Connect with us

ความคุ้มครองวีซ่าคืออะไร

ประกันการเดินทางจำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าบางประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้น ก่อนขอวีซ่า ควรศึกษารายละเอียดให้ดี เพื่อจะได้หากรมธรรม์ที่เหมาะสม

ความคุ้มครองวีซ่าในประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางสำคัญมากสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะกับทริปต่างประเทศ เพราะประกันจะช่วยคุ้มครองผู้เอาประกันตลอดทริปไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม หากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ต่างประเทศ ประกันการเดินทางจะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล รวมถึงรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการเดินทางของเราด้วย นอกจากนี้ประกันการเดินทางยังเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่าบางประเทศอีกด้วย

จุดเด่น

  • การขอวีซ่าบางประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้น มีข้อกำหนดให้ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องทำประกันการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองตามเงื่อนไขของสถานทูต
  • หากขอวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทประกันยินดียกเลิกกรมธรรม์และคืนเบี้ยประกันให้ผู้เอาประกัน โดยต้องยื่นจดหมายปฏิเสธจากสถานทูตเป็นหลักฐานยืนยัน

วีซ่าคืออะไร

วีซ่า คือ เอกสารสำคัญที่รับรองว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศหนึ่ง ๆ โดยที่บุคคลผู้นั้นไม่ใช่ประชาชนในประเทศ วีซ่าแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดให้ทำตาม เช่น ห้ามเข้าบางพื้นที่ ห้ามอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด หรือจำนวนครั้งที่เข้าออก หากฝ่าฝืน ผู้ถือวีซ่ามีสิทธิ์ถูกยกเลิกวีซ่าและจะมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งอื่น ๆ ได้

ทำไมต้องมีความคุ้มครองวีซ่าในประกันการเดินทาง

ในขั้นตอนการขอวีซ่าของหลาย ๆ ประเทศจำเป็นต้องใช้ประกันการเดินทางเพราะเป็นเอกสารสำคัญเพื่อยืนยันการเดินทางไปและกลับ นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักประกันรองรับความเสี่ยงขณะท่องเที่ยวอีกด้วย ประกันเดินทางจะมีวงเงินคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและชดเชยค่าเสียหายจากทรัพย์สินหรือการเดินทางของผู้เอาประกัน ซึ่งหากเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเป็นเงินจำนวนมาก

การพิจารณาเพื่ออนุมัติวีซ่าของบางประเทศ เช่น วีซ่าเชงเก้น นั้น จะให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาก เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉินจริง ๆ ผู้ขอวีซ่าจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ จึงระบุเงื่อนไขให้ผู้ขอวีซ่าทำประกันการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากขอวีซ่าไม่ผ่าน ผู้เอาประกันสามารถขอเบี้ยประกันคืนได้โดยส่งจดหมายปฏิเสธจากสถานทูตให้บริษัทประกัน ทางบริษัทจะยกเลิกกรมธรรม์ให้ทันที พร้อมคืนเงินให้เต็มจำนวน

ประกันการเดินทางสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางไปและกลับของเราได้ โดยสามารถใช้ยื่นประกอบตอนขอวีซ่า หรือยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้

ความคุ้มครองที่ควรมีในประกันการเดินทางสำหรับการขอวีซ่า

ก่อนซื้อประกันการเดินทาง เราต้องรู้จุดหมายและเตรียมตัววางแผนไว้แล้ว สำหรับทริปท่องเที่ยวหรือการเดินทางไปประเทศที่ต้องขอวีซ่า เราควรซื้อประกันการเดินทางที่มีเงื่อนไขและความคุ้มครองดังนี้

– วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามที่สถานทูตกำหนด
– ซื้อกรมธรรม์จากบริษัทที่เชื่อถือได้ หรือจากบริษัทที่สถานทูตกำหนด

หากกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ซื้อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูต ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ก่อนยื่นเอกสารขอวีซ่าและก่อนซื้อประกันการเดินทางจึงควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

ไม่ว่าจะต้องขอวีซ่าหรือไม่ แต่การท่องเที่ยวทุกทริปควรทำประกันการเดินทางไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ซื้อประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองวีซ่าอย่างไร

กรณีที่ซื้อประกันการเดินทางกับตัวแทนของบริษัทประกัน ผู้ซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการประกันการเดินทางสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่า โดยก่อนซื้อประกัน ควรศึกษาเงื่อนไขการขอวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไปอย่างละเอียด เพื่อให้ได้กรมธรรม์ที่เหมาะสม

แต่ถ้าหากซื้อประกันการเดินทางผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ขั้นตอนจะง่ายขึ้นโดยผู้ซื้อสามารถเลือกจุดหมายปลายทาง พร้อมเปรียบเทียบกรมธรรม์เพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด นอกจากนี้บางเว็บไซต์ยังแสดงรายละเอียดของวงเงินคุ้มครองและระบุไว้ชัดเจนว่าแผนประกันนี้สามารถใช้ขอวีซ่าได้

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า