Connect with us

การเคลมเมื่อน้ำรั่วไหล ท่อประปาแตก

ความเสียหายจากอุบัติเหตุจากน้ำสามารถขอเบิกเคลมจากบริษัทประกันภัยได้ไม่เกิน 10% ของทุนประกันหลัก

ความคุ้มครองเมื่อน้ำรั่วไหล ท่อประปาแตก คืออะไร ?

“น้ำ” นอกจากเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในครัวเรือนแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำมักจะสร้างความเสียหายให้บ้านได้มากเช่นกัน หากไม่รวมภัยพิบัติจากน้ำท่วม ภัยจากน้ำอื่นๆ ที่มักทำให้บ้านเสียหาย เช่น น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน ทำให้หลังคาได้รับความเสียหาย บ้านเปียกชื้น ท่อประปาแตก ทำให้น้ำรั่วไหนออกมาในบ้าน ทำให้ทรัพย์สินในบ้านเสียหาย ดังนั้นการทำประกันบ้านและทรัพย์สินกับ Tadoo คุณยังได้รับความคุ้มครองภัยจากน้ำด้วยกับสาเหตุที่เกิดความเสียหาย ตามที่บริษัทระบุไว้ โดยแยกออกได้เป็นสองประเภทที่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความคุ้มครองดังนี้

จุดเด่น

  • ประกันบ้านและทรัพย์สินมีบริการเสริมเพื่อช่วยเหลือน้ำรั่วไหล ท่อประปาแตก
  • อาจมีเงื่อนไขการเรียกใช้บริการต่ออายุกรมธรรม์โปรดศึกษาอย่างละเอียด
  • การขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอาจทำให้เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นcy

ภัยจากน้ำแบบไหนที่ได้รับความคุ้มครอง

ภัยเนื่องจากน้ำ ที่ไม่ใช่ภัยจากน้ำท่วม เป็นภัย ที่สร้างความเสียหายให้แก่บ้านแต่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยระดับความเสียหายนั้นไม่กระทบต่อโครงสร้างบ้านให้ได้รับความเสียหาย เช่น น้ำรั่วไหลทางหลังคา น้ำล้นออกมาจากท่อน้ำ จากถังน้ำ ระบบเครื่องทำอากาศ เครื่องสูบน้ำ รวมไปถึง น้ำรั่วเข้าภายในอาคารเนื่องจากฝนตก น้ำซึมเข้ามายังผนังบ้าน เป็นต้น โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เลือก

ภัยจากน้ำแบบไหนที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

นอกจากการศึกษาถึงภัยจากน้ำที่ได้รับความคุ้มครองแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือข้อยกเว้นต่างๆที่บริษัทประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง ภัยเนื่องจากน้ำชนิดใดบ้างที่เป็นข้อยกเว้น ดังนี้

1.ความเสียหายที่เกิดจากน้ำไหลบ่าจากพื้นที่อื่น น้ำที่ท่วมมาจากภายนอกอาคาร หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนังของฐานอาคาร
2.การล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรือท่อน้ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อที่อยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

นอกจากการเบิกเคลมเมื่อบ้านเสียหายจากภัยทางน้ำ เช่น น้ำรั่วไหลจากเพดาน ท่อประปาแตก น้ำไหลจากเครื่องปรับอากาศ บริษัทประกันภัยและทรัพย์สินยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยสามารถเรียกใช้บริการช่างเพื่อซ่อมแซมบ้านได้อีกด้วย

บริการซ่อมบ้านฉุกเฉินจากบริษัทประกันภัย

หากคุณได้ซื้อกรมธรรม์ของที่ครอบคลุมต่อความคุ้มครองค่าวิชาชีพแล้ว และเมื่อบ้านของผู้ทำประกันได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุจากภัยเนื่องจากน้ำ แต่ภัยเนื่องจากน้ำที่กล่าวข้างต้นนี้ไม่ได้รวมถึงภัยจากน้ำท่วม โดยภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนี้สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ได้รับความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมรวมอยู่แล้วแทน ภัยจากน้ำอื่นๆ เช่น น้ำรั่วไหล หรือ ท่อประปาแตก ก็สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉินจากบริษัทเพื่อทำการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เช่น
– บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
– บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
– บริการช่างกุญแจ
– บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
– บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
– บริการช่างซ่อมหลังคาและเพดาน

ควรตรวจสอบกรมธรรม์ให้แน่ใจว่าบ้านของคุณได้มีการคุ้มครองที่ครอบคลุมสิ่งเหล่านี้หรือไม่ เพราะในบางกรมธรรม์ อาจไม่มีบริการเสริมชนิดนี้

วิธีการเคลมทางโทรศัพท์

การติดต่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจากประกันเข้าตรวจสอบและส่งเคลม เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาในการรวบรวมหลักฐานและเอกสารเพื่อส่งเคลมด้วยตัวเอง เพราะเจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจความเสียหายและรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งเคลมแทนเรา โดยมีวิธีการมีดังนี้

1. โทรแจ้งบริษัทประกัน (ภายใน 30 วัน)
2. มอบเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ
3. เจ้าหน้าที่ส่งเคลมประกันบ้านแทนเรา

วิธีการส่งเอกสารเคลมด้วยตัวเอง

วิธีการส่งเอกสารเคลมด้วยตัวเองเหมาะกับผู้ที่มีเวลาและต้องการจะรวบรวมหลักฐานและเอกสารเพื่อส่งเคลมด้วยตัวเอง เพื่อให้เรามั่นใจว่าจะไม่ตกหล่นความเสียหายในจุดไหนไป โดยเราสามารถรวบรวมหลักฐานและเอกสารเพื่อส่งเคลมผ่านอีเมลหรือไปรษณีย์ด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน
2. แนบภาพถ่ายความเสียหายทั้งต้นเหตุ และความเสียหายทั้งหมด
3. แนบภาพถ่ายด้านหน้า และบ้านเลขที่ของบ้านที่เกิดเหตุ
4. แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
5. แนบใบเสนอราคาค่าซ่อมทรัพย์สินที่เสียหาย / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน
6. ติดต่อบริษัทประกัน และ ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่บริษัทประกันในแผนกสินไหมทดแทน

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน