Connect with us

รูปแบบความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง มีรูปแบบความคุ้มครองแบบไหน ให้ Tadoo ช่วยแนะนำพร้อมบอกเคล็ดลับดี ๆ ก่อนซื้อประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยจากอุบัติเหตุทั้งอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อย หรือสาหัส ตลอดจนพิการ หรือเสียชีวิต รวมถึงบางกรมธรรม์อาจให้เบี้ยชดเชยกรณีต้องหยุดพักรักษาตัว หรือกรณีอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย ประกันอุบัติเหตุจ่ายเบี้ยประกันไม่แพงแต่มีวงเงินคุ้มครองค่อนข้างสูง คนทั่วไปจึงนิยมทำประกันอุบัติเหตุเป็นกรมธรรม์พื้นฐาน

จุดเด่น

  • ครอบคลุมเหตุไม่คาดฝันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ พร้อมคุ้มครองทุกเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ประกันอุบัติเหตุบางกรมธรรม์คุ้มครองถึงค่าวัคซีน เช่น วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

รูปแบบความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะมีความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันต่างเพียงแค่เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายและวงเงินคุ้มครองที่ได้รับ จากข้อกำหนดของ คปภ. รูปแบบความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุสามารถแบ่งได้หลัก ๆ 2 รูปแบบ คือ แบบ อบ.1 และ แบบ อบ.2

ความคุ้มครองแบบ อบ.1

ความคุ้มครองนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ประกันอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีให้เลือก โดยแบบ อบ.1 มีความคุ้มครองและผลประโยชน์ดังนี้

1. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
3. ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงเงินชดเชยบางกรณีแล้วแต่กรมธรรม์กำหนด

“ประกันอุบัติเหตุจะรับผิดชอบค่าวัคซีนให้ผู้เอาประกันในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น เช่น เดินเหยียบตะปู หรือถูกสุนัขกัดทำร้าย หากเป็นการฉีดวัคซีนจากความต้องการของผู้เอาประกัน จะไม่ได้รับความคุ้มครอง”

ความคุ้มครองแบบ อบ.2

แบบ อบ.2 จะให้คุ้มครองผู้เอาประกันมากขึ้น เหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ทำอาชีพที่ต้องเดินทางตลอดเวลา ทำงานกับเครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประกันของประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองตาม อบ.2 ก็จะแพงขึ้นด้วย โดยจะเพิ่มความคุ้มครองกรณีสูญเสียนิ้วมือ รวมถึงสูญเสียการได้ยิน และการพูด หรือการสื่อสารจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันสามารถหาซื้อกรมธรรม์ที่คุ้มครอง อบ.2 เพิ่มเติมได้และสามารถขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมกรณีเหล่านี้ได้ด้วย
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจากการก่อจลาจล หรือนัดหยุดงาน
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จากการโดยสารหรือขับขี่รถจักรยานยนต์
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสงคราม
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาหรือแข่งกีฬาผาดโผน อันตราย
– คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จากการโดยสารเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ หรืออากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

การเลือกประกันอุบัติเหตุนั้นควรศึกษาความคุ้มครอง และเงื่อนไขอย่างละเอียด รวมถึงวงเงินด้วยเนื่องจากหากวงเงินคุ้มครองน้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริง ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบส่วนต่างเอง

ประเภทของประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุสามารถแบ่งประเภทได้จากหลากหลายปัจจัย แต่หากแบ่งจากผู้ได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดของ คปภ. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วจะได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) หรือ PA คือกรมธรรม์ที่คุ้มครองเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอาจทำให้สมาชิกในครอบครัวได้แต่ก็จะแยกความคุ้มครองเป็นคน ๆ ไป

2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จะคุ้มครองคนเป็นกลุ่มโดยจำนวนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ส่วนใหญ่บริษัทหรือองค์กรมักจะทำไว้เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน เพราะเป็นการคิดค่าเบี้ยประกันแบบเหมารวม ทั้งนี้ การรวมตัวกันเพื่อซื้อประกันกลุ่มจะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะไม่อยู่ในเงื่อนไข

3. ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษา กรมธรรม์รูปแบบนี้ทางสถานศึกษาจะเป็นผู้จัดการให้นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถาบัน โดยคุ้มครองครอบคลุมเหตุเบื้องต้นในวงเงินที่สมเหตุสมผล

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ