Connect with us

เงื่อนไขที่คุณควรรู้เกี่ยวกับประกันการเดินทาง

สิ่งใดบ้างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับประกันการเดินทาง เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อประกันการเดินทางได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น

อ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง

ก่อนซื้อประกันการเดินทางทุกครั้ง ผู้ซื้อควรศึกษากรมธรรม์ประกันภัยให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อยกเว้น และเงื่อนไขการคุ้มครองต่างๆ รวมไปถึงคำถามอื่น ๆ ที่พบบ่อยกับทางบริษัทประกันของคุณให้เรียบร้อยก่อน เช่น ประกันเดินทางไม่คุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะมึนเมา ประกันเดินทางไม่คุ้มครองต่อทรัพย์สินที่วางทิ้งไว้ด้วยความประมาท เมื่อคุณได้ทราบถึงเงื่อนไขต่างๆแล้วก็จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการขอเคลมประกันนั่นเอง

จุดเด่น

  • กรมธรรม์ประกันภัยคือสิ่งที่บ่งบอกรายละเอียดความคุ้มครองของคุณ
  • แต่ละบริษัทอาจมีเงื่อนไขในกรมธรรม์บางอย่างที่แตกต่างกัน
  • ประกันการเดินทางไม่สามารถทำได้ในบางประเทศเสี่ยง

ประกันการเดินทางสามารถเลือกได้สองรูปแบบ คือ

ประกันการเดินทางรายเที่ยว จะให้ความคุ้มครองสำหรับการเดินทางไป – กลับในครั้งเดียว โดยมีระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 180 วัน การเดินทางไปหลายๆ ประเทศเช่นการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น ถ้ากลับมาไทยในวันสิ้นสุดความคุ้มครองครั้งเดียว จะถือเป็นการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

ประกันการเดินทางรายปี จะคุ้มครองการเดินทางไป – กลับต่างประเทศ กี่ประเทศ กี่ครั้งก็ได้ในระยะเวลา 1 ปีครับ โดยต้องเป็นประเทศที่กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครองระยะเวลาคุ้มครองการเดินทางแต่ละครั้ง จะไม่เกิน 90 วัน

ประกันเดินทางไม่ครอบคลุมทุกประเทศ

คุณอาจเข้าใจผิดว่าประกันเดินทางต่างประเทศคุณจะได้รับความคุ้มครองต่อทุกประเทศที่คุณไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทไม่ให้ความคุ้มครองการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง และมีความไม่มั่นคงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงทางด้านสงคราม เช่น คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ยูเครน, เบลารุส, โซมาเลีย, ซูดาน, ซูดานใต้, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ซิมบับเว, เนปาล, ประเทศกัมพูชา (คุ้มครองเฉพาะพนมเปญ และ เสียมเรียบเท่านั้น) และประเทศที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป เพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษาจุดหมายปลายทางของคุณให้ดีก่อนที่จะซื้อประกันเดินทาง

“การศึกษาให้รอบคอบถึงเงื่อนไข ข้อยกเว้นต่างๆให้ดีก่อนออกเดินทางแล้ว ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงและระวังในการกระทำอันก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธความรับผิดชอบจากบริษัทประกันการเดินทาง”

ประกันการเดินทางอาจจะต้องสำรองจ่ายก่อน

บางครั้งในการเดินทางต่างประเทศแล้วเกิดการบาดเจ็บขึ้นขณะที่คุณเดินทาง แล้วคุณได้รับการรักษาตัวในประเทศปลายทาง คุณจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลไปก่อน โดยเก็บหลักฐานเอกสารด้านการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ เพื่อกลับมาเบิกกับบริษัทประกันเมื่อคุณเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย โดยบริษัทจะจ่ายเป็นสกุลไทยโดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน

การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าจะช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางได้ และยังช่วยเลือกแผนประกันเดินทางที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคุณได้มากที่สุด

ประกันการเดินทางไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อน

สภาพที่เป็นมาก่อน คือการมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นมาก่อนการเอาประกัน ดังนั้นหากคุณมีโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองต่อการเจ็บป่วยนั้น เพราะเนื่องจากโรคประจำตัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว แต่คุณยังได้รับความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะเดินทางหรือระหว่างการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ และคุ้มครองต่อทรัพย์สินส่วนตัว ความล่าช้าของเที่ยวบิน เป็นต้น

ประกันเดินทางไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ

ประกันการเดินทางซื้อได้ง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถปริ้นกรมธรรม์ได้เองทันที แต่ผู้ทำประกันจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบหากมีปัญหาสุขภาพที่เป็นมาก่อน เพราะแต่ละบริษัทประกันภัยนั้นก็มีเงื่อนไขของเรื่องนี้แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันของเงื่อนไขประกันการเดินทางโดยทั่วไปคือไม่มีผลเกี่ยวกับความคุ้มครองต่อสภาพที่เป็นมาก่อน

lp_sections title=”ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง” type=”product” category=”Travel insurance” count=”12″ scrollable=”true”]

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง