Connect with us

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ใคร ๆ ก็รู้ว่าเมื่อใช้บัตรเครดิตก็ต้องมีดอกเบี้ย แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าบัตรเครดิตคิดดอกเบี้ยอย่างไร ให้ Tadoo ช่วยคลายข้อสงสัยให้กระจ่างเพื่อคุณ

ดอกเบี้ยของบัตรเครดิต

ในยุคนี้ ไม่ว่าใครก็ต้องพกบัตรเครดิตเอาไว้อย่างน้อย 1 ใบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งสินค้าที่ถูกใจ หรือจ่ายค่าสาธารณูปโภคในบ้าน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการใช้บัตรเครดิตนั้นอำนวยความสะดวกได้มากเลยทีเดียว แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้าใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เป็นหนี้บัตรเครดิตได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น บัตรเครดิตยังมีการคิดดอกเบี้ยอีกด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตเยอะ Tadoo จึงได้นำขั้นตอนการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตมาให้อ่านกัน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับวางแผนการเงินของคุณได้ ซึ่งการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตมี 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ชำระค่าบัตรเครดิตด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ
2. การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตในกรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า

จุดเด่น

  • บัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยเมื่อเราจ่ายขั้นต่ำหรือการกดเงินสดจากบัตรเครดิต
  • การจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต จะคิดดอกเบี้ยสองส่วน
  • ถ้ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิต จะคิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมรวมถึง VAT 7%

การคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ชำระค่าบัตรเครดิตด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ

จากตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตในกรณีที่เลือกจ่ายขั้นต่ำ

– นายวินัยมีบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ต่อปี
– วันที่ 1 พฤษภาคมนายวินัยซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ห้างสรรพสินค้าราคา 30,000 บาท และธนาคารมีการบันทึกข้อมูลการซื้อโทรศัพท์ในวันที่ 2 พฤษภาคม
– ธนาคารได้กำหนดวันสรุปยอดเป็นวันที่ 25 ของทุกเดือน และได้กำหนดวันที่ต้องชำระเงินเป็นวันที่ 10 ของทุกเดือน หมายความว่า บิลที่ออกมาจากธนาคารนั้นจะสรุปยอดที่ต้องชำระเป็นจำนวน 30,000 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม และนายวินัยจะต้องจ่ายเงินภายในวันที่ 10 มิถุนายน โดยต้องจ่ายเต็มจำนวนถึงจะไม่มีดอกเบี้ย
– แต่ว่านายวินัยได้เลือกชำระเป็นเงินขั้นต่ำ 10 % หรือ 3000 บาท ภายในวันที่ 10 มิถุนายน
– ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน ธนาคารออกบิลแจ้งหนี้เป็นยอดเงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ย
– วันที่ 10 กรกฎาคม นายวินัยเลือกที่จะจ่ายเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยส่วนแรก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายวินัยได้ชำระเงินขั้นต่ำ คือ 10% ของยอดค่าสินค้าทั้งหมด หรือชำระขั้นต่ำเป็นเงินเท่ากับ 3000 บาท ดังนั้น ในรอบบัญชีของเดือนกรกฎาคม ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดยอดคงค้าง เท่ากับ 30,000-3,000 = 27,000 บาท และดอกเบี้ยอีกจำนวน 600 บาท

การคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ชำระค่าบัตรเครดิตด้วยจำนวนเงินขึ้นต่ำนั้น ธนาคารคิดดอกเบี้ยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก ดอกเบี้ยจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้ว หรือ 30,000 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่สรุปยอดรายการ (2 พฤษภาคม) จนถึงวันที่ธนาคารสรุปยอดรายการ (25 พฤษภาคม หรือเท่ากับ = 23 วัน)

(30,000 * 20% * 23) ÷ 365= 378.09 บาท

“การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตมี 2 กรณี คือ ชำระขั้นต่ำ และ การกดเงินสดด้วยบัตรเครดิต”

ดอกเบี้ยส่วนที่สอง

หลังจากที่นายวินัยชำระเงินขั้นต่ำ 3,000 บาทของยอดเดือนพฤษภาคมไปแล้วนั้น ดอกเบี้ยส่วนที่สองจะคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ หรือ 27,000 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่ชำระเงิน ขั้นต่ำ (10 มิถุนายน) จนถึงวันสรุปยอดรายการของเดือนมิถุนายน (25 มิถุนายน) หรือเท่ากับ 15 วัน

(27,000 * 20% * 15) ÷ 365= 221.91 บาท

เมื่อถึงวันกำหนดชำระ (10 กรกฎาคม) นายวินัยได้เลือกชำระแบบเต็มจำนวน ซึ่งนายวินัยจะต้องจ่ายทั้งหมด 27,600 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินต้นคงเหลือ 27,000 บาท และดอกเบี้ยจากการคำนวณสองส่วน 600 บาท แต่ถ้านายวินัยยังเลือกที่จะชำระขั้นต่ำแบบเดิม ขั้นตอนการคิดดอกเบี้ยก็จะวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชำระหมด ซึ่งรวมดอกเบี้ยแล้วเยอะมากน่าดู

อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตในกรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตในกรณีที่กดเงินสดผ่านบัตรเครดิตนั้น จะคำนวณตามสูตรดังนี้

จำนวนเงินที่กดออกมาอัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) จำนวนวันโดยเริ่มต้นจากวันที่กดเงินสดจนถึงวันสรุปรายการ 365 วัน

ตัวอย่าง วันที่ 1 สิงหาคม นายวินัยได้นำบัตรเครดิตไปกดเงินสดมาจำนวน 10,000 บาท ต่อมาได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคาร โดยสรุปยอดรายการถึงวันที่ 25 สิงหาคม และกำหนดชำระเงินในวันที่ 10 กันยายน โดยธนาคารคิดดอกเบี้ย 20% ต่อปี นายวินัยต้องเสียดอกเบี้ยจากการกดเงินสดดังนี้

10,000 * 20% * 25 ÷ 365= 136.98 บาท

รู้หรือไม่ นอกจากนายวินัยจะต้องเสียดอกเบี้ยจากการกดเงินสดเป็นจำนวน 136.98 บาทแล้ว ธนาคารยังคิดค่าค่าธรรมเนียมสำหรับการกดเงินสดผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่ 3% จากจำนวนเงินที่กดออกมา และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมทั้งหมดเป็น 321 บาท ดังนั้น เมื่อถึงวันชำระเงิน นายวินัยต้องนำเงินไปชำระให้กับธนาคารทั้งหมด 10457.98 บาท

ใช้บัตรเครดิตต้องคิดเสมอว่า ถ้าจ่ายไม่ครบเสียดอกเบี้ยแน่นอน

จากตัวอย่างที่ Tadoo ได้เอาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เมื่อเวลาต้องใช้บัตรเครดิต จะได้รู้ว่าเราต้องชำระดอกเบี้ยเท่าไร แต่ทางที่ดี ให้ชำระเงินเต็มจำนวนอย่างตรงเวลาจะดีกว่า เพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และให้กดเงินสดผ่านบัตรเครดิตในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น เพราะว่าการคิดดอกเบี้ยจากการกดเงินสดนั้น แพงกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบจ่ายเงินขั้นต่ำมาก

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต