Connect with us

วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) คืออะไร

ใคร ๆ ก็อยากไปเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเชงเก้น แต่การขอวีซ่าเชงเก้นก็มีขั้นตอนที่ต้องศึกษา Tadoo พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับดี ๆ และบอกข้อมูลที่จะทำให้การขอวีซ่าของคุณง่ายขึ้น

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) คือหนังสืออนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวและเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) 26 ประเทศได้ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สามารถขอล่วงหน้าได้ 6 เดือน และช้าที่สุดคือ 15 วันก่อนเดินทาง

จุดเด่น

  • การขอวีซ่าเชงเก้น ควรยื่นเอกสารที่สถานทูตประเทศที่เราไปถึงที่แรก หรือประเทศที่เราอยู่นานที่สุดในทริป
  • ปัจจุบันการขอวีซ่าเชงเก้นมีค่าธรรมเนียม 80 ยูโร หรือประมาณ 2,700 บาท ก่อนยื่นเอกสารที่สถานทูต ควรศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมให้ถี่ถ้วน

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น

ประชาชนในกลุ่มประเทศเชงเก้นสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าตามข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเชงเก้น จึงสามารถขอวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วใช้เดินทางระหว่างประเทศเชงเก้นได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศนั้น ๆ

สำหรับประเทศในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก ดังนี้ ฝรั่งเศส, สวีเดน, เยอรมัน, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ออสเตรีย, กรีซ, แลตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิธัวเนีย, ลักเซมเบอร์ก, มอลตา, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, เชค, ฮังการี และ เอสโตเนีย

การเตรียมตัวเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ยื่นขอต้องเตรียมตัวไปอย่างดีและเตรียมเอกสารไปให้พร้อม ก่อนยื่นขอวีซ่า ผู้ยื่นขอวีซ่าควรดำเนินการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว รวมถึงควรมีแผนการเดินทางตลอดทั้งทริป เพื่อนำไปเป็นหลักฐานยืนยันการท่องเที่ยว ที่สำคัญคือต้องทำประกันการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และต้องซื้อจากบริษัทที่สถานทูตยอมรับ เพราะกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งของการยื่นวีซ่าเชงเก้น

หลังจากเตรียมเอกสารและเตรียมตัวพร้อมแล้ว ผู้ยื่นขอต้องศึกษากฎเกณฑ์ของสถานทูตที่จะไปยื่นเอกสาร สำหรับทริปเที่ยวยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น เราควรยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศที่เราไปถึงที่แรก หรือประเทศที่เราพักอาศัยอยู่นานที่สุดในทริป

“กลุ่มประเทศในสหราชอาณาจักรซึ่งได้แก่ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ ไม่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น จึงไม่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นได้ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้าประเทศในสหราชอาณาจักร ก็ต้องทำยื่นเอกสารทำวีซ่าที่สถานทูตประเทศนั้น ๆ”

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นและค่าธรรมเนียม

การขอวีซ่าเชงเก้นสามารถดำเนินการได้ที่สถานทูตประจำประเทศ หรือยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยหลังดำเนินการเรียบร้อยแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะนั้น หากยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าและค่าบริการต่าง ๆ เป็นเงินสดได้เลย แต่ถ้ายื่นเอกสารกับสถานทูตโดยตรง ผู้ยื่นขอสามารถชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการผ่านธนาคาร หรือเลือกชำระเงินที่สถานทูตเลยก็ได้

กรณีที่ทำผิดกฎหมายในประเทศเชงเก้น หรืออยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไป โดยอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้เนื่องจากมีประวัติที่ไม่ดี

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถศึกษากฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต หรือเว็บไซต์ทางการของแต่ละประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขั้นตอนที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้

– จองคิวนัดหมายกับสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้

– กรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสาร สำหรับแบบฟอร์มการขอวีซ่า (Schengen Visa Application) นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ หรือบางประเทศอาจให้กรอกข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนั้นสำคัญมาก ผู้ยื่นขอควรให้คำตอบตามจริงและครบถ้วน

– ยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ผู้ขอวีซ่าต้องไปยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้ ผู้ขอวีซ่าควรไปถึงก่อนเวลานัดหมายเพื่อจัดเตรียมและตรวจเช็คเอกสารให้พร้อม หลังจากยื่นเอกสารแล้ว ทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องจะเก็บข้อมูลชีวภาพ ซึ่งก็คือ ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และถ่ายรูปที่เห็นหน้าชัดเจน ไม่มีเครื่องประดับใด ๆ

– เรียกสัมภาษณ์ หากยื่นเอกสารกับศูนย์รับคำร้องส่วนใหญ่จะไม่มีขั้นตอนเรียกสัมภาษณ์ แต่ถ้ายื่นกับสถานทูตอาจมีการเรียกสัมภาษณ์ระหว่างรอพิจารณาอนุมัติวีซ่า ดังนั้นผู้ขอวีซ่าควรเตรียมตัวไปให้พร้อม เพื่อตอบคำถามหากต้องเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต

– รอผลพิจารณาและรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า หลังยื่นเอกสาร เก็บข้อมูลชีวภาพ และสัมภาษณ์เสร็จ ก็ถือว่าขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยส่วนใหญ่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะทราบผลภายใน 15 วัน และสามารถรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าคืนได้หลังทราบผล ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเดินทางมารับที่สถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง กรณีไม่สะดวกมารับ สามารถใช้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ แต่จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

อายุของวีซ่าเชงเก้น

หากเป็นวีซ่าเชงเก้นแบบทั่วไป อายุของวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต แต่ในการท่องเที่ยว 1 ครั้ง ผู้ขอวีซ่าสามารถอยู่ในประเทศเชงเก้นได้นานที่สุด 90 วัน สำหรับวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple หรือวีซ่าที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทาง ทางสถานทูตได้ขยายเวลาให้วีซ่ามีอายุ 5 ปี และสามารถอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้นนานที่สุด 90 วัน ในเวลาทุก ๆ 6 เดือน

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า