Connect with us

วิธีขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าที่พักเมื่อการเดินทางถูกยกเลิก

หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้แผนการเดินทางต้องถูกยกเลิกไป ประกันการเดินทางช่วยชดเชยค่าห้องพักและค่าตั๋วเครื่องบินให้คุณ

แผนการเดินทางถูกยกเลิกคืออะไร

เมื่อคนเราจะเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่ง ต้องมีการวางแผนก่อนเสมอ ไม่ว่าจะแผนการวางแผนในการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก ซึ่งแผนเหล่านี้มักเป็นแผนที่ต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว แต่เมื่อถึงวันจริงเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดอย่างกะทันหัน ส่งผลแผนการท่องเที่ยวต้องถูกยกเลิกไป แล้วเงินที่จ่ายไปแล้วต้องทำอย่างไร การซื้อประกันการเดินทางนอกจากการคุ้มครองอุบัติเหตุที่กระทบต่อร่างกาย และทรัพย์สิน กระเป๋าเดินทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วคุณยังได้รับความคุ้มครองต่อการเดินทางที่ถูกยกเลิกไปอีกด้วย

จุดเด่น

  • ประกันการเดินทางช่วยคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง
  • การจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าส่วนใหญ่ไม่สามารถขอคืนเงินจากสายการบินได้
  • การยกเลิกการเดินทางที่ได้รับความคุ้มครองจากสาเหตุที่กรมธรรม์กำหนด

เมื่อแผนการเดินทางถูกยกเลิกสามารถขอคืนเงินได้จากไหน

เมื่อเราได้ทำการวางแผนการเดินทาง จากที่หนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่ง โดยอาจมีจุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การเยี่ยมญาติมิตรและเพื่อน การติดต่อธุรกิจ ใดๆก็ตาม และได้มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้น โดยส่งผลกระทบให้แผนการเดินทางต้องถูกยกเลิกไป หากความผิดพลาดเกิดจากตัวผู้เดินทางเองนั้นในการจองตั๋วเครื่องบิน หรือค่าห้องพักล่วงหน้าที่ได้ชำระเงินไปแล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะไม่สามารถขอคืนเงินได้จากสายการบินหรือจากที่พักของคุณ เว้นแต่คุณได้จองภายใต้เงื่อนไขของบางบริษัทที่สามารถยกเลิกภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า แต่คุณสามารถเบิกเคลมได้จากประกันการเดินทางของคุณที่ได้ให้ความคุ้มครองต่อการยกเลิกการเดินทาง

การเดินทางถูกยกเลิกจากสาเหตุใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภัย สำหรับการสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่เกิดขึ้นภายใน 60 วันก่อนวันเริ่มต้นการเดินทาง เช่น เงินมัดจำค่าเดินทางค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปล่วงหน้า เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดินทางได้มีดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต – การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ประกันภัยที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ระหว่างการเดินทาง โดยแพทย์ระบุว่าไม่สมควรจะเดินทาง

2. สมาชิกในครอบครัวบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิต – การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคตามกฎหมายและได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้

3. การถูกเรียกให้ไปเป็นพยานในชั้นศาล – ในขณะที่คุณวางแผนการเดินทางไว้แล้ว แต่มีหมายศาลเรียกตัวคุณเพื่อเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นพยานในชั้นศาล สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการหยุดชะงักการเดินทางในลักษณะนี้ได้

4. ที่พักอาศัยของผู้เอาประกันได้รับความเสียหาย – หากก่อนการเดินทางแล้วที่พักอาศัยของผู้ทำประกันได้รับความเสียหาย เช่นไฟไหม้บ้าน น้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้

“การเลื่อนแผนการเดินทางสามารถทำได้โดยต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน แต่บริษัทจะยกเลิกความคุ้มครองในแผนการเดินทางเดิม”

สิ่งที่สามารถขอเงินคืนจากประกันการเดินทางเมื่อทริปถูกยกเลิก

1. เงินมัดจำล่วงหน้า – หากคุณได้ทำการมัดจำทริปต่างๆล่วงหน้าไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกทริปนั้น ประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กันคุณไม่เกิดทุนประกันที่กำหนดตามตารางทุนประกัน

2. ตั๋วเครื่องบิน – ถ้าหากคุณได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับทริปในฝันแล้วเกิดอุบัติเหตุที่มารบกวนแผนการเดินทางคุณยังได้รับเงินคืนค่าตั๋วอีกด้วย

3. ค่าห้องพักและการจองตั๋วการท่องเที่ยว – แน่นอนว่าเมื่อเดินทางไปยังที่ใดๆ สิ่งที่ทุกคนต้องจองคือห้องพัก และหากคุณไม่สามารถเรียกค่าห้องพักคืนจากโรงแรมได้บริษัทจะจ่ายค่าห้องพักและค่าตั๋วการท่องเที่ยวที่จองไว้

ข้อควรระวังคือความคุ้มครองนี้ไม่ได้คุ้มครองต่อไม่ค่ารักษาพยาบาล แต่จะชดเชยเงินค่าเดินทางที่เราจ่ายไปแล้วเท่านั้น เช่น เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า ค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายไปล่วงหน้า เป็นต้น

วิธีการขอเบิกเคลมเงินคืน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันเกิดการยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบเสร็จรับเงินจากบริษัททัวร์ หรือสายการบิน ค่าที่พัก อาหาร ซึ่งระบุจำนวนเงินที่เก็บ
3. ใบรับรองแพทย์(กรณีการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว)
4. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือ สมาชิกในครอบครัว)
5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากการเดินทางถูกยกเลิก

นอกการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว เงื่อนไขข้อยกเว้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการศึกษาให้รอบคอบก่อนการทำประกันด้วยเช่นกัน เพราะบริษัทสามารถนำมาเป็นข้อต่อรองในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ทำประกันได้ ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับการคุ้มครองมีดังนี้

1. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากกฎข้อบังคับของรัฐบาล การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องต่อการชำระหนี้สินของบริษัททัวร์ อันเป็นสาเหตุให้มีการบอกเลิกการเดินทาง
2. การสูญเสียหรือเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น เช่น โรงแรม ผู้ขนส่ง บริษัทจัดการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาหาร และที่พัก เป็นต้น
3. การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากโรคเอดส์ (AIDS) กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางที่เกิดจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแผนการเดินทาง
5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเนื่องจากการรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนวันที่ทำประกันภัย
6. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางเนื่องจากการรักษาโรคทางจิตหรืออาการทางจิตทุกชนิด
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง