Connect with us

การลดจำนวนวันเดินทาง

หากรมธรรม์ที่ถูกใจเพื่อทริปในฝันของคุณ เพื่อความคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เช็คเบี้ยประกัน

ความคุ้มครองการลดจำนวนวันเดินทาง

ความคุ้มครองด้านการลดจำนวนวันเดินทาง (Trip Curtailment) คือความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันมีเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ระหว่างเดินทางในต่างประเทศทำให้หยุดทริปกะทันหันแล้วเข้ารักษาตัว หรือมีเหตุด่วนต้องเดินทางกลับประเทศ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส

โดยสรุปคือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นต่าง ๆ ที่ทำให้แผนการเที่ยวของเราต้องล้มเลิกไป หากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ เราจะได้ค่าชดเชยตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในทริปที่เราไม่สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งบริษัทประกันอาจจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจริงหรือตามวงเงินก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

ประกันที่ควรซื้อสำหรับการเดินทาง

ก่อนเดินทางไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกครั้ง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมคือประกัน เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ รวมถึงคุ้มครองกรณีทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายและคุ้มครองการเดินทางกรณีถูกยกเลิกหรือล่าช้าด้วย

เพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

สำคัญมากสำหรับการเดินทางในประเทศเพราะประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังให้ค่าชดเชยกรณีพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตด้วย

เพิ่มเติม

ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางผ่าน Tadoo

เพราะเราอยากจะช่วยให้คุณเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างไร้กังวล เราจะช่วยเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวของคุณในด้านความปลอดภัยโดยเริ่มต้นง่าย ๆ เพียงแค่กดซื้อประกันเดินทางออนไลน์ผ่าน tadoo.co คุณจะได้รับทั้งความสะดวก รวดเร็ว และการบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

เช็คเบี้ยประกัน

เคลมค่าสินไหมจากการลดวันเดินทางอย่างไร?

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการเคลมประกันกรณีการลดจำนวนวันเดินทาง ผู้เอาประกันสามารถยื่นเอกสารเคลมได้หากสาเหตุของการลดจำนวนวันเดินทางเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ในส่วนของวิธีการยื่นเอกสารเคลมนั้น ผู้เอาประกัน ผู้ถือกรมธรรม์ หรือตัวแทน จะต้องแจ้งส่งเอกสารและหลักฐานให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ โดยใช้เอกสารดังนี้

– แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท
– สำเนาตั๋วเครื่องบินล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
– ใบรับรองแพทย์ กรณีต้องลดจำนวนวันเดินทางจากการประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
– สำเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนของผู้เอาประกันภัย)
– สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการเดินทาง
– เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทต้องการเพิ่มเติม

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

16,384 รีวิว

กรณีใดบ้างที่ประกันคุ้มครอง

ประกันจะคุ้มครองการลดจำนวนวันเดินทางในกรณีตามที่กำหนดในกรมธรรม์เท่านั้น หากนอกเหนือจากกรณีเหล่านี้อาจไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับผลประโยชน์ชดเชย

บาดเจ็บสาหัสหรือป่วยหนัก

ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส หรือป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับประเทศ กรณีนี้ประกันสามารถคุ้มครองได้

ครอบครัวหรือเพื่อนเสียชีวิตหรือเจ็บป่วย

กรณีนี้คือครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือต้องเข้ารับการรักษาจากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นกะทันหัน ผู้เอาประกันจำเป็นต้องเดินทางกลับก็สามารถขอเคลมประกันได้

ภัยธรรมชาติ

ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว หรือพายุรุนแรง ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้

การก่อจลาจล

การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้เอาประกัน

การถูกกักกันเชื้อโรค

หากถูกกักที่ด่านกักกันเชื้อโรคตามคำสั่งของแพทย์ก็สามารถเบิกเคลมประกันในความคุ้มครองนี้ได้

ข้อยกเว้น

ความคุ้มครองการลดจำนวนวันเดินทางนี้ให้ผลประโยชน์คืนกลับแก่การลดจำนวนวันเดินทางด้วยเหตุฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น จะไม่คุ้มครองถึงกรณีที่ผู้เอาประกันทราบอยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุขึ้น

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน