Connect with us

ทำไมต้องตอบคำถามสุขภาพก่อนทำประกัน

การตอบคำถามสุขภาพคือการให้ข้อมูลประวัติสุขภาพ ควรตอบตามความจริง ไม่ปิดบัง เพื่อกรมธรรม์ที่เหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน

การตอบคำถามสุขภาพคืออะไร

การตอบคำถามสุขภาพ คือการที่ผู้เอาประกันบอกข้อมูลประวัติสุขภาพของตัวเองให้บริษัทประกันทราบก่อนทำประกัน คำถามส่วนใหญ่ที่บริษัทถามมักเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ถามเกี่ยวกับโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นเรื้อรัง อาจถามถึงประวัติการเป็นโรคร้ายแรงและพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่หรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติประกัน

จุดเด่น

  • การซื้อประกันสุขภาพในปัจจุบันไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพแทนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
  • ผู้เอาประกันต้องตอบคำถามตามความจริงเพื่อแผนประกันที่เหมาะสมกับตัวเอง

ทำไมต้องตอบคำถามสุขภาพก่อนทำประกัน

การตอบคำถามสุขภาพเป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันต้องให้ข้อมูลกับบริษัทตามจริง ห้ามปิดบัง เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้เอาประกัน หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เอาประกันจงใจปิดบังข้อมูล หรือตอบคำถามเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยกเลิกกรมธรรม์

ตอบคำถามตามจริงเพื่อกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่สมบูรณ์

เหตุผลที่เราต้องตอบคำถามตามจริง ไม่ควรปกปิดข้อมูลหรือปิดบังก็เพื่อให้บริษัทเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับเราที่สุด หากเราเคยมีประวัติเจ็บป่วยแต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่อยู่ในข้อยกเว้น บริษัทประกันอาจเสนอแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองนอกเหนือจากแผนหลัก แต่ครอบคลุมความเสี่ยงของเรา แม้จะต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงขึ้นแต่เหมาะสมกับตัวเรามากกว่า นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพอาจช่วยให้บริษัทเพิ่มเงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพื่อให้เราได้รับผลประโยชน์ตามต้องการได้ด้วย

“การตอบคำถามสุขภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันมีผลต่อการพิจารณาเพื่ออนุมัติกรมธรรม์”

หากปิดบังข้อมูล บริษัทประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้

การตอบคำถามสุขภาพที่เป็นเท็จ หากบริษัทประกันตรวจพบภายหลังสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันสุขภาพนั้นได้แม้ว่าจะมีผลบังคับใช้เป็นปีแล้ว เช่น ผู้เอาประกันเป็นโรคหอบหืดแต่ตั้งใจปกปิดข้อมูล ไม่ตอบคำถามสุขภาพตามจริง หลังทำประกันสุขภาพมา 3 ปี บริษัทตรวจพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ ผู้เอาประกันจงใจปิดบัง ก็สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ทันทีตามกฎหมาย ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีนี้ ผู้ที่คิดจะซื้อประกันสุขภาพจึงควรตอบคำถามตามจริง เพราะการถูกยกเลิกกรมธรรม์ เราจะไม่ได้เบี้ยประกันคืนและจะกลายเป็นประวัติที่ไม่ดี อาจทำให้เราทำประกันได้ยากขึ้น

ประกันสุขภาพไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนเสมอไป แต่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพตามจริงเพื่อกรมธรรม์ที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้เอาประกัน

เคลมง่าย ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเมื่อตอบคำถามตามจริง

การตอบคำถามสุขภาพยังสำคัญต่อการรักษาตัวของผู้เอาประกันด้วยเพราะเมื่อบริษัทประกันได้ข้อมูลสุขภาพของเราไปแล้ว จะได้เสนอกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับเราและบอกวิธีการเคลมที่ถูกต้อง หากผู้เอาประกันมีโรคประจำตัวแล้วปิดบังหรือบอกไม่หมด อาจได้กรมธรรม์ที่ไม่แพงแต่เวลาเจ็บป่วยจริง อาจเบิกประกันไม่ได้เพราะกรมธรรม์ที่ซื้อไว้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัวนั่นเอง แต่หากตอบคำถามตามจริงแล้วได้กรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขพิเศษ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหลายก็จะได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้บริษัทยังส่งประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันไปให้โรงพยาบาลในเครือเพื่อที่ว่าเวลาต้องรับการรักษาฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลจะได้มีประวัติของผู้เอาประกันอยู่แล้ว เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกฝ่าย

ก่อนซื้อประกันสุขภาพ ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน ส่วนใหญ่บริษัทมักพิจารณาจากทุนประกันที่เลือกซื้อ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันควรไปตรวจสุขภาพเองก่อนซื้อประกันเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้เบี้ยประกันถูกลงได้ และสามารถป้องกันการไปตรวจเจอในระยะเวลารอคอยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครอง

อย่างไรก็ตาม ก่อนซื้อประกันสุขภาพ จะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ตาม ผู้เอาประกันต้องตอบคำถามสุขภาพตามความจริงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบริษัทประกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันเอง

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ