Connect with us

ประกันรถจักรยานยนต์ชดเชยกรณีไฟไหม้อย่างไร

หากเกิดเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์ ประกันช่วยคุ้มครอง ดูแลชดเชยความเสียหายอย่างไรบ้าง

ทำอย่างไรหากรถจักรยานยนต์ไฟไหม้

เหตุการณ์ไฟไหม้รถจักรยานยนต์ อาจทำให้เราตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทำคือรวบรวมสติ หากคุณได้กลิ่นไหม้ หรือกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะขับขี่รถอยู่ คุณควรจอดรถ และดับเครื่องในจุดที่ปลอดภัยทันที หากพบว่ามีไฟลุกเพียงเล็กน้อยให้ควบคุมเพลิงด้วยตนเองในเบื้องต้นหากสามารถหาอุปกรณ์ดับเพลิงได้ โดยใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ดับสนิท หรือนำผ้าที่เปียกน้ำ หรือทรายมาโปะบริเวณที่เกิดไฟไหม้ แต่หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้รีบออกไปยังระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถก่อนขอความช่วยเหลือโดยโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191, ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 หรือสายด่วนนิรภัย 1784

จุดเด่น

  • ควบคุมสติหากมีเหตุการณ์ไฟไหม้รถจักรยานยนต์
  • ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 และ 2+ คุ้มครองกรณีรถไหม้
  • ความคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์ไฟไหม้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันรถจักรยานยนต์ชั้นไหน คุ้มครองกรณีรถไฟไหม้

สำหรับประกันรถจักรยานยนต์ที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์โดนไฟไหม้ คือ ประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 1 และประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ สำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าคุณจะทำประกันชั้นไหนดี ก็ลองพิจารณาจากรถที่คุณใช้ อายุการใช้งานของรถคุณ พฤติกรรมการขับขี่ใช้รถของคุณ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรเลือกประกันชั้นไหน หากอยากได้ความคุ้มครองสูงสุดก็เลือกประกันชั้น 1 แต่หากอยากประหยัดงบประมาณ ก็เลือกประกันชั้น 2+ ความคุ้มครองก็ลดลงมาในกรณีอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในเรื่องของไฟไหม้รถยังคุ้มครองอยู่

ความคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์ไฟไหม้เป็นอย่างไร

ข้อตกลงคุ้มครองรถจักรยานยนต์ไฟไหม้ของประกันรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถจักรยานยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม โดยแบ่งการชดเชยรับผิดชอบเป็น 2 กรณี คือ กรณีรถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถจักรยานยนต์เสียหายแต่ไม่ถึงกับสิ้นเชิง

“ทำประกันคุ้มครองรถไฟไหม้ ทำประกันจักรยานยนต์ชั้น 1 และ 2+”

กรณีรถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิง

การรับผิดชอบดูแลของประกันรถจักรยานยนต์ กรณีรถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้ บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ รถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย

ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ให้แก่บริษัททันทีโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถจักรยานยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

การดูแลรับผิดชอบของบริษัทประกันกรณีรถไฟไหม้มี 2 รูปแบบ

กรณีรถจักรยานยนต์เสียหายแต่ไม่ถึงกับสิ้นเชิง

ในกรณีนี้คือรถจักรยานยนต์เสียหายจากไฟไหม้ แต่ไม่ถึงขั้นเสียหายสิ้นเชิงที่ไม่สามารถใช้การได้เลย บริษัทประกันและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หรือเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้

ในกรณีไม่สามารถตกลงจำนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยมาใช้กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ข้อยกเว้นการคุ้มครองรถจักรยานยนต์ไฟไหม้

สำหรับข้อยกเว้นการคุ้มครองรถจักรยานยนต์ไฟไหม้ บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้อันเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์
2. การใช้รถจักรยานยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานยนต์

ประเภทของประกันรถจักรยานยนต์

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันรถจักรยานยนต์