ่าน ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะได้รับเงินกู้เป็นงวด ตามจำนวนค่าเล่าเรียนที่ใช้จ่ายจริง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการขอกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาผ่านธนาคาร โดยทั่วไปธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอไว้ดังนี้

มีสัญชาติไทย มีรายได้แน่นอน

การขอกู้นั้นผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย จุดประสงค์เพื่อกู้ไปใช้ในการศึกษา ถ้าเป็นระดับนักเรียนต้องให้ผู้ปกครองหรือบิดามารดาเป็นผู้ยื่นกู้

มีผู้ค้ำประกัน

ต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าเงื่อนไขธนาคารกำหนด และไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่ติดเครดิตบูโร

มีหลักฐานค่าเล่าเรียน

ต้องมีหลักฐานทางการเงินเกี่ยวกับการศึกษาในการยื่นประกอบ เช่น ใบเสร็จค่าเทอม ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการเรียน

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

30,162 รีวิว

ประโยชน์ของเงินกู้เพื่อการศึกษา

การกู้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างโอกาส สร้างอนาคตที่ดีของผู้เล่าเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ซึ่งส่วนของเงินที่ผู้กู้จะได้รับเพื่อใช้จ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

ค่าครองชีพ นั้นอาจจะเป็นค่าที่ใช้ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ค่าข้าว ค่าของเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดภาระให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย

จุดเด่น

  • ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
  • เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา อาจจะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนหรือค่าเล่าเรียนต่อภาคเทอมหรือต่อปี เพื่อเป็นปัจจัยในการนำไปจ่ายให้กับทางสถาบันการเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อช่วยเหลือให้เด็กที่คาดแขลนในเรื่องของเงิน

จุดเด่น

  • เป็นค่าเทอมให้กับสถาบัน
  • เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ

กู้เงิน ส่งคนเรียน

ในบ้านเรายังมีหลายครัวเรือนที่ยังขาดแคลนรายได้ และไม่มีเงินทุนในการส่งลูกหลานเรียน สินเชื่อสำหรับนักเรียน หรือเงินกู้กยศ. นั้นสามารถช่วยคุณเพื่อให้มีเงินทุนเพื่อลูกหลานในการศึกษาอีกด้วย

Top tip: การกู้กยศ.หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยังสามารถกู้ได้ถึงระดับปริญญาตรี หรือจะกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษากับธนาคารก็ได้

 

ข้อห้ามของผู้กู้สินเชื่อสำหรับนักเรียน หรือ กยศ.

การกู้กยศ.หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็มีข้อห้ามหรือข้อไม่ควรทำ เพื่อทางกองทุนจะได้คัดเลือกพิจารณาเพื่อหาคนที่เหมาะสมให้ได้ทุน โดยข้อห้าม มีดังต่อไปนี้
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด

– เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด

– เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

หาเงินจ่ายค่าเทอม ให้ Tadoo ช่วยคุณ

ประเภทของสินเชื่ออื่นๆ ที่ Tadoo อยากแนะนำ

ปัจจุบัน ในท้องตลาดมีสินเชื่อเงินกู้หลายประเภท แบ่งตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป สินเชื่อที่ได้รับความนิยม ได้แก่

สินเชื่อบ้าน

การผ่อนชำระบ้านมีระยะยาวนานกว่าสินเชื่อประเภทอื่น เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาแพง แต่โดยทั่วไปแล้วไม่เกิน 30 ปี ระยะเวลาการผ่อนชำระจะยาวนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น อายุของผู้กู้, วงเงินที่กู้, รายได้และอื่น ๆ

เพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระอยู่ระหว่าง 4-6 ปี หรือประมาณ 48-72 งวด และวงเงินกู้ที่ได้จะอยู่ที่ 75-80% และผู้ซื้อจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือ เรียกว่า “เงินดาวน์”

เพิ่มเติม

บัตรเครดิต

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน จะอิงจากรายได้ของผู้ยื่นขอสินเชื่อ วงเงินที่อนุมัติจะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ มีการกำหนดระยะเวลาการชำระ ตามยอดการใช้จ่าย โดยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10%

เพิ่มเติม

บัตรกดเงินสด

หลักเกณฑ์คล้ายบัตรเครดิต เน้นการกดเงินสดมาใช้ เมื่อชำระตามยอดขั้นต่ำที่กำหนด ยอดจะถูกหมุนเวียนคืนกลับมาอยู่ในวงเงินในบัตรและสามารถกดใช้งานได้อีกครั้ง

เพิ่มเติม

ข้อดีของการกู้สินเชื่อสำหรับนักเรียน

การกู้สินเชื่อสำหรับนักเรียนเป็นการกู้สินเชื่อเพื่อสำหรับคนที่ขาดแคลนรายได้และทุนทรัพย์ทางการเรียน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน ข้อดีของการกู้สินเชื่อสำหรับนักเรียน มีดังต่อไปนี้


ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อสำหรับนักเรียน เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ ไม่เป็นภาระหนักมากเวลาชำระหนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนในเรื่องรายได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

เงินใช้จ่ายได้ตามที่ใช้จริง

สำหรับการกู้สินเชื่อสำหรับนักเรียน สามารถได้เงินตามที่ต้องการ ไว้ใช้จ่ายในเรื่องเล็ก ๆน้อย ๆ เช่น ค่าเทอมในการศึกษา ค่าใช้จ่ายเรื่องหนังสือ หรือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก่อนได้ นอกจากลดภาระลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ข้อดีคือไม่รับภาระหนักมากในการชำระหนี้ เพราะเงินที่ได้คิดตามจำนวนรายจ่ายจริง หมดปัญหาเรื่องเงินต้นบานปลาย

เรียนจบแล้วค่อยผ่อนชำระ

ระยะการผ่อนชำระนั้นสามารถผ่อนชำระเมื่อตอนที่นักเรียนจบการศึกษาหรือจบระดับปริญาตรี เพื่อจะได้ช่วยลดภาระในช่วงตอนเรียนเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ก่อน

สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับนักเรียน

ผู้แม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจะไม่ได้มีจุดประสงค์ปล่อยกู้เพื่อการเล่าเรียนโดยตรง แต่เป็นช่อทางที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวที่ต้องการทุนทรัพย์ไปจ่ายค่าเล่าเรียนให้บุตรหลาน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถขอแทนลูกได้ ข้อดี คือ ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่หนึ่งข้อที่สำคัญที่สุดคือเป็นการสร้างอนาคต เพิ่มโอกาสที่ดีในชีวิต

ค้นหาสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินกู้ กยศ.

ผู้กู้ต้องไปติดต่อสถานศึกษาที่เคยยื่นกู้ให้ดำเนินการยกเลิกสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียนในระบบ e-studentloan

-ขอแบบฟอร์มการยกเลิกสัญญา และแบบยืนยันการลงทะเบียน จากสถานศึกษา
-ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้กู้ยืม เซ็นชื่อในเอกสาร
-นำแบบฟอร์มการคืนเงินจากสถานศึกษาไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระยอดปิดบัญชี
-เขียนคำร้อง แจ้งรายละเอียดเหตุผลในการยกเลิกสถานะการกู้ยืม

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมทันทีที่ทราบ ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่แจ้ง พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

สำเนาใบมรณะบัตร

สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราว่า “ตาย”)

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (ถ้ามี)

*สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ที่แจ้ง และนำส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
**โดยกองทุนฯจะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณา

ระงับหนี้ เฉพาะในส่วนที่มีการโอนเงินให้กับผู้กู้ยืมก่อนที่จะเสียชีวิต แต่หากเป็นกรณีที่มีเงินโอนให้กับผู้กู้ยืมหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต ทายาท/ผู้ปกครอง/ผู้ค้ำประกัน มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนฯ ต่อไป

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ

ต้องการสินเชื่อแบบไหน เราช่วยคุณได้

ค้นหาสินเชื่อ