Connect with us

คลินิกแก้หนี้ ทางเลือกที่ดีสำหรับคนเป็นหนี้

เป็นหนี้อยู่ใช่ไหม มาเข้าคลินิกแก้หนี้สิ จะช่วยให้ปัญหาหนี้สินของคุณเบาบางลงได้

คลินิกแก้หนี้คืออะไร

คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินของลูกหนี้อย่างครบวงจร ภายใต้เกณฑ์และกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้สินที่มีอยู่จำนวนมากได้ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ทางการเงินและการวางแผนการเงิน รวมไปถึงการบริหารการเงินที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย เนื่องจากสภาวะที่ประชาชนมีหนี้สินล้นตัวรวมไปถึงสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดและส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในตอนนี้ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือการแก้ปัญหาหนี้เสีย โดยจัดทำโครงการคลินิกแก้หนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่สามารถช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระเงินที่ต่ำลง และยังลดการจ่ายเงินต้น เพื่อให้ประชาชนมีเงินเหลือใช้

จุดเด่น

  • เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้สถาบันการเงินของลูกหนี้อย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดภาระหนี้สินด้วยความสมัครใจ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งทุกฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบร่วมกัน
  • ให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้

คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกนโยบายคลินิกแก้หนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแล้ว ดังนั้นจึงได้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้ โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มีดังนี้

– บุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
– มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบัน
– หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็นต้องมี ได้แก่
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– สลิปเงินเดือน 3-6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– รายงานเครดิตบูโร โดยสามารถขอรายงานเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารทุกแห่ง หรือทาง Internet Banking เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
– เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)
– หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่างต้องเซ็นลายมือชื่อสำเนาถูกต้องทุกใบ

“คลินิกแก้หนี้ช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินของประชาชนได้”

มาตรการ “ยา2สูตร” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

มาตรการ “ยา 2 สูตร” ที่คลินิกแก้หนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการได้เลือกที่จะชำระหนี้อย่างต่อเนื่องโดยลดดอกเบี้ย 2 % ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามปกติโดยไม่พักชำระหนี้ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 94% ในช่วงที่ผ่านมา แต่มีเพียงลูกหนี้บางส่วนที่เลือกพักชำระหนี้อันเนื่องมาจากการชำระหนี้ไม่ไหว โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด อยู่ที่ 6%

มาตรการ “ยา 2 สูตร” ของโครงการคลินิกแก้หนี้ สามารถช่วยเหลือลูกหนี้และธนาคารหรือสถาบันการเงินไปพร้อมๆ กัน ลูกหนี้ที่ผ่อนชำระค่างวดไม่ไหวก็สามารถให้มีการพักชำระหนี้โดยไม่ถือว่าผิดนัด ทำให้ไม่มีประวัติเสีย ในขณะที่ลูกหนี้ที่เลือกผ่อนชำระอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับการลดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และช่วยลดความกังวลด้านสภาพคล่องของธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน

ยา 2 สูตรของคลินิกแก้นี้ใช้แล้วได้ผลดีเกินคาด

ยา 2 สูตรช่วยเหลือใครบ้าง

โครงการคลินิกแก้หนี้ได้ออกมาตรการ “ยา 2 สูตร”ขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินของลูกหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ขาดสภาพคล่อง หรือขายรายได้ จนไม่สามารถชำระหนี้ค่างวดแบบปกติได้ ซึ่งถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ก็จะทำให้เข้าสู่วงจรหนี้เสียได้ง่าย คนกลุ่มนี้จะได้รับยาสูตรที่ 1 หรือให้เลื่อนการชำระหนี้ออกไป 6 เดือน โดยไม่เสียประวัติ และไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และโครงการคลินิกแก้หนี้ยังได้ปรับปรุงแนวทางโดยลูกหนี้ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้เท่านั้น ลูกหนี้กลุ่มแรกสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ www.คลินิกแก้หนี้.com และกรอกข้อมูลแสดงความจำนงลงในเว็บไซต์

2. กลุ่มลูกหนี้ที่ยังสามารถชำระหนี้ได้อยู่ ซึ่งคลินิกแก้หนี้จะให้ยาสูตรที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกหนี้ชำระหนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยลดดอกเบี้ยให้ 1-2% ถ้าหากลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ในช่วงนี้ แต่จะแบ่งออกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้กลุ่มที่จ่ายค่างวดเฉลี่ยมากกว่า 80% ในช่วง 9 เดือนย้อนหลังจะได้รับการลดดอกเบี้ย 2%
กลุ่มที่จ่ายค่างวดเฉลี่ยอยู่ที่ 40-79 % ในช่วง 9 เดือนย้อนหลังจะได้รับการลดดอกเบี้ย 1 %

ยิ่งไปกว่านั้น ดอกเบี้ยที่คลินิกแก้หนี้ได้ลดให้กับลูกหนี้นั้นจะถูกนำไปตัดเงินต้นอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็ว โดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า

ลูกหนี้จ่ายหนี้น้อยลง ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ

ประชาชนที่มีหนี้เสียในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือหนี้ของสินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อสมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ในช่วงนี้แล้วจะได้รับการช่วยเหลือจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อเลือกที่จะชำระต่อ ก็สามารถชำระในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 1-2 % ซึ่งถือว่าช่วยให้จ่ายหนี้น้อยลงและไม่เสียประวัติเครดิตอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน