Connect with us

เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกันโควิด-19

จะเคลมประกันโควิด-19 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารกรมธรรม์

เอกสารสำคัญอย่างแรก คือ เอกสารกรมธรรม์ประกันโควิด-19 เพราะเราอาจทำประกันไว้นานจนลืมว่าเก็บเอกสารกรมธรรม์ไว้ที่ไหน ในขั้นตอนแรกคือเราต้องหาเอกสารกรมธรรม์ให้เจอก่อน เพื่อจะได้รู้เลขกรมธรรม์และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบว่าจะได้รับเงินส่วนใดคืนบ้าง อาทิ ค่ารักษาพยาบาล, ค่าชดเชยรายได้รายวัน และใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อที่ว่าจะได้เบิกเคลมได้ครบทุกรายการ และจะได้เตรียมเอกสารครบตามที่บริษัทร้องขอต่อไป และการทราบเลขกรมธรรม์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทได้ง่ายมากขึ้น ลดระยะเวลาไปได้หลายขั้นตอน

จุดเด่น

  • จะเคลมประกันโควิด-19 ต้องมีเอกสารกรมธรรม์โควิด19
  • จะเคลมประกันโควิด-19 ต้องขอแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
  • จะเคลมประกันโควิด-19 ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทประกันร้องขอ

เอกสารเคลมประกันสินไหมจากบริษัทประกัน

ทุกบริษัทประกันภัยที่ออกประกันโควิดจะให้คุณกรอกใบคำร้อง ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องกรอก 1-3 หน้ากระดาษ A4 เรียกว่า “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม” หากคุณไม่ได้กรอกแบบฟอร์มใบนี้ ทางบริษัทประกันจะยังไม่ทำเรื่องเบิกสินไหมให้คุณ เพราะทางบริษัทประกันจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และรับผลประโยชน์เท่าไหร่

เอกสารในการเคลมภาวะโคม่ามีอะไรบ้าง

การคุ้มครองของประกันโควิด-19 หนึ่งในข้อการคุ้มครอง คือ คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้เอกสารในการเคลมประกันดังนี้

– แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
– สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
– ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
– ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
– สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

เอกสารที่ต้องขอจากบริษัทประกัน คือ แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง

การคุ้มครองของประกันโควิด-19 หนึ่งในข้อการคุ้มครอง คือ คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV) โดยใช้เอกสารในการเคลมประกันดังนี้
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย หากเบิกค่ารักษาจากที่อื่นก่อนและยังมีส่วนที่ขาดอยู่ส่งสำเนาใบเสร็จและรายการค่าใช้จ่ายที่มีการลงนามรับรองยอดเงินที่จ่ายแล้วของหน่วยงานนั้น
4. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
5. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

การทำสำเนาเอกสาร ต้องมีการรับรองสำเนาโดยโรงพยาบาลเท่านั้น

เอกสารในการเบิกเงินชดเชยรายได้ (Admit) มีอะไรบ้าง

หากประกันโควิด-19 ของคุณมีความคุ้มครองในการชดเชยรายได้จากการที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่งผลให้ไม่สามารถไปทำงานได้ ทำให้ขาดรายได้ในช่วงที่รักษาตัว สำหรับเอกสารในการเบิกเงินชดเชยรายได้ มีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่ายฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
4. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
5. ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเผื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง

ข้อควรทราบ

ข้อควรทราบที่สำคัญ คือ
สำหรับผู้ที่ทำประกันโควิด-19 ไว้หลายบริษัท จำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไว้หลายใบได้ โดยแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะใช้ไปเบิกประกัน คุณหมอเจ้าของไข้จะเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่ทำประกันโควิด-19 ไว้หลายบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะไปถ่ายสำเนาใบเสร็จเองไม่ได้ จะต้องเป็นการทำสำเนาจากทางโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองความถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19