Connect with us

เทคนิคการเขียนจดหมายขอวีซ่าให้ผ่านฉลุย

เขียนจดหมายแนะนำตัวขอวีซ่าอย่างไรให้ผ่าน Tadoo พร้อมแนะนำเทคนิคการเขียนที่ทำให้คุณขอวีซ่าผ่านฉลุยในครั้งเดียว

ทำไมต้องเขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อขอวีซ่า

จดหมายแนะนำตัวสำหรับขอวีซ่า หรือ Visa introduction letter อาจไม่ใช่เอกสารสำคัญที่ทางสถานทูตกำหนดแต่ก็เป็นเอกสารที่ช่วยให้วีซ่าของเราได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น เพราะจำนวนผู้ขอวีซ่าในแต่ละวันเยอะมาก จดหมายแนะนำตัวจะช่วยอธิบายตัวตนของผู้ขอวีซ่าให้สถานทูตรับรู้และเข้าใจ หากทางสถานทูตพิจารณาแล้วว่าผู้ยื่นขอวีซ่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ก็จะได้รับวีซ่ากลับมาง่าย ๆ ผ่านฉลุยในรอบเดียว

จุดเด่น

  • คนที่ทำอาชีพอิสระควรแนบจดหมายแนะนำตัวไปด้วยขณะยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นเอกสารสนับสนุนการทำงานและแหล่งที่มารายได้
  • จดหมายแนะนำตัวต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

เทคนิคการเขียนจดหมายขอวีซ่า

จดหมายแนะนำตัวสำหรับขอวีซ่าควรเขียนให้กระชับแต่มีข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อให้สถานทูตพิจารณาได้สะดวกขึ้น การเขียนจดหมายแนะนำตัวไม่ยากอย่างที่คิด ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถหาตัวอย่างและวิธีการเขียนได้จากอินเทอร์เน็ต โดยจดหมายต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการมากแต่ต้องสื่อสารเข้าใจ สำหรับเทคนิคการเขียนจดหมายขอวีซ่าให้ผ่านได้ง่าย ๆ มีดังนี้

ข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง

ในย่อหน้าแรกของจดหมายแนะนำตัวจะต้องระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าทั้งชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขที่พาสปอร์ต ตำแหน่ง อาชีพ รวมถึงวันเดินทางและจุดประสงค์ของการเดินทางด้วย ข้อมูลเหล่านี้ควรจะถูกต้องและชัดเจนเนื่องจากเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เดินทาง หากทางสถานทูตมีข้อสงสัยตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว ผู้ขอก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าสูงมาก

“สำหรับคนที่ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางเอง เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือคนที่ยังไม่มีรายได้ จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship letter) ที่เขียนโดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางซึ่งต้องเป็นคนในครอบครัวหรือคู่สมรสเท่านั้น”

อธิบายหน้าที่การงานและแหล่งที่มารายได้

ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะอาชีพ หน้าที่การงาน และแหล่งที่มารายได้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้สถานทูตมั่นใจว่าผู้ขอวีซ่าจะไม่หนีไปทำงานและเดินทางกลับประเทศไทยแน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอวีซ่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและแหล่งที่มารายได้ควรตรงกับหนังสือรับรองการทำงานที่บริษัทต้นสังกัดออกให้ หากทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ควรอธิบายลักษณะการทำงานอย่างละเอียด เพื่อรับรองแหล่งที่มาของรายได้ หากมีใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่ติดต่องานกับบริษัทที่น่าเชื่อถือก็สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารรับรองได้

เทคนิคการเขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อขอวีซ่าง่าย ๆ คือเขียนตามความจริงและเขียนให้เข้าใจง่าย หากเราบริสุทธิ์ใจ ก็สามารถขอวีซ่าให้ผ่านฉลุยได้ไม่ยาก

บอกแผนการเดินทาง

ย่อหน้าต่อมาควรบอกแผนการเดินทางอย่างละเอียดว่าการเดินทางครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไร และจะเดินทางไปประเทศอะไรในวันที่เท่าไร หากไปหลายประเทศและหลายเมืองควรระบุชื่อเมือง ชื่อประเทศ รวมถึงช่วงเวลาและจำนวนวันทั้งหมดที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ แผนการเดินทางที่เขียนในจดหมายแนะนำตัวต้องสอดคล้องกับหลักฐานการเดินทางที่ยื่นไป หากพักกับญาติหรือคนรู้จักก็ควรมีจดหมายเชิญจากคนในประเทศเพื่อสนับสนุนหลักฐานการเดินทางจะทำให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าง่ายขึ้น

ยืนยันว่าจะกลับประเทศไทย

ย่อหน้าสุดท้ายผู้ยื่นขอวีซ่าควรเขียนข้อความยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดแน่นอนโดยระบุวันเดินทางให้ชัดเจน และควรแจกแจงเหตุผลเป็นข้อ ๆ ว่าเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้วมีกิจธุระใดที่ต้องทำบ้างเพื่อยืนยันความผูกมัดกับประเทศไทย เช่น เดินทางกลับมาเพื่อทำงานต่อตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดูแลกิจการ หรือเพื่อศึกษาต่อให้ครบหลักสูตร เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า