Connect with us

เสียชีวิต หรือพิการ เคลมประกันอุบัติเหตุอย่างไรดี

ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จะเคลมประกันอุบัติเหตุอย่างไรดี Tadoo พร้อมบอกเอกสารที่ต้องเตรียมและวิธีเคลมประกันให้กับคุณ

การเบิกเคลมประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุจะเบิกเคลมได้กรณีที่เป็นอุบัติเหตุตามเงื่อนไขเท่านั้น หากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยเจตนา หรือผู้เอาประกันรับรู้อยู่ก่อนแล้วจะไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและไม่ตรงตามเงื่อนไขความคุ้มครอง ส่วนใหญ่แล้วประกันอุบัติเหตุจะระบุข้อยกเว้นไว้ชัดเจนว่ากรณีใดบ้างที่เบิกเคลมไม่ได้ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

จุดเด่น

  • กรณีพิการ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สามารถเบิกเคลมประกันได้ตามข้อตกลงที่ระบุไว้
  • ประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองเหตุที่เกิดจากความประมาท เช่น เมาแล้วขับ อุบัติเหตุจากการเสพสารเสพติด หรือการทะเลาะวิวาท

เสียชีวิต เคลมประกันอุบัติเหตุอย่างไร

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ ต้องส่งเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดให้กับทางบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

– แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัท
– ใบมรณบัตร
– รายงานของแพทย์ และใบเสร็จจากโรงพยาบาล
– สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยตำรวจเจ้าของคดี หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
– สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยตำรวจเจ้าของคดี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับตายของผู้เอาประกัน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
– เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

พิการ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เคลมประกันอุบัติเหตุอย่างไร

กรณีผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุแล้วสูญเสียอวัยวะ สายตา พิการ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ได้โดยยื่นเอกสารและหลักฐานที่กำหนดให้กับบริษัทภายใน 30 วัน หลังแพทย์วินิจฉัยและยืนยันอาการ

– แบบฟอร์มเรียกร้องผลประโยชน์ของบริษัท
– ประวัติการรักษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
– ใบรับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ และใบรายงาน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ เช่น บัตรข้าราชการ และบัตรนักศึกษาของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น
– สำเนาบันทึกประจำวันจากตำรวจผู้รับผิดชอบคดี

“กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงหรืออาการเจ็บป่วย จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันอุบัติเหตุได้ หากอาการเจ็บป่วยเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ อาจไม่ได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกัน”

ส่งเอกสารเคลมประกันได้ทางไหนบ้าง

เอกสารเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเอกสารเคลมประกันควรส่งภายใน 30 วัน หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนด ถ้าส่งไม่ทันตามระยะเวลา จะไม่ถูกตัดสิทธิ์การเรียกร้องหากมีเหตุผลจำเป็นที่ยอมรับได้ทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารได้ทัน แต่ได้พยายามส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ทั้งนี้ คนในครอบครัว หรือผู้เอาประกันสามารถส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันได้โดยไปยื่นที่บริษัทโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ บริษัทจะโอนเงินเคลมประกันให้ทางบัญชีธนาคาร หรืออาจจะออกเป็นเช็คเงินสดให้

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอประวัติการรักษาและคำวินิจฉัยของแพทย์ รวมถึงมีสิทธิ์ขอชันสูตรพลิกศพกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ผู้รับผลประโยชน์ คือบุคคลที่ผู้เอาประกันระบุไว้ให้ว่าจะได้รับผลประโยชน์เมื่อตนเสียชีวิตตามเงื่อนไขของประกันอุบัติเหตุที่ซื้อไว้ สามารถระบุชื่อไว้กี่คนก็ได้และส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนในครอบครัว หรือคู่สมรส ถ้าไม่ได้ระบุไว้ บริษัทจะจ่ายเงินเข้ากองมรดก

กรณีระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์

ถ้าผู้เอาประกันระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว แล้วผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตไปก่อนหรือพร้อมผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันต้องทำหนังสือแจ้งกับทางบริษัทเรื่องเปลี่ยนตัวผู้รับผลประโยชน์ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่ได้ทำ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้กับกองมรดกแทน

กรณีที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 คน ถ้าคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้เอาประกัน แล้วไม่มีหนังสือเปลี่ยนตัวผู้รับผลประโยชน์หรือหนังสือเปลี่ยนแปลงการรับผลประโยชน์แจ้งให้ทางบริษัททราบ บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้รับผลประโยชน์คนอื่นเท่า ๆ กัน

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุครอบครัว

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

เพิ่มเติม

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันอุบัติเหตุ