Connect with us

ประกันการเดินทางจำเป็นต่อการขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไร

ประกันการเดินทางเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น เราควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการขอวีซ่า

ประกันการเดินทางจำเป็นต่อการขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไร

ประกันการเดินทางเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งในการทำวีซ่าเชงเก้น หากไม่มีเอกสารส่วนนี้ สถานทูตมีสิทธิ์ปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าได้ โดยทั่วไปแล้วทางสถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นจะกำหนดให้ผู้ขอวีซ่าซื้อประกันการเดินทางจากบริษัทที่ผ่านการรับรองโดยสถานทูต และต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีวงเงินประกันมากกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ขึ้นไป

จุดเด่น

  • ควรซื้อประกันการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน และค่าส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
  • วีซ่าเชงเก้นสามารถขอได้ล่วงหน้าเร็วที่สุด 6 เดือน และช้าที่สุดคือ 15 วันก่อนการเดินทาง

ค่ารักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศเชงเก้น

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องทำประกันการเดินทาง ก็คือค่ารักษาพยาบาลนั่นเอง เพราะค่าเงินยูโรที่ยุโรปแพงกว่าค่าเงินบาทหลายเท่าตัว ทำให้ค่ารักษาพยาบาลแพงตามไปด้วย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนต้องเข้าโรงพยาบาล เช่น บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงกำเริบ ค่ารักษาที่ตามมาอาจแพงกว่าค่าใช้จ่ายตลอดทั้งทริป หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นได้ก็จะกลายเป็นปัญหายุ่งยากในอนาคต ทางสถานทูตจึงกำหนดให้นักท่องเที่ยวทำประกันการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองมากกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท เผื่อเกิดเหตุร้ายแรง ประกันจะได้คุ้มครองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนได้

คุ้มครองค่าขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและกรณีเสียชีวิต

กรณีผู้เอาประกันบาดเจ็บสาหัสและได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าควรส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกันการเดินทางจะช่วยรับผิดชอบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ นอกจากนี้กรณีพิการหรือเสียชีวิตขณะอยู่ต่างประเทศ หากตรงตามเงื่อนไขของประกันการเดินทางก็สามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากบริษัทประกันได้ และประกันการเดินทางจะช่วยเหลือค่าส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศด้วยเช่นกัน

หากประกันการเดินทางที่ซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานทูต เช่น วงเงินคุ้มครองไม่ถึง 30,000 ยูโร หรือไม่ได้ซื้อจากบริษัทประกันที่กำหนด การขอยื่นวีซ่าอาจถูกปฏิเสธได้

ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

ระหว่างการเดินทางอาจเป็นไปได้ที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินของเราจะเสียหายหรือสูญหาย ประกันการเดินทางจะช่วยชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องได้กรณีที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง หรือถูกโจรกรรม กรณีที่ทำหายหรือทำพังเอง จะไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้

เอกสารสำหรับการขอยื่นวีซ่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละประเทศ แต่แม้ว่าทางสถานทูตจะไม่ได้ระบุให้ทำประกันการเดินทาง แต่ทุกทริปท่องเที่ยว เราควรซื้อประกันไว้เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

ดูแลการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ

ประกันการเดินทางยังช่วยคุ้มครองเที่ยวบินของเราทั้งขาไปและขากลับ กรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือถูกยกเลิกเที่ยวบินกะทันหัน เราสามารถเรียกร้องผลประโยชน์จากประกันการเดินทางที่ซื้อไว้ได้โดยเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด ส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันได้รับจากสายการบิน ทั้งนี้ กรณีที่ยกเลิกเที่ยวบินเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินร้ายแรง หรือตกเครื่องจากความประมาท จะไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้

ประกันการเดินทางช่วยยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศไทย

ประกันการเดินทางที่ระบุวันเวลาไปและกลับชัดเจนจะช่วยยืนยันจุดประสงค์การท่องเที่ยว อีกทั้งยังทำให้สถานทูตมั่นใจว่าผู้ยื่นขอวีซ่าจะเดินทางกลับประเทศไทยแน่นอน เหตุผลที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นต้องเข้มงวดเรื่องการเดินทางเข้าออกก็เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้าประเทศเพื่อไปทำงาน การกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากผู้ยื่นขอวีซ่ามีแนวโน้มว่าจะเดินทางไปทำงานและไม่มีเอกสารยืนยันการท่องเที่ยวมากพอก็อาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า