Connect with us

ประกันการเดินทางเที่ยวเดียว

การเดินทางแบบไม่มีวันกลับที่แน่นอน ประกันเดินทางแบบเที่ยวเดียว คือทางเลือกสำหรับคุณ

เช็คเบี้ยประกัน

ประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวหมายถึงอะไร

การเดินทางแบบเที่ยวเดียว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่ง ไปยังสถานที่หนึ่ง แบบเที่ยวเดียว ซึ่งการเดินทางนั้นไม่รู้วันเดินทางกลับที่แน่นอนหรืออาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปอยู่ถาวร อาจจะเรียกว่า ( One-Way trip ) เช่น การเดินทางเพื่อย้ายถิ่นฐาน การเดินทางกลับบ้านเมื่อสำเร็จการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการทำประกันการเดินทาง ก็ยังมีรูปแบบในการทำประกันแค่เที่ยวเดียว

ทางเลือกในการซื้อประกันการเดินทาง

หากคุณมีแผนในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ แต่ไม่มีแผนเกี่ยวกับการเดินทางกลับ คุณสามารถซื้อแผนประกันการเดินทางที่เหมาะกับคุณได้ ดังนี้

ประกันแบบรายเที่ยว

การซื้อประกันการเดินทางรายเที่ยวทั่วไป ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางสามารถ แจ้งทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางต่อบริษัทประกันได้ โดยควรแจ้งบริษัทประกันเพื่อขอเปลี่ยนวันเดินทางวันก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เพิ่มเติม

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางที่เข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สนามบินในประเทศไทย จนกระทั้งกลับถึงสนามบินในประเทศไทย

เพิ่มเติม

ให้เราช่วยเลือกประกันการเดินทางที่เหมาะกับคุณ

ไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับ คุณก็สามารถเลือกประกันการเดินทางที่เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของคุณได้ เบี้ยประกันถูก คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง

เช็คเบี้ยประกัน

อะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันแบบเที่ยวเดียว

1. การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ แขน ขา สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ

2. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ทรัพย์สินส่วนตัว สูงสุดไม่เกิน xxxx บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด และสูงสุดไม่เกิน xx,xxx บาทต่อท่าน

3. ความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทางชดเชยให้ตามราคาค่าโดยสารจริงที่สูญ เสียไป หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหันของท่าน บิดามารดา บิดามารดาของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่ น้อง

4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สำหรับการเดินทางแบบไป-กลับ ท่านจะได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทาง และค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
5. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับประเทศ สำหรับการเดินทางแบบไป-กลับ ในกรณีได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยชดเชยให้สูงสุดเท่ากับทุนประกัน

6. ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ในทุกๆ 6 ชั่วโมงที่สายการบินออกเดินทางล่าช้าหรือถูกเลื่อนออกไป สูงสุดไม่เกินทุนประกันที่กำหนด

7.บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์การเดินทางสำหรับผู้โดยสารสายการบินพาณิชย์ ประกันภัยการเดินทาง

เสียงจากผู้ใช้งานจริง ส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจ

4.7/5

27,328 รีวิว

ความคุ้มครองประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

การทำประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวของสายการบินต่างๆ คุณจะได้รับความคุ้มครองตลอดการเดินทางทาง ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดิน และหลังการเดินทาง เพื่อให้การเดินทางของคุณปลอดภัยไร้กังวลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ก่อนเดินทาง

คุ้มครองการบอกเลิกการเดินทางเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การเจ็บป่วยกะทันหันที่ไม่สามารถเดินทางได้ การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว

ระหว่างการเดินทาง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ การล่าช้าของเที่ยวบิน การพลาดการต่อเที่ยวบิน ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว

หลังการเดินทาง

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ความสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว

การทำประกัน One Way Plan เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่?

การทำประกันการเดินทางแบบเที่ยวคุณจะได้รับการคุ้มครองในระยะเพียงสั้นๆ เท่านั้น โดยบริษัทจะเริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินต้นทาง ภายในประเทศ และสิ้นสุดเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบิน ของจุดหมายปลายทาง โดยจะยึดหลักตราประทับจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ประกันการเดินทาง

ประเภทของประกันการเดินทาง

คู่มือยอดนิยมสำหรับประกันการเดินทาง

รับใบเสนอราคา ประกันการเดินทาง

เช็คเบี้ยประกัน