Connect with us

วิธีเคลมประกันการเดินทางกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะเดินทาง สามารถดำเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันการเดินทางของคุณได้ทันที

เงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าสินไหมทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้ทำประกัน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย อาจขยายเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้ อีกในอัตราร้อยละ15 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

จุดเด่น

  • บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภายใน 15 วัน
  • ผู้ทำประกันต้องส่งเอกสารการเคลมประกันภายใน 30 วัน
  • เก็บใบเสร็จการสำรองจ่ายเงินไว้ทุกครั้งเพื่อใช้ในการเบิกคืนจากบริษัท

การเตรียมตัวในการเคลมประกันการเดินทาง

– ให้ผู้เดินทางเก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริงค่าใช้จ่ายที่ได้สำรองจ่ายไปให้ครบถ้วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไปครบถ้วน
– เตรียมเอกสารที่ใช้เคลมประกันการเดินทางที่ออกให้จากบริษัทประกันการเดินทาง
– ติดต่อบริษัทประกันเพื่อแจ้งเคลมตามช่องทางต่างๆของบริษัทที่คุณทำประกันไว้
– ส่งเอกสารทุกอย่างให้บริษัทประกันภายใน 30 วันหลังวันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือหลังวันเดินทางกลับนั่นเอง
– บริษัทประกันจะดำเนินการคืนเงินที่เคลมไปภายใน 15 วันทำการ หลังจากตกลงกันได้เรียบร้อย และได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารทั่วไปใช้ในการเคลมประกันการเดินทางทุกกรณี

เอกสารทั่วไปที่ต้องใช้ในการเคลมประกันการเดินทางจากอุบัติเหตุทุกกรณี

– ใบแจ้งเคลมจากบริษัทประกัน
– หลักฐานการเดินทางเช่น ตั๋วเครื่องบินขาไปและขากลับ
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book Bank) ที่ใช้รับค่าสินไหม
– ใบเสร็จรับเงิน กรณีสำรองจ่ายไปก่อน

“อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่มีใครสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ หากมีประกันการเดินทางที่ช่วยคุ้มครอง ผู้เดินทาง 24 ชั่วโมง ตลอดการเดินทาง ก็สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษัทประกันแม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น”

เอกสารการเคลมประกันการเดินทาง กรณีเสียชีวิต

เหตุผลหลักของการทำประกันภัยทุกๆประกันภัยก็เพื่อการที่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เมื่อเกิดเหตุร้าย แต่กระนั้นก็ไม่มีมีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีที่พึ่งพาและช่วยบรรเทาความเสี่ยงก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย วิธีเรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อผู้ทำประกันเข้าเงื่อนไขเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

– แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
– ใบรับรองแพทย์
– ใบมรณบัตร
– รายงานชันสูตรและสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
– สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
– เอกสารอื่นๆ ถ้าบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ดังนั้นผู้ทำประกันอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

เอกสารการเคลมประกันการเดินทางค่ารักษาพยาบาล

วิธีเรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อผู้ทำประกันเข้าเงื่อนไขเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

– ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะและสายตา
– สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ทำประกัน
– ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียดการแจกแจงค่ารักษาพยาบาล
– เอกสารอื่นๆ ถ้าบริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติม

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย

หากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยไปก่อน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรับเคลื่อนย้าย เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา
4. ใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง