Connect with us

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร Tadoo จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณ พร้อมแนะนำเคล็ดลับดี ๆ ในการขอวีซ่าเชงเก้น

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) คือวีซ่าสำหรับใช้เดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นในทวีปยุโรป 26 ประเทศ ทั้งนี้ วีซ่าเชงเก้นไม่ได้มีประเภทเดียว แต่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทตามลักษณะของการเดินทาง ดังนี้

1. วีซ่าเชงเก้น ประเภท A
2. วีซ่าเชงเก้น ประเภท B
3. วีซ่าเชงเก้น ประเภท C
4. วีซ่าเชงเก้น ประเภท D

จุดเด่น

  • วีซ่าเชงเก้นแบบ Single Entry คือวีซ่าที่สามารถเข้าออกประเทศได้เพียงครั้งเดียว หากเดินทางออกไปแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้
  • วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple Entry คือวีซ่าที่สามารถใช้เข้าออกประเทศได้หลายครั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด

วีซ่าเชงเก้นประเภท A

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับเปลี่ยนเครื่อง (Transit) กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติประเทศเชงเก้นเดินทางโดยเครื่องบินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศ และต้องแวะจอดเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเชงเก้น ถ้าบุคคลนั้นต้องการเดินทางออกนอกสนามบินก็ต้องทำวีซ่าประเภท A แต่ถ้าไม่ได้ออกจากสนามบินก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเชงเก้น ประเภท B

วีซ่าประเภท B นี้จะคล้ายกับวีซ่าประเภท A คือใช้ในกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องเช่นกัน เพียงแต่วีซ่าประเภท B จะมีอายุไม่เกิน 5 วัน และออกให้กับผู้ที่เดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง โดยประเทศปลายทางไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งในการเดินทางต้องแวะผ่านประเทศเชงเก้น เช่น เดินทางจากประเทศไทยไปแคนาดา แล้วต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่ยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรณีนี้ผู้เดินทางต้องมีวีซ่าของประเทศปลายทาง หรือวีซ่าแคนาดา และสามารถขอวีซ่าเชงเก้นประเภท B ได้ เพราะต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่ยุโรป

“เอกสารสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นแบบ Single Entry และแบบ Multiple Entry จะไม่ต่างกัน ก่อนยื่นขอวีซ่า ควรศึกษาเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและความรวดเร็ว”

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C

ประเภท C คือวีซ่าระยะสั้น (Short-term stay) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวยุโรปหรือมาเยี่ยมญาติ รวมถึงสามารถใช้เดินทางมาทำธุระที่ต้องอยู่ยุโรปเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ด้วย วีซ่าประเภท C มีทั้งแบบ Single entry หรือเดินทางเข้าออกครั้งเดียว, แบบ Double entry หรือเดินทางเข้าออกได้ 2 ครั้ง และแบบ Multiple entry หรือเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง โดยไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม ผู้เดินทางจะสามารถพำนักที่ประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

การขอวีซ่าเชงเก้นอาจต้องนัดหมายล่วงหน้าและไม่สามารถมอบอำนาจให้ใครไปแทนได้ ฉะนั้น ผู้ขอจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ไปตามวันที่นัดหมายได้อย่างไม่ติดขัด

วีซ่าเชงเก้น ประเภท D

ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้นได้มากกว่า 90 วัน เพราะเป็นวีซ่าระยะยาวนั่นเอง อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ในการเดินทางระหว่างประเทศเชงเก้นยังขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสถานทูต เช่น คุณขอวีซ่าประเภท D เพื่ออยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่หากต้องการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมนี กรณีอาจไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เพราะเป็นการเดินทางไปแล้วกลับ และที่อยู่หลัก ๆ ของคุณต้องเป็นที่ฝรั่งเศส

อายุของวีซ่าเชงเก้น

กรณีไปเที่ยวยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้นแล้วขอวีซ่าประเภท C ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถพำนักในประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ในความเป็นจริงเมื่อคุณไปยื่นขอวีซ่า ทางสถานทูตจะพิจารณาแผนการท่องเที่ยวของเราเป็นหลักว่าทริปของเรามีกี่วันและเดินทางไปที่ไหนบ้าง เช่น ทริป 20 วัน เราอาจจะได้วีซ่าเชงเก้นอายุ 20 วันหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา กรณีได้วีซ่า 90 วัน ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางภายใน 90 วันที่กำหนด หากพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วยังไม่ได้เดินทาง ต้องขอวีซ่าใหม่ ฉะนั้น เราไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นปี แต่ก็ควรศึกษาข้อมูลเพื่อจะได้ยื่นขอในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า