Connect with us

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรไม่ให้เสียดอกเบี้ย

ทุกวันนี้เราใช้บัตรเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย แต่มีหลายคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและเสียดอกเบี้ยเยอะ Tadoo มีวิธีใช้บัตรเครดิตไม่ให้เสียดอกเบี้ย มาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้าง

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ในกรณีที่เราใช้บัตรเครดิตไม่ถูกวิธี เช่น ชำระล่าช้ากว่ากำหนด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตแพงมาก โดยธนาคารอาจจะคิดดอกเบี้ยสูงสุดประมาณ 18-20% ต่อปี ซึ่งการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนได้แก่

1. ดอกเบี้ยที่ใช้จ่าย
2. ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

ยกตัวอย่าง หากคุณรูดซื้อของในวันที่ 1 ตุลาคม ด้วยจำนวน 30,000 บาท โดยมีรอบปิดยอดการใช้จ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน แต่จะต้องชำระทุกวันที่ 10 ของเดือน ดังนั้นเมื่อถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน เราตัดสินใจจ่ายแค่ขั้นต่ำ 10% เป็นจำนวน 3,000 บาท = เงินต้นจะเหลือ 27,000 บาท

จุดเด่น

  • ดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะเกิดขึ้นในกรณีที่จ่ายขั้นต่ำ
  • ธนาคารคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตสูงสุดอยู่ที่ 20% ต่อปี
  • ธนาคารกำหนดให้ชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของยอดเงินทั้งหมด

ดอกเบี้ยส่วนแรก คือ ดอกเบี้ยที่ใช้จ่าย

ในรอบแรกของบิล จะยังไม่คิดดอกเบี้ย แต่ในรอบเดือนปิดยอดการใช้จ่ายในเดือนต่อไป คือ รอบบิล 25 พฤศจิกายน โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยดังนี้
โดยคิดจากวงเงินที่ใช้ไปคือ 30,000 บาท นับจำนวนวันในงวด ด้วยอัตราดอกเบี้ย 18% ผลที่ออกมา คือ

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย = เงินต้นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำนวนวันในงวด / 365 วัน

ดังนั้น ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย = 27,000 บาท X ดอกเบี้ย 18% X 25วัน / 365 วัน = 332.87 บาท

ดอกเบี้ยส่วนที่สอง คือ ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ

ดอกเบี้ยค้างชำระ คิดจากเงินต้นคงเหลือที่จ่ายขั้นต่ำคือ 27,000 บาท โดยคิดจากวันที่เราชำระไปคือ 10 พฤศจิกายน ถึงวันปิดยอดในรอบล่าสุดคือ 25 พฤศจิกายน รวม 15 วัน โดยระหว่างวันดังกล่าวไม่มีการใช้จ่ายเพิ่ม และคิดกับดอกเบี้ย 18% ออกมาเป็นสูตรดังนี้

ดอกเบี้ยค้างชำระ = เงินต้นคงเหลือที่จ่ายขั้นต่ำไป X ดอกเบี้ย 18% x (จำนวนวันที่ชำระ ลบ วันปิดยอดในรอบล่าสุด)/ 365 วัน

ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ = 27,000 บาท X ดอกเบี้ย 18% X 14 วัน / 365 วัน = 172.25 บาท

“ดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการชำระไม่ครบจำนวน หรือชำระเพียงขั้นต่ำเท่านั้น”

สรุปการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

จากตัวอย่างที่ Tadoo ยกมา จะเห็นได้ว่า จำนวนดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในเดือนพฤศจิกายนมี 2 ส่วน คือ

1. ดอกเบี้ยที่ใช้จ่าย 332.87 บาท

2. ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 172.25 บาท

โดยรวมแล้วในงวดนี้เราต้องเงินจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารอยู่ที่ 505.12 บาท ถือว่าเยอะพอสมควร ถ้าเรายังคงจ่ายเงินขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ คุณก็จะเสียดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ เช่นเดียวกันก่อนจะใช้บัตรเครดิตทุกครั้ง ให้คิดไตร่ตรองให้ดีเสมอ

การใช้บัตรเครดิตไม่ให้เกิดดอกเบี้ยคือ ชำระให้ตรงเวลาและเต็มจำนวน

วิธีจ่ายค่าบัตรเครดิตไม่ให้เสียดอกเบี้ย

– อย่าจ่ายเงินขั้นต่ำ ไม่อย่างนั้นจะต้องจ่ายดอกเบี้ยบาน การชำระหนี้บัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำที่กำหนดซึ่งไม่ใช่จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายของเดือนนั้น จะทำให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยทันที บางธนาคารคิดดอกเบี้ยสูงถึง 20% เลยทีเดียว เช่น ยอดเต็ม 20,000 บาท จ่ายขั้นต่ำที่ 10% คือ 2,000 บาท บัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำ 20% ต่อปีทันที ถ้าเราจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ เดือน ดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและทบไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้

– ให้ชำระเงินเต็มจำนวนทุกรอบบิล หากชำระเงินเต็มจำนวนภายในรอบบิลของใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย แต่ถ้าชำระเงินแค่ขั้นต่ำ ก็จะเสียดอกเบี้ยทันที โดยคำนวณนับวันตั้งแต่วันที่ทำรายการซื้อสินค้านั้น

– ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรใช้บัตรเครดิตกดเงินสด เพราะการกดเงินสดด้วยบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรจะถูกชาร์จเพิ่ม 3% จากยอดที่กดทันที และเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กดเงินสดออกมา เช่น คุณกดเงินสดออกมา 20,000 บาท เดือนนั้นคุณก็จะได้รับใบแจ้งหนี้อยู่ที่ 10,600 บาท บวกกับดอกเบี้ยคำนวณนับวันตั้งแต่วันที่กดเงินจนถึงวันสรุปยอด ซึ่งถ้าชำระเงินเต็มจำนวนไปก็ยังไม่จบแค่นั้น เดือนต่อมาก็จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในส่วนของวันสรุปยอดจนถึงวันที่เข้าไปชำระเงิน

วางแผนการใช้บัตรให้เหมาะสม

การใช้บัตรเครดิตไม่ได้เสี่ยงหรือน่ากังวลอย่างที่คิด เราสามารถวางแผนการเงินและการใช้สินเชื่อประเภทนี้ได้อย่างปลอดภัยด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการตัดรอบบัญชีของบัตรแต่ละประเภท เพราะบัตรเครดิตมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในการชำระได้สูงสุดถึง 55 วัน หากเราชำระเต็มจำนวนและตรงเวลาก็จะทำให้ประวัติการชำระหนี้ของเราดำเนินไปได้ด้วยดี เช่น บัตรเครดิตตัดบัญชีวันที่ 15 ของทุกเดือน ก็ให้เริ่มใช้บัตรตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป เพื่อให้มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยที่นานขึ้น

การใช้บัตรเครดิตให้ถูกต้องนั้นมีประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้เรามากถ้าเรามีวินัยในตัวเอง Tadoo แนะนำให้คุณใช้วงเงินเท่าที่จำเป็น และจ่ายค่าบัตรให้ตรงเวลาและเต็มจำนวน จะทำให้คุณห่างไกลจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตได้

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ประเภทของบัตรเครดิต

คู่มือยอดนิยมสำหรับบัตรเครดิต