Connect with us

การปฏิเสธการขอเคลมบ้านและทรัพย์สิน

มีข้อยกเว้นบางประการที่อาจทำให้คุณถูกปฏิเสธการของเคลมประกันบ้านและทรัพย์สิน

การปฏิเสธการขอเคลมบ้านและทรัพย์สิน

ถึงแม้การทำประกันบ้านและทรัพย์สินจะช่วยชดเชยค่าสินไหมทดแทน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของคุณ แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่อาจทำให้คุณถูกปฏิเสธการของเคลมประกันบ้านและทรัพย์สินได้ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดรอบคอบทุกครั้งก่อนการซื้อประกันภัย

ตรวจสอบให้ดีก่อนการขอเคลมประกันบ้านและทรัพย์สินว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขที่บริษัทได้มีข้อยกเว้นไว้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นหากเกิดเหตุความเสียหายกับบ้านและทรัพย์สินของคุณในลักษณะดังต่อไปนี้คุณจะไม่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ มีสาเหตุดังต่อไปนี้

จุดเด่น

  • ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนขอเคลมประกัน
  • ผู้ทำประกันบ้านและทรัพย์สินไม่ควรทิ้งบ้านโดยไม่มีคนดูแล นานกว่า 30 วัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินชนิดใดบ้างที่เป็นข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ความเสียหายแบบไหนที่ถูกปฏิเสธการขอเคลมประกันบ้านและทรัพย์สิน

ทุกกรมธรรม์ได้ระบุข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขที่บริษัทจะปฏิเสธการรับเคลมสินไหมทดแทนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีหากบ้านของผู้ทำประกันได้รับความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ ที่บริษัทไม่ได้ให้ความคุ้มครองไว้ ดังนั้นหากผู้ทำประกันต้องการเคลมประกันบ้านและทรัพย์สิน ควรพิจารณาถึงข้อยกเว้นเหล่านี้ที่คุณอาจถูกปฏิเสธตามเงื่อนไขจากกรมธรรม์ประกันภัย มีดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ทำประกันไม่ดูแลบ้าน หรือไม่อยู่บ้านนานเกิน 30 วัน
2. ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม
3. การถูกทำลายโดยคำสั่งรัฐบาล
4. การสร้างสถานการณ์

ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ทำประกันไม่ดูแลบ้านนานเกิน 30 วัน

นอกจากจะทำประกันบ้านและทรัพย์สินไว้แล้วสิ่งจำเป็นที่ผู้ทำประกันควรจะคำนึงก็คือต้องมีการดูแลรักษาด้วยตัวเองเช่นกัน มิใช่ว่าปล่อยบ้านให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วให้บริษัทมารับผิดชอบทีหลัง บริษัทประกันภัยบ้านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่เจ้าของทรัพย์ไม่ดูแลบ้านนานเกิน 30 วันถือเป็นความประมาทเลินเล่อ ที่สร้างความเสี่ยงให้เกิดความเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจรกรรม การปล้น หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

ถึงแม้เจ้าของที่อยู่อาศัยได้ทำประกันบ้านและทรัพย์กับบริษัทประกันไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ควร ละเลยที่จะดูแลและปกป้องบ้านและทรัพย์สินของท่านอย่างสุดความสามารถด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจได้รับความคุ้มครองไม่คุ้มค่า

ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม

สงครามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินขอบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ดังนั้นบริษัทประกันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการทำสงคราม หรือการรุกรานจากศัตรูต่างชาติ หรือการรุกรานจากความขัดแย้งกันเองภายในประเทศ สงครามการเมือง รวมไปถึงสงครามทางศาสนาด้วยเช่นกัน (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) ความรุนแรงของสงครามที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย หรือความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กับบ้านไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ประตูนิรภัย จะเป็นการช่วยปกป้องบ้านของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้น และในบางบริษัทอาจมีส่วนลดพิเศษสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยเหล่านี้

การถูกทำลายโดยคำสั่งรัฐบาล

ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หากทรัพย์สินของคุณถูกทำลายโดยคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ผู้ทำประกันไม่สามารถขอเบิกเคลมจากบริษัทประกันได้

การสร้างสถานการณ์

ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือลูกจ้างเอง ด้วยการสร้างสถานการณ์ หากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำใดๆก็ตามเกิดจากการสร้างสถานการณ์ความเสียหายของเจ้าของบ้านหรือลูกจ้าง ก็ตาม บริษัทปฏิเสธการขอเคลมประกันและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทรัพย์สินใดบ้างที่ไม่สามารถขอเคลมได้ – นอกจากเงื่อนไขความเสียหายที่บริษัทปฏิเสธความคุ้มครองแล้วก็ยังมีทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยบางชนิดที่บริษัทให้การปฏิเสธในการขอเบิกค่าสินไหมทดแทน นอกจากทรัพย์สินนั้นจะได้ทำการระบุไว้ในกรมธรรม์ความคุ้มครองแล้วตามเงื่อนไขการขยายความคุ้มครอง แต่โดยปกติแล้วทรัพย์สินที่บริษัทไม่ให้ความคุ้มครองมีดังต่อไปนี้

1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคํา แท่ง หรือทองรูปพรรณ
2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 บาท
3. ต้นฉบับหรือสําเนาเอกสารแบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์หรือแม่พิมพ์
4. หลักประกันหนี้สิน เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณีย์อากรแสตมป์ เงินตราธนบัตรเช็ก หรือเอกสารทางธุรกิจ
5. วัตถุระเบิด
6. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน
7. ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
8. ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน