Connect with us

การชดเชยการล่าช้าของเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า ทำแผนการเดินทางพัง ให้ประกันช่วยชดเชยความเสียหายให้คุณ

เช็คเบี้ยประกัน

การล่าช้าของเที่ยวบินคืออะไร?

คือ การที่กำหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน ของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยสาเหตุของความล่าช้าอาจเกิดจาก

1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบินต้องเลื่อนการเดินทางออกไป เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
2. การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของ เครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน
3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดการล่าช้าของเที่ยวบิน

หากเที่ยวบินของคุณเกิดการล่าช้าเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของคุณได้ โดยบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยตามกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน – บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยในทุกๆ 6 ชั่วโมง ต่อการล่าช้าของเที่ยวบิน สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

2. กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบิน – เมื่อบริษัทประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อเครื่องบินต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติเป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ตามที่ระบุหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อ 1 และ 2 สำหรับเหตุการณ์เดียวกันพร้อมกันได้

ทางเลือกความคุ้มครองต่อการล่าช้าของเที่ยวบิน

ในการเลือกรับความคุ้มครองต่อการล่าช้าของเที่ยวบิน สามารถเลือกทำประกันการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ โดยระดับความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรมที่กำหนด มีประกันแบบไหนบ้างที่คุณจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

ประกันเดินทางต่างประเทศรายเที่ยว

ประกันแบบเที่ยวเดียว คุ้มครองการเดินทางครั้งหนึ่ง ๆ นับตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทย จนกลับมาถึงประเทศไทย และคุ้มครองตามช่วงเวลาที่เลือกซื้อประกันไว้โดยสามารถเลือกจุดหมายได้หลายประเทศทั่วโลก

เพิ่มเติม

ประกันเดินทางต่างประเทศรายปี

ประกันเดินทางที่คุ้มครองตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเที่ยว มีเงื่อนไขสำคัญคือ การเดินทางแต่ละเที่ยวห้ามต่อเนื่องเกิน 90 วัน เหมาะสำหรับคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ

เพิ่มเติม

เลือกประกันการเดินทาง ทำไมต้อง Tadoo

หมดกังวลเมื่อเที่ยวบินเกิดความล่าช้าจนไม่อาจไปยังจุดหมายปลายทางตามเวลาได้ แม้ผู้เดินทางบางคนอาจต้องยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บางคนอาจมีนัดสำคัญ การทำประกันการเดินทางยังช่วยชดเชยค่าสินไหมทดแทนการเสียโอกาสสำคัญนั้นๆไป ซื้อประกันการเดินทางกับเราวันนี้ เบี้ยประกันถูก คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง

เช็คเบี้ยประกัน

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เหตุผลหลักของการทำประกันภัยทุกๆประกันภัยก็เพื่อการที่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เมื่อเกิดเหตุร้าย แต่กระนั้นก็ไม่มีมีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีที่พึ่งพาและช่วยบรรเทาความเสี่ยงก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย วิธีเรียกร้องสินไหมทดแทนเมื่อผู้ทำประกันเข้าเงื่อนไขเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ การล่าช้าของเที่ยวบินโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1.แบบฟอร์ม
ทำการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

2.หนังสือยืนยันจากสนามบิน
เมื่อเกิดเหตุล่าช้าให้รีบติดต่อไปยังสนามบินเพื่อหนังสือยืนยันแจ้งระยะเวลาและสาเหตุของการล่าช้าจากสายการบิน

3.สำเนาหนังสือเดินทาง
จัดทำสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเหตุจำเป็นจะไม่ทำให้เสียสิทธิ แต่ควรส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.6/5

18,327 รีวิว

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการล่าช้าของเที่ยวบิน

ข้อควรระวังในการทำประกันภัยทุกประเภทคือควรตรวจสอบเงื่อนไขข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองให้ดีเสียก่อน เพราะเงื่อนไขเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทจะยกมาเป็นข้อโต้แย้งเพื่อปฏิเสธที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่คุณได้ โดยแต่ละบริษัทหรือแต่ละกรมธรรม์จะมีข้อยกเว้นที่คล้ายกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกัน เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทำประกันภัยโดยเสียเบี้ยประกันไปฟรีๆเลยก็ได้ ข้อยกเว้นความคุ้มครองหลัก จากประกันการล่าช้าของเที่ยวบินส่วนใหญ่มีดังนี้

ไม่ไปรายงานต่อสายการบิน

ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ไปรายงานตัวกับขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อขอใบรับรองสาเหตุการล่าช้าของเที่ยวบินในการยื่นขอค่าสินไหมทดแทน

พนักงานของสายการบินนัดหยุดงาน

การนัดหยุดงานหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่โดยพนักงานสายการบิน ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการเดินทางของผู้ทำประกัน

รัฐบาลประกาศยกเลิกการบิน

การยกเลิกการให้บริการการบินของผู้ขนส่งในสายการบินนั้นๆ โดยคำสั่งหรือคำแนะนำจากรัฐบาลของประเทศใดๆ

เที่ยวบินล่าช้ากี่ชั่วโมงถึงจะได้รับความคุ้มครอง?

บริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทนการล่าช้าของเที่ยวบินไม่เหมือน โดยระยะเวลาความล่าที่ได้รับการคุ้มครองในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเริ่มตั้งแต่ 6 ,8 ,12 ชั่วโมง เป็นต้นไป ควรศึกษาจากกรมธรรม์ของบริษัทนั้นๆ และในกรณีที่คุณได้รับสิทธิพิเศษบนเที่ยวบิน เช่น อาหาร ที่นั่ง หากเที่ยวบินถูกยกเลิกไป บริษัทไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียสิทธิพิเศษนั้น

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน