Connect with us

ความคุ้มครองรักษาพยาบาล ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้คุณหมดกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกะทันหันจากการเจ็บป่วย เพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณ

ความคุ้มครองรักษาพยาบาล ประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงจะช่วยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันกรณีตรวจเจอโรคร้ายในระยะเวลาคุ้มครอง ส่วนรูปแบบการจ่ายค่าชดเชยนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ซื้อ อาจเป็นการกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาล หรือจ่ายตามจริง นอกจากนี้ยังอาจเป็นแบบจ่ายเงินก้อนหากตรวจพบโรคร้ายก็ได้

จุดเด่น

  • ค่ารักษาพยาบาลที่กำหนดวงเงิน หรือจ่ายตามจริงส่วนใหญ่จะคุ้มครองค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร และค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาด้วย
  • ประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองโรคที่กำหนดในกรมธรรม์ และคุ้มครองตามเงื่อนไขเท่านั้น ก่อนซื้อต้องศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้ดี

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันเป็นสิ่งที่กำหนดคุณสมบัติของผู้เอาประกัน รวมถึงระบุข้อยกเว้นที่ประกันจะไม่คุ้มครอง ประกันโรคร้ายแรงจะมีเงื่อนไขการรับประกันที่คล้ายกับประกันสุขภาพแต่จะมีรายละเอียดชื่อโรคเฉพาะเจาะจงมากกว่า

อายุ สุขภาพ และประวัติการเป็นโรค

ส่วนใหญ่ประกันโรคร้ายแรงจะกำหนดอายุของผู้เอาประกันไว้ไม่เกิน 60 ปี และสามารถขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 70-90 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของกรมธรรม์

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันที่สนใจจะซื้อประกันโรคร้ายแรงควรมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงไม่ควรมีประวัติเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของบางกรมธรรม์ หรือหากไม่มีระบุไว้ สุขภาพและประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกันก็มีผลต่อการพิจารณาเบี้ยประกันและการอนุมัติกรมธรรม์เช่นกัน

“ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันโรคร้ายแรงที่ซื้อไว้ได้เมื่อพ้นช่วงระยะเวลารอคอย (Waiting Period) ไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประกันยังไม่คุ้มครองจะไม่สามารถเบิกได้”

โรคและจำนวนที่คุ้มครอง

ประกันโรคร้ายแรงแตกต่างจากประกันสุขภาพที่มีการระบุโรคหรือกลุ่มอาการในขอบเขตความคุ้มครองของประกันชัดเจน โรคนอกเหนือจากที่ระบุไว้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้โรคหรือกลุ่มอาการเดียวกับที่ระบุไว้แต่ไม่ใช่ระยะเดียวกัน หรือลักษณะอาการไม่ตรงกันก็อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน

ส่วนจำนวนโรคที่คุ้มครองนั้นขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท อาจมีบางกรมธรรม์ที่กำหนดว่ากรณีตรวจพบโรคร้ายแรงพร้อมกันมากกว่า 1 โรค กรมธรรม์จะคุ้มครองเพียงโรคเดียว ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบการจ่ายเงินทดแทนเช่นกัน หากประกันโรคร้ายแรงที่ซื้อไว้เป็นแบบจ่ายเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรค ถ้าเจอ 2 โรคพร้อมกัน ประกันอาจเลือกจ่ายเงินเท่ากับการตรวจเจอเพียงโรคเดียว

กรณีที่ผู้เอาประกันเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข 100% ผู้เอาประกันสามารถปรึกษากับตัวแทนประกันเพื่อหากรมธรรม์ที่เหมาะสมได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรตอบคำถามสุขภาพตามจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ข้อยกเว้นและระยะเวลารอคอย

ข้อยกเว้นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผู้เอาประกันต้องศึกษาและจดจำไว้เพราะข้อยกเว้นมีผลต่อการรับผลประโยชน์ของเรา ประกันโรคร้ายแรงจะกำหนดข้อยกเว้นต่าง ๆ เช่น ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรือไม่คุ้มครองกรณีพยายามทำร้ายตัวเอง และฆ่าตัวตาย เป็นต้น

ในส่วนของระยะเวลารอคอย หรือช่วงเวลาที่ประกันโรคร้ายแรงยังไม่คุ้มครอง ส่วนใหญ่แล้วจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ ฉะนั้นก่อนตัดสินใจทำประกันโรคร้ายแรง ผู้ซื้อควรศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของประกันโรคร้ายแรงสำคัญอย่างไร

ความน่ากลัวของโรคร้ายแรงนอกจากจะทำให้เสียชีวิตได้แล้ว การรักษายังยาวนานต่อเนื่อง ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตถดถอย รวมถึงเป็นภาระทางการเงินที่หนักหนาสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว แต่การทำประกันโรคร้ายแรงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ช่วยผู้ป่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลที่ยิ่งอาการรุนแรง ค่าใช้จ่ายยิ่งสูง นอกจากนี้บางกรมธรรม์อาจให้ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีต้องหยุดรักษาตัวเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยขาดรายได้อีกด้วย

โรคร้ายแรงเป็นภัยร้ายที่มักไม่ค่อยมีสัญญาณเตือนและเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากวันหนึ่งเราคือผู้โชคร้ายที่ต้องกลายเป็นผู้ป่วย ประกันโรคร้ายแรงอยากจะช่วยเหลือให้คุณเป็นผู้ป่วยที่กังวลเพียงเรื่องการรักษา ไม่ต้องคิดมากเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกะทันหัน รวมถึงหมดกังวลเรื่องเงินออมในอนาคตเพราะประกันจะช่วยรับผิดชอบ ไม่ให้คุณต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้อย่างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง

ประเภทของประกันโรคร้ายแรง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันโรคร้ายแรง