Connect with us

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม

หากต้องการลงทุนกองทุนที่ลดความเสี่ยงให้คุณ กองทุนรวมนั้น เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ เริ่มต้นแค่หนึ่งพันบาทก็สามารถลงทุนได้

การลงทุนกองทุนรวมมีประโยชน์อะไรบ้าง

ในปัจจุบัน การลงทุนในกองทุนรวม ถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับที่มองหาการลงทุน ที่ลดภาวะเสี่ยง กองทุนรวม คือการที่เรานำเงินลงทุนของเราไปให้มืออาชีพด้านการลงทุนช่วยบริหาร ดูแลและต่อยอดเงินที่เรามีอยู่นั้นให้มีโอกาสงอกเงยขึ้นมานั่นเอง ส่วนตัวเราก็รอรับผลตอบแทนสบายๆ การลงทุนในกองทุนรวม มีข้อดีดังต่อไปนี้

1. มืออาชีพคอยบริหารเงินให้
2. การกระจายความเสี่ยง
3. กลไกปกป้องผู้ลงทุน
4. สภาพคล่องสูง
5. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

จุดเด่น

  • เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และต่อยอดในการลงทุน
  • การลงทุนกองทุนรวมมีความเลือกมากมายขึ้นอยู่กับผู้ลงทุน

มืออาชีพคอยบริหารเงินให้

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของกองทุนรวม เพราะการลงทุนกองทุนรวมนี้จะมีบริษัทจัดกองทุน และจะมีผู้จัดการกองทุนที่จะคอยดูแลความเหมาะสมแนะนำในการลงทุนให้ ว่าเราควรซื้อขายหลักทรัพย์ไหน ต้องลงทุนเมื่อไหร่ถึงจะดี โดยจะวิเคราะห์ให้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทุนในระยะยาว

การกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในรูปแบบนี้เป็นการระดมทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยหลาย ๆ ราย แล้วนำเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หลาย ๆ ตัว ดังนั้น จึงเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง ทำให้เราเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ได้หลายประเภท โดยไม่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงาน เพราะหากคุณตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเอง ก็อาจมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนกระจายความเสี่ยงให้หลักทรัพย์หลาย ๆ ตัวได้ เพราะทำได้ยาก และต้องใช้ต้นทุนสูง

“การลงทุนกองทุนรวม เป็นที่สำหรับฝากเงินที่มีอัตราผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้”

กลไกปกป้องผู้ลงทุน

ตามปกติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนถูกเอาเปรียบ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ในการรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย อันได้แก่ การดูแลตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือการสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ฯลฯ ดังนั้น จึงเป็นกลไกของรัฐที่จะช่วยทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเป็นธรรม

การกองทุนรวมมีอำนาจต่อรองมากกว่าเนื่องจากเป็นนักลงทุนสถาบัน

สภาพคล่องสูง

หากเลือกลงทุนกับกองทุนรวมเปิด ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เป็นผู้จัดตั้งกองทุนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในช่วงเวลาที่กองทุนเปิดให้มีการซื้อขาย โดยบางกองทุนอาจจะกำหนดให้ซื้อขายได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนกองทุนรวมจะได้รับนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

กรณีลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป – เงินได้จากการขายหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น ซื้อหน่วยลงทุนราคา 100 บาท ต่อมาขายได้ในราคา 105 บาท กำไร 5 บาทที่ได้นั้นจะได้ทั้งหมด ไม่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้ แต่หากเป็นเงินได้จาก “เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร” จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 10% ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ์เลือกที่จะนำเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่สามารถนำมาเครดิตภาษีเงินปันผลได้

กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) – เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามจริง ไม่เกินกองละ 15% ของเงินได้พึงประเมิน (เงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยในส่วนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้องนำไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่นายจ้างหักและนำส่งบริษัทจัดการในแต่ละปีด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน