Connect with us

อัปเดตกฎใหม่ ขอวีซ่าเชงเก้น ปี2021

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีกฎเกณฑ์อะไรใหม่ ๆ บ้างในปี 2021 เราจะช่วยแนะนำข้อมูลให้คุณเตรียมพร้อมกับทริปยุโรปในฝัน

การขอวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นสามารถยื่นขอได้ที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นประจำประเทศไทย หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ก่อนยื่นขอวีซ่าอาจต้องนัดหมายหรือจองคิวผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ควรเตรียมตัวและเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดข้อผิดพลาด

จุดเด่น

  • ข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ก่อนยื่นขอวีซ่าทุกครั้งควรศึกษาอย่างละเอียด
  • เราสามารถขอวีซ่าเชงเก้นได้จากสถานทูตแห่งเดียว ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตทุกประเทศที่ไปในทริปนั้น ยกเว้นจะเดินทางนอกประเทศเชงเก้น กรณีนี้ต้องขอวีซ่าประเทศนั้น ๆ ด้วย

ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าได้นานขึ้น

ก่อนไปเที่ยวยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยคือการยื่นขอวีซ่า โดยการขอวีซ่าเชงเก้นนั้นเราต้องจองคิวทานระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์วีซ่า ฉะนั้น เราจึงควรศึกษาขั้นตอนและข้อมูลของวีซ่าเชงเก้นไปให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการดำเนินการ นอกจากนี้ก็ควรศึกษาช่วงเวลาที่จะขอวีซ่าไว้ด้วย โดยล่าสุดกฎเกณฑ์การขอวีซ่าเชงเก้น ปี 2021 ได้ขยายระยะเวลาการยื่นขอวีซ่า จากเดิมต้องยื่นขอล่วงหน้า 3 เดือน เปลี่ยนเป็นยื่นขอล่วงหน้าได้ 6 เดือน และอย่างช้าที่สุดคือ 15 วัน ก่อนเดินทาง

ถ้าประวัติดี มีสิทธิ์ได้วีซ่าอายุ 5 ปี

สำหรับกฎใหม่ของวีซ่าเชงเก้นนั้น ผู้ที่มีประวัติการเดินทางที่ดี เข้าออกประเทศตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่เคยทำผิดกฎหมาย บุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้มีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าที่มีอายุสูงสุดถึง 5 ปี โดยต้องขอเป็นวีซ่าเชงเก้นประเภท C สำหรับพำนักระยะสั้นและเป็นแบบ Multiple entry หรือวีซ่าเชงเก้นสำหรับเดินทางเข้าออกหลายครั้ง การขยายระยะเวลาของวีซ่าครั้งนี้ เพิ่มเติมจากเดิมที่สูงสุด 4 ปี เป็น 5 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวีซ่า 5 ปี จะถือว่าเป็นผู้ที่มีประวัติดีและมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม ทำให้ง่ายต่อการขอเอกสารอื่น ๆ เช่นกัน

“การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นไม่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้ เมื่อจองคิวนัดหมายแล้วควรจัดสรรเวลาและไปตามกำหนด เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า”

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเชงเก้น 5 ปี

การขอวีซ่าเชงเก้นแบบ 5 ปีนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต โดยไม่สามารถระบุได้ว่าต้องการขอแบบ 5 ปี แต่สามารถเขียนจดหมายแสดงความจำนงหรือบอกเหตุผลที่ต้องการวีซ่าแบบ 5 ปีได้ และผู้ขอวีซ่าควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าเชงเก้นแบบ 5 ปี

– เคยได้รับวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple entry ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าแบบ 5 ปี ควรมีประวัติว่าเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple entry ที่มีอายุ 2-3 ปีมาก่อน จึงมีสิทธิ์จะได้รับพิจารณาแบบ 5 ปี
– ประวัติดี ไม่เคยทำผิดกฎ ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมีประวัติการเดินทางที่ดี ไม่เคยทำผิดกฎหมาย และไม่เคยอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

การขอวีซ่าเชงเก้นนั้นต้องขอให้ตรงกับวัตถุประสงค์และลักษณะของการเดินทาง หากต้องการไปเรียนหรือไปทำงาน ควรขอวีซ่าสำหรับศึกษาต่อ หรือสำหรับการทำงานโดยเฉพาะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแพงขึ้น

การทำวีซ่าเชงเก้นก็มีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย เดิมจะอยู่ที่ 60 ยูโร หรือประมาณ 2,000 บาท แต่ทางสถานทูตเพิ่งปรับขึ้นราคาค่าธรรมเนียมของการขอวีซ่าเชงเก้นใหม่ในปี 2020 เป็น 80 ยูโร หรือประมาณ 2,700 บาท โดยอาจมีค่าบริการอื่น ๆ ของศูนย์รับคำร้องวีซ่าเพิ่มเติมด้วยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฉะนั้น ก่อนยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ผู้ขอควรศึกษากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนและควรเตรียมค่าธรรมเนียมไปให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ

ข้อควรระวังสำหรับวีซ่าเชงเก้น

กรณีที่เราขอวีซ่าเชงเก้นประเภท C หรือแบบพำนักระยะสั้น ซึ่งเป็นวีซ่าที่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางส่วนใหญ่ยื่นขอ ต้องอย่าลืมว่าวีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักในประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อการท่องเที่ยว 1 ครั้ง หากอยู่เกิน 90 วันโดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน หรือไม่ได้ยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าไว้จะถือว่าทำผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกส่งตัวกลับทันทีและจะกลายเป็นคนที่มีประวัติการเดินทางไม่ดี ส่งผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อ ๆ ไปได้

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า