Connect with us

วีซ่าสำหรับนักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา หรือคนที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการศึกษาต่อ Tadoo ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนมาไว้ที่นี่แล้ว คุณจะได้รับคำแนะนำอย่างดีจากเว็บไซต์ของเรา

ทำไมต้องขอวีซ่าสำหรับนักเรียน นักศึกษา

สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนหรือนักศึกษาจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักอาศัยในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานจนกว่าจะจบหลักสูตร อีกทั้งวีซ่ายังช่วยระบุขอบเขตของสิทธิ์และความคุ้มครองที่จะได้รับ วีซ่านักเรียนของบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้ทำงาน แต่บางประเทศทำได้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ

จุดเด่น

  • วีซ่านักเรียนสามารถขอได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้ยื่นขอ
  • ก่อนยื่นขอวีซ่า นักเรียนหรือนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาที่จะไปเรียนก่อน และต้องนำหลักฐานนั้นมายื่นให้สถานทูตพิจารณาด้วยเช่นกัน

เอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนสำคัญในการขอวีซ่านักเรียนคือการเตรียมเอกสาร เพราะเอกสารมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นอย่างมาก หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วนก็สามารถขอวีซ่านักเรียนได้ง่าย ๆ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมจะเป็นไปตามที่สถานทูตกำหนดแต่โดยทั่วไปจะมีเอกสารสำคัญดังนี้

1. แบบฟอร์มสำหรับขอวีซ่าที่สถานทูตกำหนด
2. หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางควรมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน หากมีเล่มเก่าควรเตรียมไปด้วย
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาดตามที่สถานทูตกำหนด เห็นใบหน้าชัดเจน พื้นหลังสีเรียบ ๆ เช่น สีขาว และควรแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับหรือแว่นตา
4. ทะเบียนบ้านทั้งฉบับจริงและสำเนา
5. บัตรประจำตัวประชาชนทั้งฉบับจริงและสำเนา
6. สูติบัตร
7. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
9. ใบรับรองสถานะความเป็นนักเรียน ผลการเรียน หรือใบจบการศึกษาที่รับรองโดยสถาบันศึกษาแล้ว
10. จดหมายวีซ่าที่สถาบันที่กำลังจะไปศึกษาต่อออกให้
11. จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้)
12. หน้าสมุดบัญชีและ Statement ย้อนหลัง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่านักเรียน

นอกจากเอกสารสำคัญที่กล่าวไปแล้ว สถานทูตบางแห่งก็อาจจะระบุเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะของประเทศนั้น ๆ เช่น ผลตรวจสุขภาพ ผลตรวจปอดเพื่อหาเชื้อวัณโรค หรือผลสอบวัดระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ กรณีที่ได้รับทุนจากรัฐบาลหรือทุนของบริษัท ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องยื่นจดหมายรับรองของทุนที่ได้รับเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และยื่นจดหมายรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือนและตำแหน่งหน้าที่ไว้ชัดเจน หากเป็นเจ้าของกิจการ สามารถยื่นหนังสือจดทะเบียนบริษัทได้

“เอกสารที่นำมายื่นกับสถานทูตเพื่อขอวีซ่านักเรียนต้องถูกต้องและไม่ควรมีข้อผิดพลาด ฉะนั้น ก่อนยื่นเอกสาร ควรตรวจทานให้เรียบร้อยอีกครั้งเพราะหากมีข้อมูลผิดพลาด หรือสะกดคำไม่ตรงกัน อาจมีผลต่อการอนุมัติวีซ่าได้”

ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอวีซ่านักเรียน

หลังเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอวีซ่าก็ต้องศึกษาขั้นตอนการยื่นเอกสารโดยกฎเกณฑ์ของสถานทูตแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ถึงอย่างนั้นส่วนใหญ่จะต้องจองคิวเพื่อนัดสัมภาษณ์จากนั้นจึงเดินทางไปยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ที่สถานทูต การเดินทางไปสัมภาษณ์นั้นต้องไปด้วยตัวเอง ฉะนั้น หลังจากได้คิวมาแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าควรจัดการตารางเวลาของตัวเองเพื่อให้มีเวลาว่างไปสัมภาษณ์วีซ่า

สำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่ผลการเรียนที่ประเทศไทยไม่ค่อยดี คุณควรจะเตรียมคำตอบเพื่ออธิบายว่าคุณวางแผนการเรียนไว้อย่างไรและปรับปรุงตัวอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น

เทคนิคสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนอย่างไรให้ผ่านฉลุย

การเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการไปสัมภาษณ์วีซ่า หลายคนเตรียมเอกสารมาอย่างดีแต่ตกสัมภาษณ์ก็มี เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนของการขอวีซ่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ สำหรับเทคนิคการสัมภาษณ์วีซ่านั้นนอกจากเรื่องของข้อมูลแล้ว การแต่งกายก็เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากรูปลักษณ์ภายนอกของเราดูน่าเชื่อถือ จะช่วยให้สถานทูตเชื่อมั่นและอนุมัติวีซ่าให้เราได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ถ้าใครมีสูทควรใส่สูทไป ถ้าไม่มีก็ควรใส่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงสแลกขายาว หรือกระโปรงสำหรับผู้หญิง ควรแต่งกายให้สุภาพและดูภูมิฐานที่สุด

เตรียมพร้อมตอบคำถาม

การขอวีซ่านักเรียนบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตด้วย ถึงแม้ระหว่างสัมภาษณ์จะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ก็มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าเป็นอย่างมาก ผู้ยื่นขอวีซ่าควรเตรียมตัวด้วยการหาข้อมูลและเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า คำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับจุดประสงค์การเดินทางของเรา หากกำลังไปศึกษาต่อก็ต้องมีคำตอบว่าทำไมถึงเลือกศึกษาต่อที่ประเทศนี้ หรือที่สถาบันนี้ รวมถึงวางแผนอนาคตหลังเรียนจบไว้อย่างไร

คำตอบที่ตอบไปนั้นควรอธิบายชัดเจน ไม่ควรตอบแบบกลาง ๆ หรือเหมารวมว่าเพราะสถาบันนี้ดี แต่ควรแจกแจงเหตุผลได้เป็นข้อว่าดีอย่างไรและมีจุดเด่นที่ตรงไหน การตอบคำถามลักษณะนี้จะทำให้สถานทูตเห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะไปศึกษาต่อจริง ๆ

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า