Connect with us

ประกันคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประกันภัยบ้านและทรัพย์สินนอกจากคุ้มครองบ้านแล้วยังให้ความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

ประกันคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไร

ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้านทุกหลังคาเรือนที่มีระบบไฟฟ้าเข้าไปถึง ยิ่งบ้านมีมูลค่าสูง ยิ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คอยอำนวยความสะดวกมากขึ้นตามไปด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากจะเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับมนุษย์แล้ว ก็ยังสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ช่วยให้ประหยัดเวลา และยังเพิ่มความปลอดภัยกับทุกงานบ้านอีกด้วย และแน่นอนสิ่งที่ตามมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือไฟฟ้านั่นเอง ถ้าหากเกิดการขัดข้องขึ้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อบ้านอยู่ไม่น้อย จากหลายเหตุการณ์เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องจนระเบิดขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมต้องมีแผนรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น การทำประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยง เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของบ้านแล้วยังช่วยคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

ทางเลือกในการได้รับความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
1.ประกันอัคคีภัยบ้าน
2.ประกันความเสียหายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า

จุดเด่น

  • ประกันบ้านและทรัพย์สินให้ความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
  • ไม่ได้รับความคุ้มครองจากความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ
  • การชดเชยตามราคาสินค้าใหม่โดยหักค่าเสื่อม หรือไม่หักค่าเสื่อมแล้วแต่บริษัทกำหนด

ประกันอัคคีภัยบ้าน

คุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านตอนเกิดเหตุ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้บ้านจนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ขโมยขึ้นบ้านฉกข้าวของ หรือผู้ทำประกันทำทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจภายนอกบ้าน จะได้รับค่าสินไหมทดแทนคิดตามมูลค่าของใหม่ ไม่หักค่าเสื่อมราคา ซื้อมาราคาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น หรืออาจหักค่าเสื่อมด้วยในบางกรมธรรม์ แต่หากเกิดจากการเสื่อมสภาพเองจะไม่ได้อยู่ในความคุ้มครอง

ประกันความเสียหายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า

เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านจนเกิดความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากน้ำท่วมบ้าน ในสถานที่ที่เอาประกันภัย จะได้รับค่าสินไหมทดแทนคิดตามมูลค่าของใหม่ ไม่หักค่าเสื่อมราคา ซื้อมาราคาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น และหากเกิดจากการเสื่อมสภาพเองจะไม่ได้อยู่ในความคุ้มครอง

“ประกันบ้านและทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองต่อไฟไหม้บ้านเป็นหลัก แต่เหตุการณ์น้ำท่วมอาจไม่อยู่ในความคุ้มครอง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรมธรรม์ของคุณครอบคลุมทั้งสองเหตุการณ์แล้วหรือยัง”

ประกันให้ความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร

เมื่อเครื่องใช้ที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย ได้รับความเสียหายด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจาก ไฟไหม้บ้าน ไฟฟ้าลัดวงจร หรือความเสียหายจากน้ำ น้ำรั่วซึม น้ำท่วมท่วม รวมไปถึงเหตุจากการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จนเป็นเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด หรือได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถใช้งานได้ตามปก ประกันบ้านและทรัพย์สินให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่เกินทุนประกันที่กำหนด โดยระดับความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยหักค่าเสื่อมราคา และการจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยไม่หักค่าเสื่อมราคา

บริษัทให้ความคุ้มครองต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยคำนวณจากมูลค่าจริงสินค้าใหม่ โดยหักหรือไม่หักค่าเสื่อมแล้วแต่บริษัทกำหนด แต่ไม่เกินทุนประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์

ระดับความคุ้มครอง เครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสถานที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายเนื่องด้วยสาเหตุใดๆก็ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันบ้านและทรัพย์สินให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น

1. ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพซ่อมใหม่ได้ ประกันจะทำการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
2. ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทก็จะหามาทดแทนในรุ่นเดียวกัน
3. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนั้นไม่สามารถซ่อมแซมหรือทดแทนได้บริษัทก็จะชดเชยให้ตามมูลค่าทรัพย์สินจริงโดยหักหรือไม่หักค่าเสื่อมแล้วแต่บริษัทกำหนด ไม่เกินมูลค่าทันประกันภัยที่กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันภัยแล้วสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาทุกครั้งก่อนการเลือกซื้อประกันคือ เงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างละเอียดรอบคอบ เพราะหากการขอเคลมประกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกันกำหนดคุณก็จะถูกปฏิเสธการขอเคลมประกันดังกล่าว โดยเงื่อนไขข้อยกเว้นหลังจากประกันภัยคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้ามีดังนี้

1. ความเสียหายต้องเกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย

บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเสียหายขณะที่มีการเก็บรักษาไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัยเท่านั้น

2. ความเสียหายต้องปรากฏร่องรอย

ความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์ ต้องปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ อย่างชัดเจน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผู้ทำประกันต้องทำคือการถ่ายรูปหลักฐานที่เกิดขึ้นไว้โดยละเอียดในการยื่นขอเคลมสินไหมทดแทน

3. ไม่คุ้มครองความเสื่อมสภาพเอง

หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพเองนั้น บริษัทจะไม่คุ้มครองต่อความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวของมันเอง

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน