Connect with us

ประกันการเดินทางกับความคุ้มครองวีซ่าประเภทต่างๆ

ประกันการเดินทางจำเป็นหรือไม่สำหรับการขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ tadoo พร้อมให้คำตอบและคำแนะนำดี ๆ เพื่อให้คุณได้กรมธรรม์ที่ตรงใจ

ประเภทของวีซ่า

วีซ่าสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภทตามจุดประสงค์ของการเดินทาง แต่วีซ่าที่คนไทยนิยมยื่นขอจะมี 3 ประเภท ดังนี้

1. วีซ่าท่องเที่ยว
2. วีซ่าธุรกิจ
3. วีซ่านักเรียน/นักศึกษา

จุดเด่น

  • การขอวีซ่าทุกประเภท ควรเตรียมตัวและเตรียมเอกสารไปให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
  • เอกสารและขั้นตอนการขอวีซ่าของสถานทูตแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ผู้ยื่นขอวีซ่าควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจองคิวเพื่อยื่นเอกสาร

ความคุ้มครองวีซ่า

ทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะไปที่ไหน หรือไปทำอะไร เราควรซื้อประกันการเดินทางไว้เพื่อเป็นหลักประกันรองรับความเสี่ยงระหว่างท่องเที่ยว ทำงาน หรือไปศึกษาต่อ ประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินและเที่ยวบินจากเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันภัยยังเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันการเดินทางของเราได้ดีอีกด้วย

การขอวีซ่าบางประเภท เช่น วีซ่าเชงเก้น (Schengen visa) ต้องใช้กรมธรรม์ประกันการเดินทางเป็นหลักฐานประกอบการขอวีซ่าเนื่องจากสถานทูตต้องการความมั่นใจว่าผู้เดินทางจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าส่งตัวผู้ป่วย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ประกันการเดินทางไม่ใช่เอกสารจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าทุกประเทศ แต่ผู้เดินทางก็ควรทำประกันการเดินทางเอาไว้ เพราะกรมธรรม์ประกันระบุวันเดินทางไปและกลับที่แน่นอน หลักฐานนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ขอวีซ่าได้ง่ายขึ้น

ประกันการเดินทางกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว คือหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยวหรือพำนักระยะสั้น ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางเข้าและออกตามกำหนด หรือตามอายุของวีซ่า หากฝ่าฝืนจะเป็นประวัติที่ไม่ดีและมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไป

ส่วนใหญ่แล้วเอกสารการขอวีซ่าของแต่ละประเทศจะคล้ายคลึงกัน อาจมีเอกสารสำคัญบางอย่างที่แตกต่างกันบ้าง และมีบางประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ที่ต้องใช้กรมธรรม์ประกันภัยในการขอวีซ่า กรณีที่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่าน บริษัทประกันยินดีคืนเงินเบี้ยประกันให้ทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่ประกันการเดินทางไม่ใช่เอกสารตามข้อกำหนดของการขอวีซ่า ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับเบี้ยประกันคืนหากขอวีซ่าไม่ผ่าน ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางจริง ๆ อาจได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

“ประกันการเดินทางเป็นเอกสารจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าบางประเภท เช่น วีซ่าเชงเก้น แต่บางประเทศอาจไม่ได้กำหนดชัดเจน อย่างไรก็ตาม ประกันการเดินทางก็สามารถใช้เป็นหลักประกันและหลักฐานยืนยันการเดินทางของเราได้”

ประกันการเดินทางกับการขอวีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจ คือวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจ ทำการค้า ประชุม สัมมนา หรือการติดต่อในนามของบริษัท วีซ่าธุรกิจของบางประเทศจะไม่อนุญาตให้ทำงาน แต่บางประเทศจะรวมการจ้างงานหรือทำงานระยะสั้นไว้ในเงื่อนไขด้วย การขอวีซ่าธุรกิจนั้นต้องเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไปให้ครบถ้วน ต้องมีทั้งหนังสือรับรองจากบริษัทในประเทศไทยและหนังสือเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตาม การขอวีซ่าธุรกิจอาจไม่ต้องใช้กรมธรรม์ประกันการเดินทางเป็นหลักฐานประกอบ แต่การทำประกันไว้จะเป็นผลดีต่อผู้ที่ยื่นขอวีซ่า เพราะประกันการเดินทางเป็นหลักฐานรับรองว่าเราเดินทางไปและกลับจริงตามที่ระบุไว้

เราควรเลือกประกันการเดินทางให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง นอกจากนี้ควรพิจารณาความคุ้มครองว่าครอบคลุมกรณีที่ต้องการหรือไม่ด้วยเช่นกัน

ประกันการเดินทางกับการขอวีซ่านักเรียน/นักศึกษา

นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวจำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการศึกษา โดยเอกสารและขั้นตอนการขอวีซ่าจะเป็นตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสถานทูต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางสถานทูตจะไม่ได้บังคับให้นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อต้องทำประกัน แต่ประกันภัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนและนักศึกษาต้องเตรียมให้พร้อม เพราะการศึกษาต่อโดยเฉพาะคอร์สเรียนสั้น ๆ ที่ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน นักเรียนอาจไม่ได้สิทธิ์รักษาหรือได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ หากเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยรุนแรง ค่ารักษาพยาบาลที่ตามมาอาจกลายเป็นภาระก้อนใหญ่ของผู้ปกครอง การทำประกันการเดินทางเพื่อการศึกษาจึงเป็นทางออกที่จะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการรักษาตัว รวมถึงให้ความคุ้มครองอื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วย นอกจากนี้กรมธรรม์ประกันภัยยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองวีซ่า

ประเภทความคุ้มครองวีซ่า

คู่มือยอดนิยมสำหรับความคุ้มครองวีซ่า