Connect with us

จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายสำหรับการขอวีซ่า (Sponsorship Letter)

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ยังไม่มีรายได้ จะขอวีซ่าต้องใช้จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย Tadoo พร้อมแบ่งปันข้อมูลดี ๆ ทำให้การขอวีซ่าไม่ยากอย่างที่คิด

จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship Letter)

คือจดหมายสำหรับการขอยื่นวีซ่ากรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้เนื่องจากยังไม่มีรายได้ เช่น นักเรียน นักศึกษา จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายต้องเขียนโดยผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ และต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

จุดเด่น

  • จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายควรยื่นพร้อมกับเอกสารระบุความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส
  • ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ควรเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ หรือคู่สมรส

จุดประสงค์ของการเขียน จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายสำหรับการขอวีซ่า

เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งในการขอวีซ่าคือเอกสารการเงิน เช่น Statement หรือหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก เหตุผลที่สถานทูตต้องตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เพราะต้องการยืนยันว่าผู้ยื่นขอวีซ่ามีทุนทรัพย์มากพอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงเป็นป้องกันการหลบหนีไปทำงานต่างประเทศด้วย

สำหรับพนักงานบริษัท หรือเจ้าของกิจการ เพียงมีเอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัดหรือหนังสือจดทะเบียน และประวัติการเงินที่น่าเชื่อถือ ก็สามารถขอวีซ่าได้ไม่ยาก แต่ผู้ที่ยังไม่มีรายได้ เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลว่างงาน หากต้องการเดินทางไปประเทศที่ต้องใช้วีซ่า เช่น อเมริกา อังกฤษ หรือประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยวหรือศึกษาต่อ จำเป็นต้องให้บุคคลในครอบครัวเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้ เพื่อยืนยันกับสถานทูตว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางจะมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอน

เงื่อนไขในการรับรองค่าใช้จ่าย

การรับรองค่าใช้จ่ายสำหรับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวหรือศึกษาต่อ ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ควรเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติสนิท หรือคู่สมรส สำหรับจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายนั้นต้องยื่นพร้อมกับเอกสารระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวจริง ๆ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือทะเบียนสมรส

กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานแล้วและมีรายได้ คุณไม่ควรยื่นจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย แม้ในความเป็นจริงจะมีบุคคลอื่นช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ก็ตาม เพราะจดหมายจะทำให้หลักฐานการเงินและการทำงานของคุณไม่น่าเชื่อถือ หากคุณมีแผนจะท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้ว ควรเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อการขอวีซ่าโดยจัดการบัญชีให้ดูน่าเชื่อถือ ต้องมีเงินเข้าและออกอย่างสม่ำเสมอ

“จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาตัวอย่างและวิธีเขียนได้จากเว็บไซต์ทั่วไป”

เนื้อหาในจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย

จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายต้องเขียนโดยผู้ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทน โดยต้องมีเนื้อหาระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และความสัมพันธ์กับผู้เดินทาง พร้อมแจกแจงจุดประสงค์ของการเดินทางให้ชัดเจนว่าเดินทางไปทำอะไร เป็นระยะเวลาเท่าไรและมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง รวมถึงรับรองว่าค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างพำนักอยู่ต่างประเทศ ผู้ออกค่าใช้จ่ายจะรับผิดชอบทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วจดหมายรับรองมักใช้ในกรณีที่พ่อแม่รับรองค่าใช้จ่ายให้ลูก หรือคู่สมรสรับรองให้กัน

หลักฐานทางการเงินสำคัญมากสำหรับการยื่นวีซ่า หากเป็นทริปท่องเที่ยวที่รู้ล่วงหน้า เราสามารถจัดการระบบการเงินและการเดินบัญชีให้สวยงามและดูน่าเชื่อถือได้ กรณีนี้จะทำให้ขอวีซ่าผ่านได้ง่ายขึ้น

เดินทางไปหาแฟนที่ต่างประเทศ จะเขียนจดหมายรับรองอย่างไรดี

กรณีที่ผู้เดินทางมีแฟนหรือคนรักที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสอาศัยอยู่ต่างประเทศ แล้วต้องการเดินทางไปเยี่ยม กรณีนี้ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ควรให้คนรักเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายแม้ว่าทางนั้นจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เพราะจดหมายจะแสดงถึงความไม่น่าเชื่อถือและทางสถานทูตอาจพิจารณาว่าผู้เดินทางเสี่ยงที่จะไปทำงานหรือไม่กลับประเทศไทยตามกำหนด เพราะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเองได้

ทางที่ดีที่สุด ถ้าผู้เดินทางมีรายได้หรืองานประจำ ควรจัดการบัญชีล่วงหน้า 6 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ควรมีทั้งเงินเข้า-ออก และเงินเก็บอย่างเหมาะสม ผู้เดินทางสามารถยื่น Statement พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารได้ แต่ถ้าผู้เดินทางยังไม่มีรายได้ ควรให้คนในครอบครัวรับรองค่าใช้จ่ายแทน และอาจแนบหนังสือเชิญจากคนรักได้ โดยควรระบุระยะเวลาที่พักอาศัยให้ชัดเจน

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า