Connect with us

ประกันภัยรถยนต์หลายคัน

หลายคนคงยังไม่รู้การทำประกันภัยรถยนต์หลายคัน ทำให้ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่ต้องจ่ายถูกลง

ทำประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่ม

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการทำประกันรถยนต์สามารถทำแบบกลุ่มได้เช่นเดียวกับการทำประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่หลายบริษัทนิยมทำเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งการทำประกันรถยนต์แบบกลุ่มจะทำให้ได้ส่วนลดเพิ่มขึ้น ไม่ต่างกับการสั่งซื้อของจำนวนมากที่เราจะได้ราคาเหมาไม่ใช่ราคาปลีก และยังสามารถทำให้รถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีสามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้

จุดเด่น

  • มีรถยนต์หลายคันเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการทำประกันกลุ่ม
  • ทำประกันกลุ่มจ่ายเบี้ยถูกกว่า เหมือนซื้อของในราคาเหมา
  • ประกันกลุ่มทำได้ไม่ว่าจะสำหรับบริษัทหรือสำหรับครอบครัว

เงื่อนไขการทำประกันรถยนต์แบบกลุ่ม

เงื่อนไขการทำประกันรถยนต์แบบกลุ่ม มีดังนี้

– ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เช่น คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน โดยจะต้องมีการทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์เดียวกันพร้อมกันตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป และผู้ทำประกันจะต้องมีนามสกุลเดียวกัน วิธีการทำประกันแบบกลุ่มจึงเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีรถหลายคัน

– การรับทำประกันรถยนต์แบบกลุ่มสำหรับพนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ต้องการทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันพร้อมกัน ต้องมีจำนวนรถยนต์ 20 คันขึ้นไป

ความคุ้มครองประกันกลุ่มรถยนต์

ในส่วนความคุ้มครองนั้นขึ้นอยู่กับแผนกรมธรรม์ในประกันรถยนต์แต่ละประเภท เช่น ประกันรถยนต์ชั้น3/3+ไม่คุ้มครองในเรื่องรถหาย และไฟไหม้ สำหรับความคุ้มครองประกันกลุ่มรถยนต์แบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ดังนี้

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

– ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทน ระหว่างระยะเวลาเอาประกัน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถ และอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้

– สูญหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์

– ไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของรถเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

– ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับยานพาหนะทางบก บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

“ทำประกันกลุ่มรถยนต์ จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่า เหมาะกับบริษัทและครอบครัวที่มีรถหลายคัน”

ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

– ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง

– ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์จากรถ (รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)

– ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น

ขอใบเสนอราคาประกันกลุ่มออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านทาง tadoo.co

วิธีเช็คเบี้ยประกันกลุ่มรถยนต์ออนไลน์

สำหรับองค์กรบริษัทหรือครอบครัวไหนที่ต้องการทำประกันกลุ่มรถยนต์ ซึ่งขั้นตอนในการซื้อประกันกลุ่มรถยนต์ผ่าน tadoo.co ไม่ยุ่งยากเลย เพียงคุณ

– กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงบนเว็บไซต์ กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ อีเมล ชื่อบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการติดต่อกลับได้

– ระบุประเภทและความคุ้มครองที่ต้องการ เลือกระบุประเภทประกันกลุ่มรถยนต์ที่ต้องการ เช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2/2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3/3+ และหากมีความต้องการอื่นๆ ที่ต้องการ สามารถระบุลงในช่องความคุ้มครองเพิ่มเติม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาคำนวณเบี้ยประกันให้

– รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการส่งใบเสนอราคาให้พิจารณา ในส่วนนี้ เมื่อเจ้าได้ข้อมูลแล้ว จะทำเรื่อง และทำใบเสนอราคาส่งให้คุณภายใน 7-14 วัน สำหรับใบเสนอราคาจะมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทประกันรถยนต์ออกเอกสารให้

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันกลุ่มรถยนต์ มีอะไรบ้าง

การทำประกันกลุ่มรถยนต์สำหรับบริษัท เอกสารประกอบการทำประกันกลุ่มรถยนต์ มีดังนี้
– ใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้
– สำเนาเลขบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)
– สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก พนักงานที่ต้องการรับความคุ้มครองทั้งหมด

การทำประกันกลุ่มรถยนต์สำหรับครอบครัว เอกสารประกอบการทำประกันกลุ่มรถยนต์ มีดังนี้
– ใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์แบบกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
– สำเนาทะเบียนรถทุกคันในบ้านที่ต้องการทำประกันกลุ่มรถยนต์
– สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในบ้านที่ต้องการทำประกันกลุ่มรถยนต์
– สำเนาใบขับขี่ของสมาชิกทุกคนในบ้านที่ต้องการทำประกันกลุ่มรถยนต์

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์

ประเภทของประกันรถยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถยนต์