Connect with us

วิธีการเช็คเครดิตบูโร

ทำไมเราต้องเช็คเครดิตของตนเอง และมีวิธีในการเช็คเครดิตด้วยตนเองอย่างไร

เครดิตบูโรคืออะไร

เครดิตบูโร คือการรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากหลายสถาบันนำมารวมกัน เพื่อนำมารวบรวมเป็นประวัติเครดิตและสถานะทางการเงินของลูกหนี้ ซึ่งจะนำมาชี้วัดความตั้งใจในการชำระหนี้ หรือความสามารถในการชำระหนี้ หากบุคคลหนึ่งขอสินเชื่อกับทางธนาคารนั้นๆ โดยผู้กู้ ซึ่งก็คือธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน จะใช้เครดิตสกอร์เพื่อตัดสินใจว่าควรให้เงินกู้แก่ผู้กู้หรือไม่ หรือหากให้แล้ว จะมี Loan terms หรือ เงื่อนไขสินเชื่ออย่างไร อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ นั่นเอง

จุดเด่น

  • การเช็คเครดิตของตนเองทำให้ทราบพฤติกรรมการชำระหนี้สินที่ผ่านมา
  • การเช็คเครดิตของตนเองทำให้ทราบว่ามีใครใช้เอกสารของเราแอบอ้างการกู้หนี้บ้าง
  • เครดิตบูโรสามารถเช็คได้ด้วยตนเอง

ทำไมจึงควรตรวจเครดิตบูโร

การตรวจเช็คสถานะทางการเงินของตอนเองหรือสถานะเครดิตบูโรของตนเองนั้น นอกจากจะเป็นการตรวจเช็กข้อมูลตัวเองในเรื่องประวัติการชำระสินเชื่อทั้งหมดที่เรามีว่าเป็นอย่างไรแล้ว และทำให้ทราบว่าที่ผ่านมาเรามีพฤติกรรมการชำระหนี้สินดีแค่ไหน ยังช่วยตรวจสอบให้กับตัวเองอีกด้วยว่าเอกสารสำคัญส่วนตัวของเรานั้น มีใครนำไปแอบอ้างทำอะไรหรือไม่ เช่น ปลอมแปลงสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารการเงินต่างๆ ไปสมัครสินเชื่อโดยใช้ชื่อเรานั่นเอง

วิธีการตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเอง

1. กรณีบุคคลธรรมดา – บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง โดยสถานที่ในการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ที่ ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) แถวถนนพระราม 9

2. กรณีนิติบุคคล
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง

การมีเครดิตทางการเงินดีจะทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของตนเองได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

วิธีมอบอำนาจให้คนอื่นตรวจสอบเครดิตให้

1. กรณีบุคคลธรรมดา
– หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
โดยสถานที่ในการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ที่ ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) แถวถนนพระราม 9

2. กรณีนิติบุคคล
– หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
– ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
– เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

คนไม่มีรายได้ และไม่มีเครดิต หากต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้อง ควรเข้าไปติดต่อที่สถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารต่างๆ เพราะจะได้รับความเป็นธรรมของอัตราดอกเบี้ยที่มีความชัดเจน

รายงานเครดิตบูโร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

รายงานเครดิตบูโร จะประกอบไปด้วยสองส่วน ส่วนแรก คือข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเกิด เป็นต้น ส่วนที่สอง คือ รายงานเครดิต อาทิ ประวัติการใช้บัตรเครดิต การกู้เงิน การจ่ายบิลบัตรเครดิต การอนุมัติบัตรเครดิต โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสามปี

ข้อมูลที่เครดิตบูโรได้รับ จะเป็นข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเท่านั้น และรายงานเครดิตบูโร จะไม่ถูกเผยแพร่ ยกเว้นสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกและเราเข้าไปสมัครสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ เท่านั้น ที่จะสามารถขอรายงานเครดิตบูโรของเราได้

ข้อมูลในเครดิตบูโรจะอัปเดตทุกๆกี่ปี

ข้อมูลในเครดิตบูโรของบุคคลธรรมดานั้นได้มีกฎหมายกำหนดไว้ว่า สามารถเก็บไว้ในระบบประมวลผลได้ไม่เกิน 3 ปี และสำหรับนิติบุคคลสามารถเก็บได้ 5 ปี นับตั้งแต่ข้อมูลทางการเงินจากสถาบันการเงินถูกรายงานมายังบริษัท โดยข้อมูลใหม่จะเข้าไปแทนที่ข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆ ส่วนการอัปเดตข้อมูลนั้น สถาบันการเงินจะรายงานประวัติการชำระของคุณเข้ามายังบริษัททุกๆ สิ้นเดือน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของสินเชื่อ

คู่มือยอดนิยมสำหรับการเงิน