Connect with us

ประกันบ้านที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านเช่า

คุ้มครองทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเช่า ด้วยประกันบ้านและทรัพย์สินสำหรับเจ้าของบ้านสุขใจไม่ว่าใครเป็นผู้เช่า

เจ้าของบ้านเช่าคือใคร

เจ้าของบ้านเช่า คือบุคคลที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยหลัก ยินยอมให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์และอาศัยในสถานที่ดังกล่าว ได้โดยได้รับค่าตอบแทนเป็น “ค่าเช่าที่” รายเดือน หรือรายปีตามที่ได้ทำการตกลงกันกับผู้เช่าบ้าน แต่เมื่อเจ้าของบ้านที่ยินยอมให้บุคคลมาอาศัยในสถานที่ของตน แน่นอนว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากความเสียหายของบ้าน การทะเลาะเบาะแว้ง การถูกเบี้ยวค่าเช่าบ้าน แต่ก็ยังมีวิธีที่คุณจะป้องกันให้ปัญหาข้อพิพาทเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยที่สุด คือคุณจะต้องศึกษาและทำความรู้จักกับมันแล้วหาวิธีบริหารจัดการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

จุดเด่น

  • ประกันคุ้มครองหลากหลายในกรมธรรม์เดียวช่วยประหยัดเบี้ยประกัน
  • ประกันคุ้มครองหลากหลายในกรมธรรม์เดียวช่วยประหยัดเวลา
  • ประกันบ้านสำหรับเจ้าของบ้านเช่าคุ้มครองทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า

ทำไมเจ้าของบ้านต้องทำประกันภัยบ้าน

หากบุคคลใดที่เป็นเจ้าของสถานที่ใดๆก็ตาม และไม่ได้มีไว้เพื่ออยู่อาศัยเอง แต่เพื่อให้เป็นเครื่องมือหารายได้โดยการให้ผู้อื่นมาเช่าสถานที่ เจ้าของบ้านย่อมต้องรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผู้เช่าอาจสร้างความเสียหายให้แก่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นการไม่ดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง ดังนั้นการทำประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเจ้าของบ้านสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเอาจากบริษัทประกันภัยได้หากผู้เช่าไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ซึ่งเจ้าของบ้านควรเลือกกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอัคคีภัย การโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการสูญเสียค่าเช่า แนะนำการทำประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านฉบับเดียวโดยได้รับความคุ้มครองทั้งหมด จะสะดวกและประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย ได้รับความคุ้มครองที่หลากหลาย สะดวกในการต่ออายุประกันภัย เมื่อเปรียบเทียบกับการทำประกันภัยหลายประเภทหลายกรมธรรม์

ประกันบ้านแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านเช่า

เจ้าของบ้านสามารถทำประกันภัยที่ให้ได้รับความคุ้มครองต่อผู้เป็นเจ้าของอาคาร บ้าน ห้องชุด สำนักงาน แมนชั่น หรือคอนโดมิเนี่ยม ที่มีหลายความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน ประกอบด้วยประกันอัคคีภัยบ้าน ที่ป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้บ้าน ไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายจากโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ค่าเสียโอกาสในการหารายได้จากการให้เช่าบ้าน การจ่ายเงินชดเชยจากการเสียชีวิตของผู้เป็นเจ้าของบ้าน รวมไปถึงความคุ้มครองต่อบุคคลที่สามนั่นคือผู้เช่าบ้านของคุณด้วยเช่นกัน กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจเลือกขายความคุ้มครองแตกต่างกันไป

สิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านเช่าควรคำนึง ในการเลือกซื้อประกันบ้านคือประกันที่คุ้มครองต่อบุคคลที่สามที่อาศัยในสถานที่เอาประกันภัยนั้นด้วย เพราะนั่นคือความรับผิดชอบตามกฎหมายของเจ้าของบ้านที่ต้องชดเชยเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในบ้าน

คุ้มครองอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคาร หรือต่อทรัพย์สินในอาคารที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยานหรือสิ่งที่หล่นจากอากาศยาน น้ำท่วม การไหลล้นหรือการระเบิดของแท้งค์น้ำการลักทรัพย์โดยใช้กำลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการถูกโจรกรรม

การที่มีบุคคลภายนอกมาเช่าบ้านของคุณนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับ ทำประกันภัยบ้านและทรัพย์สินสำหรับเจ้าของบ้านที่มีความครอบคลุมที่ภัยร้าย เป็นการเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

คุ้มครองค่าเสียโอกาสในการหารายได้จากการให้เช่าบ้าน

ในกรณีอาคารที่พักอาศัยที่ทำประกันได้รับความเสียหายจากภัยร้าย จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ และต้องทำการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ ในระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่นั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในค่าเสียโอกาสในการหารายได้จากบ้านเช่า ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์

ความคุ้มครองอื่นๆ

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลที่สาม – เมื่อมีบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เอาประกันภัยของผู้ทำประกันได้รับบาดเจ็บ บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายในฐานะเจ้าของอาคารที่เอาประกันภัย หรือในฐานะผู้เช่า ซึ่งพักอาศัยในอาคารที่เอาประกันภัย

คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย – หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุขณะที่อยู่ในอาคารที่ทำประกันภัย และเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที หรือได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายใน 180 วัน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ประกันบ้าน

ประเภทของประกันบ้าน

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันบ้าน