Connect with us

ทรัพย์สินใดบ้างที่ประกันการเดินทางไม่คุ้มครอง

ประกันเดินทางได้ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้เดินทาง แต่มีเงื่อนไขบางประการที่คุณไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทประกันได้

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นต่อการเดินทาง

หากทรัพย์สินในกระเป๋าเดินทางของผู้ทำประกันได้รับความเสียหาย บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ตามความจำเป็นไม่เกินทุนประกัน แต่ไม่รวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้จำเป็นต่อการเดินทาง เช่น การพกพาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยขณะเดินทาง หรือเสื้อผ้าที่นอกเหนือจากความจำเป็น หรือ ของที่ระลึกของสะสมต่างๆ

จุดเด่น

  • ประกันไม่คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
  • ประกันเดินทางชดเชยค่าเสียหายเมื่อไม่สามารถเรียกร้องเอาจากที่อื่นได้
  • ผู้ทำประกันต้องเก็บใบเสร็จหรือหลักฐานต่างๆไว้เพื่อใช้แสดงต่อบริษัทประกัน

ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากการวางทิ้งทรัพย์สินไว้อย่างประมาท

ประกันการเดินทางให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินของผู้เดินทาง แต่เงื่อนไขของความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของผู้เดินทางนั้นต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่ปล่อยวางทิ้งไว้ด้วยความประมาทและง่ายต่อการลักทรัพย์ ซึ่งหากผู้ทำประกันไม่ดูแลทรัพย์สินของตัวเองไว้ให้ดีแล้วทรัพย์สินนั้นเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นมา บริษัทก็จะปฏิเสธการขอเคลมประกัน

ความเสียหายที่ผู้ทำประกันได้รับการชดเชยจากที่อื่นแล้ว

ตามกรมธรรม์การเดินทางได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า บริษัทจะมีการชดเชยต่อความเสียหายนั้นก็ต่อเมื่อผู้ทำประกันไม่สามารถเรียกร้องเอาจากที่อื่นได้ เช่น หากทรัพย์สินของผู้เดินทางได้รับความเสียหาย ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ แล้วบริษัทขนส่งนั้นได้มีการรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ทำประกันแล้ว หรือหากกระเป๋าเดินทางของผู้ทำประกันได้รับความเสียหายขณะที่พนักงานโรงแรมหรือพนักงานสายการบินได้ทำให้เสียหาย และได้มีการรับผิดชอบจากทางโรงแรมแล้ว บริษัทประกันก็จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้อีก เว้นแต่ว่าความรับผิดชอบส่วนแรกนั้นไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมบริษัทประกันก็จะจ่ายในส่วนต่างให้แก่ผู้ทำประกัน

“ถึงแม้ว่าประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุขณะการเดินทางให้แก่ทรัพย์สินของผู้เดินทางที่พกพาติดตัวด้วยก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดด้วยเช่นกัน”

ความเสียหายของทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานของการโจรกรรม

หากคุณไม่ได้มีหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินของคุณไม่ได้เกิดการโจรกรรม หรือหลักฐานใบแจ้งความ บริษัทอาจปฏิเสธการขอเคลมประกัน เพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเพื่อหวังผลประโยชน์ในทางประกันภัย ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ขอเคลมประกันต้องเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อแสดงแก่บริษัทให้ได้มากที่สุด

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่ประกันเดินทางไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สิน ดังนั้นควรศึกษาจากกรมธรรม์ประกันการเดินทางของคุณให้รอบคอบอีกครั้ง

ความเสียหายของทรัพย์สินจากการขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ที่มีความคล่องตัวสูง เนื่องจากมีขนาดเล็ก และง่ายต่อการขับขี่ในช่องแคบโดยเฉพาะในเมืองที่รถติด และถือเป็นยานพาหนะยอดฮิตของนักท่องเที่ยวสายลุย แต่ในขณะเดียวกันจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรง และมีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง หากผู้เดินทางได้ใช้จักรยานในการเดินทาง และมีทรัพย์สินของผู้เดินทางติดตัวไปขณะขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์นั้น ในทางประกันภัยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการซ้อนหรือขับขี่จักรยานยนต์ทั้งทางร่างกาย และความเสียหายของทรัพย์สิน ดังนั้นผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงการขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

ความเสียหายของทรัพย์สินภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์

บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เดินทางที่เกิดขึ้นภายใต้ฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่พอเหมาะ จะทำให้คนเราขาดสติสัมปชัญญะ ในการกระทำ ตัดสินใจ และความรู้สึก เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งในทางประกันภัยผู้ทำประกันไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของทรัพย์สิน อุบัติเหตุในลักษณะการมึนเมา หรือการมีสารเสพติดในร่างกาย ดังนั้นในขณะเดินทาง หรืออยู่ในช่วงเวลาประกันนี้ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการถูกปฏิเสธการเคลมประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง