Connect with us

ประกันสุขภาพต่างประเทศ

ประกันสุขภาพต่างประเทศ (International health insurance) คุ้มครองคนไทยที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ ดูแลค่ารักษาพยาบาลและดูแลคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหน

เช็คเบี้ยประกัน

4.9/5

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติกับ Tadoo

tadoo.co เป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันภัยที่พร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เราได้รวบรวมข้อมูลของประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติพร้อมนำเสนอแผนประกันที่ตรงใจคุณที่สุดเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพให้ชาวต่างชาติที่มาทำงาน มาเที่ยว หรือมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนอยู่ที่บ้านของคุณเอง

ประกันสุขภาพต่างประเทศกับ Tadoo

tadoo.co เป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบประกันภัยที่พร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เราได้รวบรวมข้อมูลของประกันสุขภาพต่างประเทศพร้อมนำเสนอแผนประกันที่ตรงใจคุณที่สุดเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพให้ทุกคนที่ต้องเดินทางไปทำงาน หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ ประกันสุขภาพต่างประเทศพร้อมให้ความคุ้มครองคุณในทุกที่ที่คุณไป

เช็คเบี้ยประกัน

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพต่างประเทศ

เลือกแผนประกันสุขภาพต่างประเทศทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ เราพร้อมเปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันให้กับคุณ

เลือกวันเริ่ม

เลือกวันเริ่มต้นกรมธรรม์และอายุของผู้ทำประกัน

เลือกแผนประกัน

เลือกแผนประกันและราคาที่ต้องการ เราได้เปรียบเทียบความคุ้มครองให้คุณแล้วที่ tadoo.co

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมตอบคำถาม

ความคุ้มครองที่ชาวไทยในต่างประเทศจะได้รับ

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพต่างประเทศมีให้เลือกหลายแผนประกันแต่จะมีความคุ้มครองพื้นฐานซึ่งครอบคลุมความต้องการเบื้องต้นอย่างเต็มที่

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)

ดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแล้วต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ดูแลค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัว

ครอบคลุมโรคมะเร็ง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง

การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

ดูแลค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

ทันตกรรม

ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองด้านทันตกรรม

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.9/5

12,473 รีวิว

ประเภทประกันสุขภาพต่างประเทศ

ประกันสุขภาพต่างประเทศมีความคุ้มครองหลัก ๆ 3 แบบด้วยกันซึ่งความคุ้มครองนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั่วโลก ยกเว้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสัญญาประกันสุขภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองแบบพื้นฐานโดยจ่ายเบี้ยประกันถูกที่สุดโดยความคุ้มครองแบบ Standard นั้นครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD, ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน, โรคมะเร็ง, ทันตกรรม และประกันเดินทาง

จุดเด่น

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพื้นฐาน เช่น IPD, OPD และการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
  • สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครองขั้นกว่าที่ดูแลกันเพิ่มมากขึ้นโดยยังคงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพื้นฐาน เช่น IPD, OPD และการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน รวมถึงค่ารักษาโรคมะเร็ง, ทันตกรรม และประกันเดินทาง นอกจากนี้ยังเพิ่มความคุ้มครองจากแบบ Standard โดยครอบคลุมถึงกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง และทันตกรรมด้วย=

จุดเด่น

  • เพิ่มความคุ้มครองจากแบบ Standard ครอบคลุมกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง และการรักษาดวงตา
  • วงเงินสูงสุดเพิ่มขึ้นเพื่อความคุ้มครองที่มากกว่า

แผนประกันที่มาพร้อมความคุ้มครองสูงสุดโดยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลพื้นฐาน เช่น IPD, OPD และการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน รวมไปถึงค่ารักษาโรคมะเร็ง, กรณีผู้ป่วยเรื้อรัง, ทันตกรรม, ทันตกรรม และประกันเดินทาง ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์, การตรวจสุขภาพ และคุ้มครองคนพิการอีกด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความคุ้มครองโดยซื้อแผนประกันแบบ Prestige plus ที่คุ้มครองทุกกรณีเหมือนแบบ Prestige แต่บวกความคุ้มครอง โรคเอดส์ เพิ่มมาด้วย

จุดเด่น

  • แผนความคุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงินสูงถึง 93 ล้านบาท
  • เพิ่มความคุ้มครองด้วยแผนประกันแบบ Prestige Plus ที่คุ้มครองไปถึงโรคเอดส์ด้วย

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าชาวไทย

แผนประกันนี้สามารถคุ้มครองโรคที่เกิดขึ้นก่อนทำประกัน หรือ Pre-existing conditions (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ซื้อ) รวมถึงการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ยังคุ้มครองนานถึง 6 เดือนนอกประเทศไทย และคุ้มครองทั่วเอเชีย

Top tip: ก่อนซื้อประกันสุขภาพประเทศ ควรตรวจสอบประเทศที่เราจะไปทำงานหรือไปอาศัยว่าอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขที่กรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่

เปรียบเทียบแผนประกันกับ Tadoo

กรมธรรม์ประกันสุขภาพต่างประเทศมีหลายแผนประกันจากหลายบริษัทให้เลือกโดยก่อนซื้อเราควรพิจารณาความคุ้มครองว่าครอบคลุมกรณีที่ต้องการหรือไม่ รวมถึงดูวงเงินในประกันเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศแพงกว่าไทยมาก คนไทยที่ต้องไปอาศัยอยู่ต่างประเทศก็ควรพิจารณาวงเงินว่าเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลในประเทศนั้น ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูเงื่อนไขของกรมธรรม์ว่าคุ้มครองในประเทศที่เราไปอาศัยอยู่หรือเปล่า

ทั้งนี้ ประกันสุขภาพต่างประเทศ หรือ International health insurance มีจุดประสงค์เพื่อดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนให้ค่าชดเชยกรณีต่าง ๆ เพื่อสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ซื้อประกัน

ซื้อประกันสุขภาพต่างประเทศ ดูแลอุ่นใจเหมือนอยู่บ้าน

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แม้ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและช่วยรองรับความเสี่ยงด้านสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่เราก็ควรทำประกันอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อความคุ้มครองที่สูงกว่าและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

ประกันสุขภาพครอบครัว

ดูแลทั้งตัวคุณเองและครอบครัว แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล เป็นหลักประกันทางการเงินให้ครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันมะเร็ง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้เงินชดเชย พร้อมเป็นหลักประกันให้ชีวิต

เพิ่มเติม

ประกันภัยโรคเขตร้อน

รับความคุ้มครองจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก และอื่นๆ ด้วยประกันภัยโรคเขตร้อน

เพิ่มเติม

ประกันสุขภาพรายบุคคล

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ เป็นหลักประกันให้ชีวิต

เพิ่มเติม

ข้อดีของประกันสุขภาพต่างประเทศ

สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม นอกจากสวัสดิการของบริษัทหรือรัฐบาลแล้ว ประกันสุขภาพก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวไทยที่ไปทำงานหรืออาศัยต่างประเทศ เพราะประกันสุขภาพสำหรับชาวไทยในต่างประเทศสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทุกความต้องการที่คุณควรจะได้รับ ประกันสุขภาพต่างประเทศจึงมีข้อดีที่ควรพิจารณาดังนี้


เลือกความคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง

ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันสุขภาพต่างประเทศมีหลากหลายแผน เราควรพิจารณาเลือกความคุ้มครอง และราคาเบี้ยประกันตามความพอใจ

มาตรฐานการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ

ข้อดีของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกันสุขภาพ คืออาจไม่ต้องสำรองจ่าย ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์ที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ เพราะบริษัทประกันย่อมต้องรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

เครือข่ายครอบคลุม

ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็อุ่นใจเพราะบริษัทประกันสุขภาพส่วนใหญ่ที่มีแผนประกันนี้จะมีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการได้อย่างทั่วถึง

ประกันสุขภาพสากลสำหรับกลุ่มธุรกิจ

แผนประกันสุขภาพสากลสำหรับกลุ่มธุรกิจเหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานต่ำกว่า 150 คน โดยสามารถเลือกแผนความคุ้มครองทั้ง 3 แบบ และแบบ Prestige plus ได้เหมือนประกันสุขภาพส่วนบุคคลโดยต่างกันเพียงเบี้ยประกันของแต่ละบุคคลและทุนประกัน

เช็คเบี้ยประกัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพต่างประเทศ

ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกและเงื่อนไขของบริษัท บางกรมธรรม์คุ้มครองทั่วโลกแต่บางกรมธรรม์ก็คุ้มครองเฉพาะบางประเทศ เราจึงควรศึกษารายละเอียดของเงื่อนไขและความคุ้มครองก่อนซื้อประกันเพื่อจะได้กรมธรรม์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ชีวิตมากที่สุด

ประกันสุขภาพต่างประเทศสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์และกรมสรรพากร

หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือข่ายก็ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย แต่ถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลเครือข่ายอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ บางแผนต้องสำรองจ่ายไปก่อน

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ

ประเภทของประกันสุขภาพ

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันสุขภาพ

รับใบเสนอราคาประกันสุขภาพ

เช็คเบี้ยประกัน