Connect with us

ประกันบ้านที่ดีที่สุดสำหรับผู้เช่า

ทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านเช่า ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่เช่า รวมไปถึงทรัพย์สินและบุคคลที่อยู่ในบ้าน

ผู้เช่าคือใคร

ผู้เช่า คือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ที่ได้อาศัยอยู่ แต่สามารถอาศัยหรือใช้ประโยชน์จากสถานที่ของบุคคลอื่นได้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี เป็นต้น โดยจ่ายค่าตอบแทนการใช้สถานที่นั้นเป็นเงินค่าเช่าที่ตามที่เจ้าของสถานที่ตั้งมูลค่าไว้ เหตุผลของการเช่าอาจเพื่ออยู่อาศัยปกติ หรืออาจเพื่อทำธุรกิจ เช่น ค้าขาย, ที่ตั้งสำนักงาน, สถานที่สอนพิเศษ เป็นต้น ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่เป็นรายปี หรือรายเดือน ให้แก่เจ้าของสถานที่ตามที่ได้ตกลงลงกัน ก่อนการเช่าสถานที่ได้มีการทำสัญญาตกลงกันถึงรายละเอียดการเข้าอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่า การผิดนัดชำระค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงต่อเติมสถานที่ รวมไปถึงการทำประกันภัยอัคคีภัยบ้านสำหรับผู้เช่า

จุดเด่น

  • การทำประกันภัยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำสัญญาเช่าบ้าน
  • ผู้เช่าต้องรับผิดชอบการชำระเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้าน
  • ผู้เช่าต้องใส่ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ประกันภัยเป็นชื่อเจ้าของบ้าน

หน้าที่ของผู้เช่ามีอะไรบ้าง

การทำประกันอัคคีภัยบ้านนั้น เป็นหนึ่งในหน้าที่ของผู้เช่าที่ต้องมีการทำประกันอัคคีภัยบ้านเช่า และเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่มีทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าของทรัพย์สินนั้น และต้องเขียนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อเจ้าของบ้านเช่า เพราะผู้ให้เช่าถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อที่อยู่อาศัยนั้น และผู้ให้เช่ายังถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยนั้น หากผู้เช่าไม่ยอมทำประกันอัคคีภัยบ้าน หรือไม่ยอมชำระเบี้ยประกันภัยที่เจ้าของได้ชำระไปก่อนแล้ว ถือว่าผิดสัญญาเช่า ที่เจ้าของได้ระบุไว้ในตัวสัญญาการเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าสามารถเรียกร้องให้ผู้เช่าออกจากสถานที่นั้นได้ตามกฎหมาย

ประกันภัยบ้านแบบไหนดีที่สุดสำหรับผู้เช่าบ้าน

ถึงแม้ผู้เช่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากบริษัทประกันในส่วนของความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย แต่ผู้เช่าบ้านสามารถได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ที่เป็นทรัพย์สินของผู้เช่า และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยให้แก่คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย คุ้มครองที่อยู่อาศัยเช่าคราว ดังนั้นประกันที่ดีที่สุดสำหรับผู้เช่าคือ กรมธรรม์อัคคีภัยบ้าน ที่ซื้อประกันความคุ้มครองเสริมอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย คุ้มครองต่อที่อยู่อาศัยเช่าคราว คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และความคุ้มครองต่อบุคคลที่สามโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและความเหมาะสมต่อการเลือกซื้อประกันเสริมแต่ละประเภทด้วยเช่นกัน ควรตรวจสอบให้ดีว่าประกันอัคคีภัยที่คุณซื้อได้ครอบคลุมถึงความคุ้มครองเหล่านี้หรือยัง

“ผู้เช่าต้องใส่ชื่อได้รับผลประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยบ้านเป็นชื่อเจ้าของบ้านเช่าเพราะถือว่าบ้านเช่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านที่จะได้รับผลประโยชน์จากความเสียหายของบ้าน”

ทำไมผู้เช่าต้องทำประกันภัยบ้าน

การที่คุณได้ทำการเช่าที่เพื่ออาศัยหรือเพื่อผลประโยชน์ใดๆ ในสถานที่ของผู้อื่นนั้น ก่อนการปล่อยเช่าโดยปกติแล้วเจ้าของสถานที่ได้ให้ผู้เช่าทำสัญญาเช่า ที่มีส่วนของการทำประกันอัคคีภัยด้วยเช่นกัน เพราะหากมีการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้บ้าน ความเสียหายเนื่องจากน้ำ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เพราะได้ถือว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสถานที่นั้น และถ้าความเสียหายนั้นมีมูลค่าที่สูงมากย่อมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่าแน่นอน ดังนั้นจะเห็นว่าการทำประกันอัคคีภัยบ้านมีความสำคัญอยากมากที่ผู้เช่าต้องคำนึงถึง

ผู้เช่าสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทในส่วนของทรัพย์สินส่วนบุคคล ความคุ้มครองต่อบุคคลที่สาม และความคุ้มครองที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้ในกรมธรรม์อัคคีภัยบ้าน

ใครได้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยบ้าน

ต้องบอกก่อนว่าการทำประกันภัยอัคคีภัยบ้านสำหรับผู้เช่าไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้เช่าเป็นหลัก แต่ถึงอย่างไรในความเป็นจริงก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้ผู้เช่าไม่ต้องรับภาระต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่ของผู้อื่น เพราะบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่เช่าให้แทนผู้เช่าให้แก่เจ้าของบ้านเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ดังนั้นผู้เช่าที่ทำประกันภัยจะต้องระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อเจ้าของสถานที่เช่านั้น เพราะถือว่าผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของสถานที่เช่า

หน้าที่อื่นๆ ของผู้เช่าที่ควรรู้

นอกจากหน้าที่ด้านประกันอัคคีภัยบ้านแล้ว ก่อนทำการเช่าบ้านของบุคคลอื่นเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อทำธุรกิจ ใดๆนั้น ผู้เช่าที่ดีควรศึกษาเงื่อนไขในหนังสือสัญญาและหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและข้อโต้แย้งใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของสถานที่ ตัวอย่างส่วนหนึ่งในหนังสือสัญญาเช่าที่เป็นหน้าที่ของผู้เช่าต้องปฏิบัติตามมีดังนี้

1.ผู้เช่าต้องจ่ายค่าไฟที่เกิดจากกิจกรรมในสถานที่เช่าเอง

2.ผู้เช่าต้องรับผิดชอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เช่า)

3.หากผู้เช่าประสงค์จะดัดแปลงหรือก่อสร้างเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่านี้จะต้องเสนอแบบแปลนและรายการ
ให้ผู้ให้เช่าพิจารณา และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ก่อนจึงจะสามารถดัดแปลงได้
บรรดาสิ่งที่ผู้เช่านำมาติดตั้งในทรัพย์สินที่เช่า ถ้ามีลักษณะเป็นสิ่งติดตึงกับตัวอาคาร หรือ ที่ดินบริเวณ
ทรัพย์สินที่เช่าแล้ว ผู้เช่าจะขุดหรือรื้อถอนไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า

4. ผู้เช่าต้องยินยอมให้เจ้าของสถานที่เข้าตรวจสอบสถานที่อยู่เสมอ

5.การทำประกันอัคคีภัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อน

6.บำรุงรักษาสถานที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

7. อื่นๆ ตามที่เจ้าของสถานที่ระบุ

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน