Connect with us

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี

หลายคนอาจกลัวการขอวีซ่า เพราะถ้าขอไม่ผ่านจะเสียทั้งเงินและเวลา Tadoo พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณขอวีซ่าได้สบาย ๆ ผ่านฉลุย ไม่ต้องขอซ้ำ

เหตุผลที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า

การขอวีซ่าไม่ผ่านถือเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้ว ยังเสียค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าไปฟรี ๆ แบบไม่ได้อะไรกลับมาด้วย หลายคนจึงกลัวการขอวีซ่าแต่เมื่อจำเป็นต้องใช้ การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้วีซ่าของเราผ่านฉลุย สำหรับเหตุผลที่ทำให้หลายคนขอวีซ่าไม่ผ่าน มีดังนี้

– เอกสารตกหล่นหรือผิดพลาด
– ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ
– ตอบคำถามไม่ได้ จุดประประสงค์ไม่ชัดเจน
– ไม่มีพันธะผูกพันที่ประเทศไทย

จุดเด่น

  • หากถูกปฏิเสธวีซ่า สามารถขอใหม่ได้ทันที แต่ไม่แนะนำให้ทำหากยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เพราะมีสิทธิ์จะขอวีซ่าไม่ผ่านอีกครั้ง
  • กรณีที่ซื้อประกันการเดินทางไปแล้ว ขอวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทประกันยินดีคืนค่าเบี้ยประกันให้

เอกสารตกหล่นหรือผิดพลาด

เอกสารสำหรับขอวีซ่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อรู้ว่าจะต้องไปยื่นขอวีซ่า เราควรเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วน เกินดีกว่าขาด รวมถึงควรเตรียมไปทั้งฉบับจริงและสำเนา เพราะหากเอกสารตกหล่น หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่านได้ นอกจากนี้ผู้ยื่นขอวีซ่าควรตรวจทานความถูกต้องของเอกสารให้ละเอียด ชื่อสกุลควรสะกดเหมือนกันทุกฉบับ ในส่วนของแบบฟอร์มวีซ่าที่ต้องกรอก ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และต้องเลือกวีซ่าให้ถูกประเภทด้วย

ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ

การขอวีซ่าหลายประเทศจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นขอวีซ่า รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ด้วยเช่นกัน หากผู้ขอวีซ่ามีเงินก้อนใหญ่โอนเข้ามาก่อนวันยื่นเอกสารเพียงไม่กี่วันโดยไม่ทราบที่มา กรณีนี้อาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ขณะเดียวกันหากผู้ขอวีซ่าไม่มีเงินเก็บ หรือสถานทูตพิจารณาแล้วว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตลอดทริป หรือต่อการศึกษาต่อ กรณีนี้ก็อาจขอวีซ่าไม่ผ่านได้เช่นกัน

“ผู้ที่เคยอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Overstay) รวมถึงเคยทำผิดกฎหมาย หรือมีประวัติไม่ดีเกี่ยวกับการเดินทาง อาจไม่สามารถขอวีซ่าได้หรือได้รับการปฏิเสธแน่นอน ดังนั้น เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว เราควรปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑ์เพื่อผลประโยชน์ในการขอวีซ่าครั้งต่อ ๆ ไป”

ตอบคำถามไม่ได้ จุดประประสงค์ไม่ชัดเจน

สถานทูตบางประเทศมีข้อกำหนดให้ผู้ยื่นขอวีซ่ามาสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ซึ่งขั้นตอนการสัมภาษณ์นี้สำคัญมากเช่นกัน หลายคนเอกสารเรียบร้อยดี แต่ตอบคำถามไม่ได้ทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่าน ดังนั้น เราจึงควรเตรียมตัวไปให้พร้อม เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ ควรตอบคำถามให้ชัดเจน หนักแน่น และสามารถอธิบายเหตุผลของการเดินทางได้ รวมถึงคำตอบควรสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นไป

จุดประสงค์ของการเดินทางก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สถานทูตจะพิจารณาโดยอาจตรวจสอบจากเอกสารเพียงอย่างเดียว หรือพิจารณาร่วมกับคำตอบจากการสัมภาษณ์ หากสถานทูตพบว่าแผนการเดินทางหรือแผนการศึกษาต่อของผู้ขอวีซ่าไม่สมเหตุสมผล ก็อาจเป็นเหตุให้ไม่อนุมัติวีซ่าได้

การอ้างว่ามีคนรู้จักมีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับการขอวีซ่า เพราะถ้าเราเดินทางโดยมีจดหมายเชิญจากประชาชนในประเทศนั้น ๆ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แต่ถ้าเป็นการอ้างถึงเฉย ๆ ไม่มีข้อมูลระบุตัวตนชัดเจน สถานทูตอาจพิจารณาว่าเรามีพฤติกรรมน่าสงสัยและทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่านได้

ไม่มีพันธะผูกพันที่ประเทศไทย

สถานทูตจะไม่อนุมัติวีซ่าให้บุคคลที่มีความเสี่ยงจะไม่กลับประเทศ หรือเสี่ยงหลบหนีไปทำงานต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสถานทูตจะต้องตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มงวด กรณีที่ขอวีซ่าไม่ผ่านเพราะไม่มีพันธะผูกพันที่ประเทศไทยอาจเกิดจากเอกสารไม่เพียงพอและไม่ชัดเจน เช่น ไม่ได้ยื่นเอกสารที่แสดงพันธะเกี่ยวกับคู่สมรส ลูก หรืออสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้อาจเกิดจากเอกสารเกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ชัดเจนได้ เช่น ไม่มีใบรับรองการทำงานจากบริษัท หรือมีแล้วให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ อาจไม่ได้ยื่นหนังสือจดทะเบียนให้ทางสถานทูตพิจารณา เมื่อเอกสารแสดงพันธะไม่ชัดเจน สถานทูตก็อาจพิจารณาว่าคุณมีโอกาสที่จะไม่กลับประเทศไทย

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรดี

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะระบุเหตุผลมาด้วยเพื่อให้เรารับรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไข ฉะนั้น เมื่อรับรู้แล้วว่าวีซ่าไม่ผ่าน สิ่งที่ไม่ควรทำคือยื่นเอกสารขอวีซ่าใหม่ทันที แม้ว่าสถานทูตจะไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นขอครั้งใหม่ แต่การขอใหม่ทันทีโดยไม่ได้แก้ไขข้อผิดพลาดเดิมอาจทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่ากลับมาอีก หากถูกปฏิเสธหลายครั้งจะกลายเป็นประวัติที่ไม่ดีและส่งผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่า คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยศึกษาจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและปฏิบัติตัวดังนี้

1. เตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่ทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่านมักเกี่ยวกับเอกสาร ดังนั้น สำหรับการขอวีซ่าครั้งใหม่ หากเราเตรียมเอกสารไปให้ครบ ถูกต้อง และสอดคล้องกันก็จะช่วยให้ได้รับอนุมัติวีซ่า

2. ออมเงินและจัดการหน้าบัญชีให้สวยงาม ก่อนเดินทาง เรามักจะรู้ล่วงหน้าหลายเดือน บางคนอาจจะรู้ล่วงหน้าเกือบปี ดังนั้น เราจึงมีเวลาที่จะออมเงินและจัดการบัญชีให้ดูน่าเชื่อถือโดยการให้มีกระแสเงินเข้าและออกสม่ำเสมอ พร้อมมีเงินออมเป็นก้อน

3. เลือกสถาบันและคอร์สเรียนที่เหมาะสม ข้อนี้เหมาะสำหรับคนที่ขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อ เพราะคอร์สเรียนที่ถูกเกินไป สถาบันที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือคอร์สที่ลงเรียนไม่สอดคล้องกับประวัติการศึกษา อาจทำให้สถานทูตไม่อนุมัติวีซ่าให้เราได้ เนื่องจากสถานทูตสงสัยว่าจะไปทำงานมากกว่าไปเรียนนั่นเอง

4. ไม่มีประกัน การขอวีซ่าบางประเทศจะกำหนดให้ผู้ขอวีซ่าทำประกันการเดินทาง หรือประกันสุขภาพไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน หากไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย หรือซื้อแล้วแต่วงเงินไม่เป็นไปตามกำหนดก็ทำให้ขอวีซ่าไม่ผ่านได้

5. เตรียมตัวตอบคำถามให้ดี บางคนอาจจะมาตกม้าตายตอนสัมภาษณ์ ฉะนั้น เราจึงควรเตรียมคำตอบไปให้ดีและพยายามใจเย็นเพื่อลดอาการตื่นเต้น หากเราเดินทางไปโดยไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงและคำตอบของเราตรงกับเอกสารที่ยื่นก็จะทำให้ผ่านสัมภาษณ์ได้ไม่ยากเย็น

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า