Connect with us

การขอเคลมเมื่อกระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญหาย

เมื่อกระเป๋าเดินทางของผู้ทำประกันเกิดความสูญหาย/เสียหาย สามารถดำเนินการเพื่อขอเคลมค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด

การเคลมประกันเมื่อกระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญหายคืออะไร

นอกจากความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของคนเราแล้ว ความปลอดภัยของสัมภาระและทรัพย์สินก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตที่ต้องได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน หากกระเป๋าเดินทางขอผู้ทำประกันการเดินทางได้มีการ ล่าช้า สูญหายหรือเสียหายระหว่างเดินทาง ซึ่งในกระเป๋าอาจมีสัมภาระที่พกติดตัวเมื่อเดินทางล้วนมีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้เมื่ออยู่ในสถานที่ปลายทางนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือ ยารักษาโรค บางชิ้นอาจมีราคาสูงและมีมูลค่าต่อจิตใจของผู้เดินทางมาก สามารถขอเคลมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเอาจากบริษัทประกันการเดินทางของคุณได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

จุดเด่น

  • ขอเคลมประกันได้เมื่อกระเป๋าเดินทางล่าช้า 6- 8 ชั่วโมงขึ้นไป
  • เงินชดเชยจะพิจารณาจากเสื้อผ้า หรือเครื่องสำอางที่จำเป็น ตามมูลค่าจริง
  • วงเงินไม่เกินทุนประกันที่ระบุในกรมธรรม์

ประกันคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอย่างไร

กระเป๋าเดินทางมีความล่าช้าอาจเกิดจากสาเหตุความผิดพลาดของบริษัทขนส่ง ประกันการเดินทางช่วยชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากกระเป๋าล่าช้าจากผู้ขนส่ง เกินกว่า6- 8 ชั่วโมงขึ้นไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แต่ละบริษัทกำหนด บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นตามความเสียหายจริง โดยไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันคุ้มครองความเสียหาย/สูญหายของกระเป๋าเดินทางอย่างไร

หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์หรือกระเป๋าเดินทาง บริษัทจะพิจารณาคุ้มครองจากสภาพความเสียหาย เช่น ซ่อมให้ตามความเสียหายที่แท้จริง,หาของที่คล้ายกันมาทดแทนให้ทั้งในแง่สภาพและราคาในกรณีที่ของนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยจะจ่ายเป็นเงินทดแทนมูลค่าตามความจริง ชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจำนวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุดและไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

“ประกันการเดินทางจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่ผู้ทำประกันไม่สามารถเรียกร้องเอาจากความรับผิดอื่นๆเช่น สายการบิน โรงแรม หรือจ่ายกรณีส่วนเกินความรับผิดชอบอื่นๆเท่านั้น”

ความเสียหายจากสาเหตุใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทประกันการเดินทางให้ความคุ้มต่อความสูญหาย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าเดินทางรวมไปถึงกระเป๋าที่แขวนบ่าไว้ ซึ่งได้บรรจุทรัพย์สินส่วนตัวที่ใช้ในการเดินของผู้ทำประกัน ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. การชิงทรัพย์ การปล้น การโจรกรรมหรือการดำเนินการใดๆในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง
2. ความผิดพลาดของผู้ขนส่ง จากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายกระเป๋าเดินทางนั้น
3. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในห้องพักที่ถูกล็อกไว้อย่างดี

ประกันการเดินทางรับผิดชอบต่อความเสียหายที่มิได้เกิดจากความประมาทของผู้ทำประกันเอง เช่น การวางทิ้งสัมภาระไว้โดยไม่มีคนดู ดังนั้นควรดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ดีด้วยเช่นกัน มิเช่นนั้นคุณอาจถูกปฏิเสธการขอเคลมประกันได้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อมีการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางให้ผู้ทำประกัน ผู้แทน หรือผู้รับประโยชน์ดำเนินการส่งเอกสารเหล่านี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้ประสบเหตุที่เกิดความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง/ทรัพย์สินส่วนตัว

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง ผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
3. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
5. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ในการขอเคลมค่าสินไหมทดแทนแทนกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือเสียหาย ที่เกิดจากสาเหตุเหล่านี้จะทำให้การขอเคลมถูกปฏิเสธการขอเคลมจากบริษัท ดังนั้นก่อนขอเคลมประกันควรศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดีก่อน

1. ในกรณีของประกันเดินทางต่างประเทศบริษัทไม่จ่ายในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย
2. บริษัทประกันจะไม่ชดเชย ถ้าหากบริษัทขนส่งได้ทำการรับผิดชอบให้แก่ผู้ทำประกันมาแล้ว
3. ไม่ชดเชยหากทรัพย์สินนั้นโดนศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบินยึดไว้
4. ไม่ชดเชยต่อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เครื่องครัว เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
5. ไม่ชดเชยต่อของที่ระลึก หรือสิ่งต่างๆที่จำหน่ายหรือให้เป็นที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง