Connect with us

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ลงทุนกับการศึกษา เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต เลือกยื่นสินเชื่อเพื่อการศึกษา

ค้นหาสินเชื่อ

4.7/5

ทำไมต้องทำสินเชื่อเพื่อการศึกษา Tadoo มีคำตอบ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต เลือกยื่นสินเชื่อเพื่อการเรียน มีงานทำแล้วผ่อนคืน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาคืออะไร

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นรูปแบบสินเชื่อ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และปริญญาเอก ซึ่งยิ่งระดับการศึกษาสูง ค่าเล่าเรียนก็แพงขึ้น การขอสินเชื่อชนิดนี้จะทำให้ผู้กู้มีเงินมาใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการเรียน โดยบางสถาบันการเงินเปิดโอกาสให้กู้เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศได้ด้วย

ค้นหาสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาของ่ายและสะดวก

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นสินเชื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กที่อยากมีโอกาสในการเรียน สินเชื่อเพื่อการศึกษามีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สมัคร

สมัครด้วยตัวเองได้ง่าย สะดวกสบาย

แสดงตัวตน

มีเอกสารที่ชัดเจน เอกสารที่เกี่ยวกับการยืนยัน แสดงตัวตน เอกสารประกอบศึกษา

อนุมัติ

อนุมัติผ่าน เงินเข้าเลย

ระยะผ่อน

ข้อดีคือ ระยะผ่อนชำระได้นาน ทำให้ไม่เป็นภาระเร่งรัดของนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ก่อนที่จะทำสินเชื่อเพื่อศึกษาควรจะหารายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ผู้ที่ขอสินเชื่อเพื่อการศึกษานั้นจะต้องคุณสมบัติดังนี้

สัญชาติ

เป็นผู้มีสัญชาติไทย

ผู้กู้

กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะผู้กู้ต้องเป็นผู้ปกครองของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนบรรลุนิติภาวะและมีงานทำแล้ว สามารถยื่นเองได้

รายได้

มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจ

เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้ค้ำประกัน

ต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่าเงื่อนไขธนาคารกำหนด และไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่ติดเครดิตบูโร

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

30,162 รีวิว

เอกสารในการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา

การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและถูกต้องสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

เอกสารสำคัญ เอกสารเพื่อยืนยันตัวเองเพื่อนำไปใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีแต่งงานแล้ว)

เอกสารยืนยันรายได้ ในการขอสินเชื่อ ผู้ที่ขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา สำหรับพนักงานประจำ เอกสารแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินเข้า-กระแสเงินออก เพื่อทางสถาบันการเงินหรือธนาคารได้พิจารณาอนุมัติ

เอกสาร

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และหน้าปกสมุดบัญชี

สำหรับเจ้าของกิจการเอกสารแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินเข้า-กระแสเงินออก เพื่อทางสถาบันการเงินหรือธนาคารได้พิจารณาอนุมัติ

เอกสาร

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • Statement ในนามส่วนตัว และ/หรือในนามบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

สำหรับอาชีพอิสระเอกสารแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินเข้า-กระแสเงินออก เพื่อทางสถาบันการเงินหรือธนาคารได้พิจารณาอนุมัติ

เอกสาร

 • Statement ในนามส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา เอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดของแต่ละเทอมว่าต้องจ่ายอะไรบ้าง เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของสถาบันทางการเงิน

เอกสาร

 • ใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน หรือ หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
 • ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน/ใบลงทะเบียนเรียน ในประเทศไทย ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา ช่วยสนับสนุนการเรียน

การเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดี ก็จะได้รับโอกาสในการศึกษาที่ดีไปด้วย หากขาดเงินทุนด้านการศึกษา สินเชื่อเพื่อการศึกษาก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

Top tip: มีโอกาสทางการศึกษา ย่อมหมายถึงเส้นทางชีวิตที่ดีกว่า กว้างกว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ข้อดีของสินเชื่อเพื่อการศึกษา

อยากเรียน ต้องได้เรียน เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างอาชีพในอนาคต ดังนั้น การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษามีข้อดีดังต่อไปนี้

1. เปิดให้โอกาสคุณให้คุณรับการศึกษาที่ดี เพราะ Tadoo เชื่อว่าการศึกษาที่ดีเกิดจากลงทุน แน่นอนว่าการเรียนต่อหรือเข้าโรงเรียน มหาลัย จะต้องใช้เงินในการจ่ายเทอมในแต่ละเทอมของภาคเรียนการศึกษา
2. วินัยในการผ่อนชำระเงิน ช่วยคุณสร้างคะแนนเครดิตของคุณ ได้ประวัติเครดิตดีไว้ให้ธนาคารพิจารณาเวลาขอกู้อะไรก็ตามในอนาคต
3. สามารถช่วยในเรื่องของการหมุนเงินในชีวิตประจำวันได้ นั้นหมายถึง เวลาครอบครัวขันสนสามารถนำเงินไปใช้เพื่อหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายหลากหลายกันไป

หมุนเงินไม่ทัน เราช่วยคุณได้

ประเภทของสินเชื่อ

ปัจจุบัน ในท้องตลาดมีสินเชื่อเงินกู้หลายประเภท แบ่งตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป สินเชื่อที่ได้รับความนิยม ได้แก่

สินเชื่อบ้าน

มีระยะผ่อนยาวนานกว่าสินเชื่อประเภทอื่น อาจสูงสุดถึง 30 ปี เนื่องจากบ้านมีราคาแพง ระยะเวลาการผ่อนชำระจะยาวนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น อายุของผู้กู้, วงเงินที่กู้, รายได้และอื่น ๆ

เพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์

กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระอยู่ระหว่าง 4-6 ปี หรือประมาณ 48-72 งวด และวงเงินกู้ที่ได้จะอยู่ที่ 75-80% และผู้ซื้อจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือ เรียกว่า “เงินดาวน์”

เพิ่มเติม

บัตรเครดิต

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน จะอิงจากรายได้ของผู้ยื่นขอสินเชื่อ วงเงินที่อนุมัติจะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ มีการกำหนดระยะเวลาการชำระ ตามยอดการใช้จ่าย โดยขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10%

เพิ่มเติม

บัตรกดเงินสด

หลักเกณฑ์คล้ายบัตรเครดิต เน้นการกดเงินสดมาใช้ เมื่อชำระตามยอดขั้นต่ำที่กำหนด ยอดจะถูกหมุนเวียนคืนกลับมาอยู่ในวงเงินในบัตรและสามารถกดใช้งานได้อีกครั้ง

เพิ่มเติม

ลักษณะเด่นของสินเชื่อเพื่อการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญชีวิตคนเรา เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างฐานะ สินเชื่อเพื่อการศึกษาจึงมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว ดังต่อไปนี้


ให้เงินกู้ได้สูงสุดถึงระดับปริญญาเอก

สินเชื่อเพื่อการศึกษาสามารถที่จะให้เงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาถึงสูงสุดปริญญาเอก โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาคเรียน ในแต่ละการศึกษา จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว

จ่ายเงินกู้ตามใช้จริง

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่ละเทอมจำนวนเท่าไหร่ สินเชื่อให้ตามจริง ข้อดีคือ ไม่ก่อให้เกิดหนี้เกินจำเป็น

ระยะเวลาผ่อนนาน

สินเชื่อเพื่อการศึกษานั้น บางธนาคารสามารถยืดระยะเวลาผ่อนให้สูงสุดถึง 10 ปี

สินเชื่อเพื่อการศึกษา ลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดหลักทรัพย์ในการเรียน เพื่อที่จะได้เรียนต่อในสถาบันที่ดี สินเชื่อเพื่อการศึกษาเปิดโอกาสเพื่อให้มีเงินทุน ไปเป็นหลักปัจจัยเพื่อต่อยอดให้กับเด็กอีกด้วย หากใครมองหาสินเชื่อเพื่อการศึกษา สมัครผ่านtadoo เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง

ค้นหาสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติผู้กู้ กรณีผู้เรียนยังไม่มีรายได้ ต้องเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือญาติของ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนี้ บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำสถานศึกษา กำหนด ให้เป็นผู้ค้ำประกันได้

เอกสารยืนยันตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
-สำเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร/ธิดา)
-สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)
-ใบสำคัญการสมรส (กรณีกู้ให้คู่สมรส/ พ่อแม่ของคู่สมรส)

เอกสารยืนยันรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ)
– หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
– Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และหน้าปกสมุดบัญชี

สำหรับเจ้าของกิจการ
– สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
– ทะเบียนผู้ถือหุ้น บอจ.5
– ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)
– Statement ในนามส่วนตัว และ/หรือในนามบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

สำหรับอาชีพอิสระ
– Statement ในนามส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
– เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา
– ใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน หรือ หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษา /ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน/ใบลงทะเบียนเรียน ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับสินเชื่อ

ต้องการสินเชื่อแบบไหน เราช่วยคุณได้

ค้นหาสินเชื่อ