Connect with us

มีประกันสุขภาพแล้วต้องมีประกันโควิด-19หรือไม่

ประกันทีไว้ไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี มีประกันโควิด-19 เพิ่มจากประกันสุขภาพดีอย่างไร

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ กรมธรรม์ที่บริษัทประกันตกลงที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยคุ้มครองหลักๆ คือค่ารักษาพยาบาล โดยมีจุดประสงค์หลักในการทำประกันสุขภาพ คือ หลักประกันเพื่อสุขภาพของเราในอนาคต สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และชดเชยกรณีสูญเสียรายได้จากการที่เราไม่ได้ไปทำงานเพราะต้องรักษาตัว

จุดเด่น

  • มีประกันสุขภาพแล้วก็สามารถทำประกันโควิด-19 เพิ่มได้
  • บางความคุ้มครองในประกันสุขภาพสามารถใช้เสริมประกันโควิด-19ได้
  • การทำประกันคือการเตรียมความพร้อมรับมือ มีประกันไว้จึงดีกว่าไม่มี

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพสามารถแบ่งตามความคุ้มครองได้ 5 แบบ คือ

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) – แผนประกันรูปแบบนี้จะคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเจ็บป่วย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ทั้งนี้ รวมถึงการที่โรงพยาบาลรับผู้ป่วยไว้แต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมงด้วย

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) – แผนประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเคสเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บไม่รุนแรง รักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องนอนพักฟื้น เช่น อุบัติเหตุเล็ก หรือการฉีดวัคซีน เป็นต้น

3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง – ประกันภัยที่คุ้มครองโรคร้ายแรงที่อันตรายถึงชีวิต หรือการรักษาที่ซับซ้อน ยาวนาน เช่น ประกันโรคมะเร็ง ประกันโรคหัวใจ เป็นต้น

4. ประกันอุบัติเหตุ (PA) – ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ประกันจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนกรณีพิการ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต

5. ประกันชดเชยรายได้ – แผนประกันที่คุ้มครองรายได้ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทำให้ขาดรายได้จากการขาดงาน บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้เป็นรายวัน เงินส่วนนี้ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินชดเชยรายได้เท่านั้น

ประกันโควิด-19

โรคโควิด-19 หรือโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โรคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนผ่านละอองน้ำลาย น้ำมูก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุด ดังนั้นในฐานะประชาชนในประเทศแบบเราการหาทางรับมือไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง การดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องความสะอาด การล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่าง และอีกหนึ่งวิธีคือการซื้อประกันภัยที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อคุ้มครองโรคไวรัสโคโรนาหรือประกันโควิด-19 โดยมีการคุ้มครอง คือ

1. คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)

2. คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV)

การทำประกันโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา

หากมีประกันอยู่แล้วจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคุ้มครองไวรัสโคโรนา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. ได้ออกมายืนยันแล้วว่า หากเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองแน่นอนโดยกรมธรรม์ประกันภัยที่จะเข้ามาเยียวยาความสูญเสียในเบื้องต้น มีดังนี้

– กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

– การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ด้วย

– กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และสมควรที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้

โรคโควิด-19 ต้องรักษาตัวนาน ควรมีความคุ้มครองชดเชยรายได้จากประกันสุขภาพร่วมด้วย

มีประกันสุขภาพแล้วก็ซื้อประกันโควิด-19 เพิ่มได้

ถึงคุณจะมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว คุณก็สามารถทำประกันโควิด-19 เพิ่มได้ เพราะจะได้ค่าชดเชยหากคุณได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา เพราะหากเป็นแล้วไม่รู้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลารักษานานแค่ไหนถึงจะหาย การมีประกันไว้ทั้ง 2 แบบทั้งประกันสุขภาพ และประกันโควิด-19 จึงส่งผลดีกว่า จะได้คุ้มครองที่เป็นโรคโควิด-19, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และคุ้มครองการชดเชยรายได้ เพราะเราจะไม่สามารถไปทำงานได้ และต้องพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีตามความเห็นของแพทย์

เงื่อนไขและความคุ้มครองประกันโควิด-19

เงื่อนไขการรับประกัน และความคุ้มครองโดยทั่วไปมีดังนี้

– รับผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี และต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย
– บริษัทประกันไม่รับคุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด และไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
– คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
– ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับโรค COVID-19